Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Шуваєв С.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190928
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , -, 53300, мiсто Покров, Центральна, 11
5. Міжміський код, телефон та факс
0566744688 44043
6. Електронна поштова адреса
dep_act@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
На протязi 2017 року ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
На ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" не створена посада Корпоративного секретаря.
Рейтингова оцiнка не проводилась.
У 2017 роцi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, дивiденди за 2016 та 2017 роки не нараховувались i не виплачувались.
Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
Похiднi цiннi папери не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, так як випуск боргових цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався.
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, iнформацiя про ФОН у звiтному перiодi не виникала.
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.
У звiтному перiодi не приймались рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Єдиним засновником емiтента є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi.
Фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 №656389
3. Дата проведення державної реєстрації
15.12.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
736133730.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4494
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26057050009706
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК"
5) МФО банку
339500
6) поточний рахунок
26009569221002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї №116 28.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України Необмежена
Опис На пiдставi витягу з рiшення Акредитацiйної комiсiї (додаток № 2 вiд 28 травня 2015 року Протокол № 116) ПАТ “ОГЗК” продовжено строк дiї лiцензiї на 5 (п'ять рокiв). Але згiдно листа Управлiння лiцензування та акредитацiї Мiнiстерства освiти i науки України вiд 25.02.2016 року № 6/1-93-16, вiдповiдно до частини шостої статтi 21 Закону України “Про лiцензування видiв господарської дiяльностi” вiд 02 березня 2015 року № 222-VIII лiцензiї, якi були чинними на день набуття чинностi Закону (28 червня 2015 року) та мали обмежений термiн дiї, стали безстроковими.
Державним пiдприємством “Iнфоресурс” забезпечено можливiсть для навчальних закладiв замiсть лiцензiї на освiтню дiяльнiсть завантажувати до Єдиної державної електронної бази з питань освiти протокол Акредитацiйної комiсiї, що затверджений наказом МОН, або витяги з такого протоколу, що посвiдченi пiдписом уповноваженої особи та скрiпленi печаткою цiєї установи.
 
Медична практика Серiя АГ №600194 25.06.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я України Необмежена
Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп Серiя АВ №583040 10.05.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 14.06.2017
Опис Нову лiцензiю емiтент не отримуватиме.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" №128 18.08.2016 Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками 18.08.2021
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Серiя АД №071683 07.08.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного ко 07.08.2017
Опис На замiну данiй лiцензiї отримана нова лiцензiя вiд 10 травня 2017 року.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. Серiя АГ №587819 18.08.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення Серiя АД №037857 31.08.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення,зберiгання, оброблення, утилiзацiя) Серiя АЕ №263997 01.08.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 12.07.2018
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв Серiя АЕ №271076 10.07.2013 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 31.05.2018
Опис Нову лiцензiю емiтент не отримуватиме.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АЕ №575925 17.04.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 25.03.2020
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiй складностi №17-Л 10.05.2017 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi 13467337 49600Україна Днiпропетровськ Комсомольська, буд.58 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.00
Усього 0.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шуваєв Сергiй Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати на посадi Голови Правлiння емiтента, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 38 рокiв, з них на керiвних посадах 31 рiк;
З 19 травня 2006 року Голова Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарець Вiктор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Голови Правлiння Емiтента.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Технiчним Директором Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Технiчного Директора Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 41 рiк, з них на керiвних посадах 35 рокiв;
З 19 травня 2006 року член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння Емiтента;
з 25 травня 2006 року i по теперiшнiй час - Технiчний Директор Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугайцова Наталя Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Головного бухгалтера з податкового облiку Емiтента.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Головним бухгалтером Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Головного бухгалтера Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 26 рокiв, з них на керiвних посадах 23 роки;
З 15 лютого 2001 року по 03 липня 2017 року - Заступник Головного бухгалтера з податкового облiку Емiтента.
З 04 липня 2017 року та по теперiшнiй час - головний бухгалтер Емiтента.
З 21 липня 2017 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiщенко Дмитро Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Приватної агрофiрми "Колос".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Комерцiйним Директором Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Комерцiйного Директора Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 24 роки, з них на керiвних посадах - 11 рокiв;
з 17 сiчня 2011 року та по теперiшнiй час - Комерцiйний Директор Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочаров Вiталiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник служби економiчної безпеки ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з економiчної безпеки i режиму Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Директора з економiчної безпеки i режиму Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 28 рокiв, з них на керiвних посадах 9 рокiв;
з 12 серпня 2009 року та по теперiшнiй час - Директор з економiчної безпеки i режиму Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коркодола Юрiй Iллiч
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння контролю якiстю напрямку з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Головним iнженером Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Головного iнженера Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 38 рокiв, з них на керiвних посадах 24 роки;
з 01 жовтня 2009 року та по теперiшнiй час - Головний iнженер Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сорокiна Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу Емiтента.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює начальником юридичного управлiння Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi начальника юридичного управлiння Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 36 рокiв, з них на керiвних посадах 31 рiк;
з 10 жовтня 2006 року та по теперiшнiй час - начальник юридичного управлiння Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черьомушкiн Олег Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiст ВАТ "Переробник".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з управлiння персоналом Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Директора з управлiння персоналом Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 30 рокiв, з них на керiвних посадах 23 роки;
з 19 жовтня 2009 року та по теперiшнiй час - Директор з управлiння персоналом Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котiй Сергiй Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Запорiзького кар'єра Емiтента.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює начальником виробничо-технiчного вiддiлу Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi начальника виробничо-технiчного вiддiлу Емiтента, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 34 роки, з них на керiвних посадах 23 роки;
06 серпня 2001 року - 08 сiчня 2013 року - Начальник Запорiзького кар'єра Емiтента;
з 09 сiчня 2013 року та по теперiшнiй час - начальник виробничо-технiчного вiддiлу Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Правлiння Емiтента.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постоловський Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради Емiтента.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з розвитку Емiтента.
Окрiм заробiтної плати на посадi Директора з розвитку i допомоги у зв'язку з виходом на пенсiю, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 52 рок, з них на керiвних посадах 31 рiк;
з 02 жовтня 2006 року та по теперiшнiй час - Директор з розвитку Емiтента;
з 19 травня 2006 року Голова Наглядової ради Емiтента.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дикун Iгор Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, головний експерт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 16 рокiв;
працював головним експертом;
З 19 травня 2006 року член Наглядової ради Емiтента.
Член Наглядової ради ПрАТ "ОЙЛCЕРВIС", мiсцезнаходження: 83060, Україна, мiсто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 180А.
Голова Наглядової ради ПАТ "ТК "ТЕТ"", мiсцезнаходження: 04080, Україна, мiсто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 23.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Троян Михайло Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Даних про рiк народження i стаж роботи Емiтент не має.
Винагорода не надавалася.
З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Iгор Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Даних про рiк народження i стаж роботи Емiтент не має.
Винагорода не надавалася.
З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хапатько Сергiй Георгiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ФК "IНВЕСТКОНСАЛТIНГ", фахiвець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 29 рокiв;
працював фахiвцем;
з 11 грудня 2013 року член Наглядової ради Емiтента.
Член Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження: Україна, Рiвенська обл., м. Сарни, вул. Данила Галицького,
Член Наглядової ради ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРIННЯ", Мiсцезнаходження Товариства: 01014 м. Київ, вул. Струтинського Сергiя, 6.
Член РК ПАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" , Мiсцезнаходження Товариства: Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акiмова Тетяна Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РЕКТАЙМ", юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 19 рокiв;
працювала Начальником вiддiлу депозитарного обслуговування;
з 11 грудня 2013 року член Наглядової ради Емiтента.
Член Наглядової ради ПАТ "ППI “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ", мiсцезнаходження: , 65078, Україна, мiсто Одеса, вулиця Космонавтiв, 32.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сарафанов Миколай Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Даних про рiк народження i стаж роботи Емiтент не має.
Винагорода не надавалася.
З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аршинов Дмитро Iгоревич
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Даних про рiк народження i стаж роботи Емiтент не має.
Винагорода не надавалася.
З 21 червня 2017 року член Наглядової ради Емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Капука Андрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Винагорода не надавалася.
З 21 червня 2017 року член Ревiзiйної комiсiї Емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селезньова Юлiя Вiталiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iндеко", секретар референт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 21 рiк;
працювала економiстом;
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради Емiтента;
з 11 грудня 2013 року член Ревiзiйної комiсiї Емiтента.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iгнатюк Кирило Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, начальник вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 17 рокiв;
працював Заступником Директора;
з 11 грудня 2013 року Голова Ревiзiйної комiсiї Емiтента.
Член Наглядової ради ПАТ "ЗФЗ",мiсцезнаходження: 69035, Україна, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, 11.
Член Наглядової ради ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", мiсцезнаходження: 40035, Україна, Сумська область, мiсто Суми, вулиця Д. Коротченка, будинок 7.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашенцев В'ячеслав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.06.2017 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента.
Даних про рiк народження i стаж роботи Емiтент не має.
Винагорода не надавалася.
З 21 червня 2017 року член Ревiзiйної комiсiї Емiтента.
Iнша iнформацiя вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович д/н 1000 0.00003396122 1000 0 0 0
Член Правлiння Бондарець Вiктор Iванович д/н 2520 0.00008558227 2520 0 0 0
Член Правлiння Бугайцова Наталя Валерiївна д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Мiщенко Дмитро Володимирович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Бочаров Вiталiй Олександрович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Коркодола Юрiй Iллiч д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Сорокiна Людмила Миколаївна д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Черьомушкiн Олег Вiкторович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Котiй Сергiй Григорович д/н 3000 0.00010188366 3000 0 0 0
Голова Наглядової ради Постоловський Володимир Володимирович д/н 4830 0.00016403269 4830 0 0 0
Член Наглядової ради Дикун Iгор Олександрович д/н 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Троян Михайло Михайлович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Юрченко Iгор Петрович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Хапатько Сергiй Георгiйович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Акiмова Тетяна Сергiївна д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Небоян Владислав Володимирович д/н 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Аршинов Дмитро Iгоревич д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiй Вiкторович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Селезньова Юлiя Вiталiївна д/н 10 0.00000033961 10 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимирович д/н 0 0 0 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Пашенцев В'ячеслав Володимирович д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 12363 0.00045382377 12363 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) 177965 Кiпр, 17 Дромос, 1, Като Полемiдiа, П.С.4059, Лiмассол, Кiпр, 00000 715591694 24.302367 715591694 0
ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) 177948 Кiпр, Фаiдрас, 3048, Закакi, Лiмассол 715591694 24.302367 715591694 0
АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) 177977 Кiпр, 3 Анагностара, офiс 8, 3076 ХРIСТОФОРУ КОРТ, Лiмассол, Кiпр, Лiмассол, 00000 715591696 24.302367 715591696 0
КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED) 177963 Кiпр, Петру Цiру, 71, СВЕПКО КОРТ, Примiщення/Офiс М2, НААФI, П.С. 3076, Лiмассол, Кiпр, 3076 715591694 24.302367 715591694 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
д/н 0 0 0 0
Усього 2862366778 97.20946960276 2862366778 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.06.2017
Кворум зборів** 97.4676
Опис Загальнi збори скликались Наглядовою радою Емiтента.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.
6. Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради.
7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2013 – 2016 роки.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
11. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
12. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
13. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
14. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
15. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
16. Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакцiях.
17. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
20. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства.
23. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
Прийнятi наступнi рiшення:
По першому питанню порядку денного:
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати Депозитарнiй установi – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договiр.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР".
По другому питанню порядку денного:
- Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича.
По третьому питанню порядку денного:
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.
час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, Головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй, доповiдачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.
голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування.
бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; ґ). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
в разi наявностi в бюлетенi для голосування з одного питання порядку денного декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй), рiшення з такого питання порядку денного приймається в разi затвердження акцiонерами одного iз декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй). З метою врахування голосiв акцiонера за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), акцiонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рiшення iз запропонованих, з усiх iнших проектiв рiшення акцiонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскiльки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декiлька проектiв рiшення (пропозицiй). В разi голосування акцiонером "ЗА" з декiлькох проектiв рiшення iз запропонованих за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), бюлетень буде визнано недiйсним. Акцiонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усiх запропонованих проектiв рiшення за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), або не брати участь у голосуваннi.
бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування).
особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальнi збори акцiонерiв не допускаються.
у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.
загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.
з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства.
По четвертому питанню порядку денного:
- Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Кирпу Сергiя Анатолiйовича.
По п'ятому питанню порядку денного:
- Роботу Правлiння Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiти Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
По шостому питанню порядку денного:
- Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
По сьомому питанню порядку денного:
- Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
- Звiти i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 - 2016 роках затвердити.
По восьмому питанню порядку денного:
- Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2013 рiк.
- Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2014 рiк.
- Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2015 рiк.
- Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк.
По дев'ятому питанню порядку денного:
- Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2013 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 97 165 455,55 грн. (дев'яносто сiм мiльйонiв сто шiстдесят п’ять тисяч чотириста п'ятдесят п’ять гривень 55 копiйок).
По десятому питанню порядку денного:
- Затвердити прибуток у розмiрi 2 605 543,02 грн. (два мiльйони шiстсот п’ять тисяч п'ятсот сорок три гривнi 02 копiйки), отриманий Товариством за 2014 рiк та розподiлити його наступним чином:
- частину прибутку у сумi 130 277,16 грн. (сто тридцять тисяч двiстi сiмдесят сiм гривень 16 копiйок), що складає 5% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк, направити до резервного (страхового) капiталу Товариства;
- частину прибутку у сумi 2 475 265,86 грн. (два мiльйони чотириста сiмдесят п'ять тисяч двiстi шiстдесят п'ять гривень 86 копiйок), що складає 95% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк, направити на фiнансування розвитку матерiально - технiчної бази та фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, з метою розвитку i модернiзацiї пiдприємства, його технiчного переобладнання.
- Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати та не сплачувати.
По одинадцятому питанню порядку денного:
"Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi"
- Затвердити прибуток у розмiрi 3 494 945,64 грн. (три мiльйони чотириста дев'яносто чотири тисячi дев'ятсот сорок п'ять гривень 64 копiйки), отриманий Товариством за 2015 рiк та розподiлити його наступним чином:
- частину прибутку у сумi 174 747,29 грн. (сто сiмдесят чотири тисячi сiмсот сорок сiм гривень 29 копiйок), що складає 5% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк, направити до резервного (страхового) капiталу Товариства;
- частину прибутку у сумi 3 320 198,35 грн. (три мiльйони триста двадцять тисяч сто дев'яносто вiсiм гривень 35 копiйок), що складає 95% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк, направити на фiнансування розвитку матерiально - технiчної бази та фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, з метою розвитку i модернiзацiї пiдприємства, його технiчного переобладнання.
- Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати.
По дванадцятому питанню порядку денного:
- Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 112 224 558,27 грн. (сто дванадцять мiльйонiв двiстi двадцять чотири тисячi п'ятсот п'ятдесят вiсiм гривень 27 копiйок).
По тринадцятому питанню порядку денного:
- Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити.
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
- Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".
- Тип Товариства не змiнювати.
По п’ятнадцятому питанню порядку денного:
- Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариство вiд 21.06.2017 р.).
- Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 21.06.2017 р.
- Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 21.06.2017 р.
По шiстнадцятому питанню порядку денного:
- Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства:
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Ревiзiйну комiсiю,
- Положення про Правлiння.
- Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства в редакцiях, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 21.06.2017 р.
По сiмнадцятому питанню порядку денного:
- Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
По вiсiмнадцятому питанню порядку денного:
- Обранi члени Наглядової ради Товариства
1 Постоловський Володимир Володимирович представник акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)
2 Дикун Iгор Олександрович представник акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)
3 Акiмова Тетяна Сергiївна представник акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)
4 Хапатько Сергiй Георгiйович представник акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)
5 Троян Михайло Михайлович представник акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)
6 Юрченко Iгор Петрович представник акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)
7 Сарафанов Миколай Петрович представник акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)
8 Аршинов Дмитро Iгоревич представник акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)
По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
- Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
По двадцятому питанню порядку денного:
- Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
- Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
По двадцять першому питанню порядку денного:
- Обранi члени Ревiзiйної комiсiї Товариства
1 Iгнатюк Кирило Володимирович
2 Селезньова Юлiя Вiталiївна
3 Капука Андрiй Вiкторович
4 Пашенцев В’ячеслав Володимирович
По двадцять другому питанню порядку денного:
- Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Правлiння Товариства.
- Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
По двадцять третьому питанню порядку денного:
- Обрати до складу Правлiння Товариства:
- Шуваєв Сергiй Павлович – Голова Правлiння;
- Бондарець Вiктор Iванович - член Правлiння;
- Бочаров Вiталiй Олександрович - член Правлiння;
- Бугайцова Наталя Валерiївна - член Правлiння;
- Котiй Сергiй Григорович - член Правлiння;
- Коркодола Юрiй Iллiч - член Правлiння;
- Мiщенко Дмитро Володимирович - член Правлiння;
- Сорокiна Людмила Миколаївна - член Правлiння;
- Черьомушкiн Олег Вiкторович - член Правлiння.
- Повноваження обраних Голови та членiв Правлiння Товариства вважати дiйсними з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 21.06.2017 р., зi строком повноважень у вiдповiдностi до Статуту Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0444825207
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" у звiтному перiодi надавало послуги на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть без лiцензiї. Згiдно частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй - юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi товариства" з врахуванням особливостей, встановлених чинним Законом. Акцiонерне товариство набуває статус Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв затвердженi Рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" № 4 вiд 04.09.2013 року та зареєстрованi НАЦIОНАЛЬНОЮ КОМIСIЄЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (Рiшення вiд 01.10.2013 року № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро Воскресенська, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення №2117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0563729057
Факс 0563729056
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" у звiтному перiодi надавала послуги на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та на пiдставi Договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31217385
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро Андрiя Фабра, 17 оф.8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4014
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2007
Міжміський код та телефон 0562341597
Факс 0563701390
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис ТОВ "МАГ-АУДИТ" провело аудит фiнансової звiтностi Емiтента за звiтний перiод. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати України вiд 21 червня 2007 року №179/7 (Свiдоцтво №4014). Рiшенням Аудиторвської палати України вiд 27 квiтня 2017 року №313/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 27 квiтня 2022 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Василюха Тетяна Олександрiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Код за ЄДРПОУ 2570412624
Місцезнаходження 50029 Україна Дніпропетровська - мiсто Кривий Рiг Симбiрцева, 1, кв.40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності В02 №534587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.07.2007
Міжміський код та телефон 0564059757
Факс 0564059757
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Тезiс""
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33248467
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро Челюскiна, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 053686
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2009
Міжміський код та телефон 0567907237
Факс 0567907237
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО""
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя пр. Моторобудiвникiв, буд. 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 198629
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2013
Міжміський код та телефон 0612899063
Факс 0612899063
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небеспечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небеспечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Iнгосстрах""
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро вул. Набережна Перемоги, буд. 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 584785
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011
Міжміський код та телефон 0567161922
Факс 0567161922
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне страхування службового автотранспорту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Iнгосстрах""
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро Набережна Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2991
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний комiтет фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.12.2015
Міжміський код та телефон 0975174233
Факс 0567859191
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктвх пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти на об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2011 255/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000141014 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 2944534920 736133730.00 100.00
Опис У звiтному роцi в обiгу перебувало 2 944 534 920 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 % вiд статутного капiталу емiтента. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах України не здiйснювався. Додаткова емiсiя не проводилась. Емiтентом при сприяннi мiжнародної компанiї Baker&McKenzie, як офiцiйного юридичного радника була органiзована i 31 грудня 2002 року запущена програма Американських депозитарних розписок 1-го рiвня.
Перелiк i результати попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтента:
Перший випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованцiв на загальну номiнальну вартiсть 6 140 987 000 000 (шiсть трильйонiв сто сорок мiльярдiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв) карбованцiв. Перший випуск акцiй зареєстровано фiнансовим управлiнням Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї Мiнiстерства фiнансiв України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 72/1/96 вiд 14 травня 1996 року).
У зв'язку з визначенням форми випуску акцiй Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 106/04/1/98 вiд 02 липня 1998 року) на суму 61 409 870 грн. (шiстдесят один мiльйон чотириста дев'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень), кiлькiсть акцiй - 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю 25 копiйок. Форма випуску - документарна.
Другий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 736 000 000 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 184 000 000 (сто вiсiмдесят чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Другий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 466/1/01 вiд 24 вересня 2001 року).
Третiй випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 1 472 000 000 (один мiльярд чотириста сiмдесят два мiльйони) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 368 000 000 (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Третiй випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 630/1/01 вiд 21 грудня 2001 року).
Четвертий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 208 401 200 (два мiльярди двiстi вiсiм мiльйонiв чотириста одна тисяча двiстi) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 552 100 300 (п'ятсот п'ятдесят два мiльйони сто тисяч триста) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Четвертий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 178/1/03 вiд 22 квiтня 2003 року).
П'ятий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. П'ятий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 261/1/04 вiд 12 травня 2004 року).
У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй емiтента i змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК", Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11 вiд 18 травня 2011 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.
У зв'язку iз змiною найменування з ПАТ "ОГЗК" на ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11, дата реєстрацiї 18 травня 2011 року, дата видачi 14 вересня 2017 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.
 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.
 
Органами управлiння Емiтента є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом.
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї
компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння.
Головi Правлiння Товариства безпосередньо пiдпорядкованi функцiональнi напрямки на чолi з Технiчним Директором, Комерцiйним Директором, Директором з економiки та фiнансiв, Директором з економiчної безпеки та режиму, Директором iз загальних питань, Директором по управлiнню персоналом, Директором з охорони працi, Директором з розвитку, Головним бухгалтером та начальником юридичного управлiння.
Напрямок, що очолює Технiчний Директор, здiйснює розкривнi та видобувнi роботи, виробництво основних видiв марганцевої продукцiї - марганцевого концентрату та агломерату, займається одночасно видобутком супутнiх видiв продукцiї.
Напрямок, що очолює Комерцiйний Директор, забезпечує виробництво товароматерiальними цiнностями, а також займається збутом виробленої продукцiї.
Iншi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого процесу фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та управлiнськi функцiї.
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" у своєму складi має вiдокремлений пiдроздiл - Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", який розташований в м. Покров по вул. Б. Хмельницького, 32.
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю телерадiокомпанiя «ПЕКТОРАЛЬ», яке розташоване в м. Покров по вул. Центральна, 12 (iдентифiкацiйний код 31624221).
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК», яке розташоване в м. Покров по вул. Центральна, 12 (iдентифiкацiйний код 31881532).
Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у звiтному роцi не вiдбулося.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 4 489 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осiб.
Фонд оплати працi — 402 738,625 тис.грн.
Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi збiльшився на 24,8 вiдсоток у зв'язку зi збiльшенням тарифних станок та посадових окладiв на 7 %, а також дiфференцiйного збiльшення розмiру премiї за роботу в складських примiщеннях.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, направлена на забезпечення робочих мiсць пiд виконання виробничої програми.
Емiтент проводить роботи iз зовнiшнiм резервом кадрiв по оновленню бази даних зовнiшнього резерву кадрiв, органiзовує курси з пiдвищення квалiфiкацiї та органiзовує курси здобуття нових професiй робiтниками Емiтента як в секторi навчання вiддiлу кадрiв та навчання так i стороннiми органiзацiями.
 
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" є участником УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ (далi - УкрФА).
Мiсцезнаходження УкрФА: вул. Героїв Майдану, буд. 1, м. Днiпро, 49000, Україна.
УкрФА створена на основi об`єднання Учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань Учасникiв, вiдповiдно до установчих документiв Асоцiацiї та дiючого законодавства України. УкрФА є недержавною, некомерцiйною, самоврядною органiзацiєю, створеною для представлення iнтересiв Учасникiв, не має на метi досягнення прибутку, та є за своєю суттю неприбутковою органiзацiєю.
Предметом дiяльностi УкрФА є виконання наступних завдань:
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України,
- створення постiйно дiючого незалежного третейського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами у межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв'язання, пов'язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягу експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збуту на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшьому ринках;
- пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв;
- пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно-лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко- економiчних обгрунтувань iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв.
 
Емiтент спiльну дiяльнiсть не проводив.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
МЕТОД НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦIЇ:
Амортизацiя основних засобiв у звiтному роцi була нарахована iз застосуванням прямолiнiйного методу враховуючи очiкуваний строк використання кожного об'єкта.
МЕТОД ОЦIНКИ ВАРТОСТI ЗАПАСIВ:
Застосовуються наступнi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх в виробництво, продажу, або при iншому вибуттi:
· Середньозважена собiвартiсть при вiдпуску запасiв в виробництво, реалiзацiї готової продукцiї;
· Iдентифiкована собiвартiсть вiдповiдної одиницi запасiв товарiв в оптовiй торгiвлi;
· За цiнами продажу - для товарiв в роздрiбнiй торгiвлi i в громадському харчуваннi.
В балансi запаси вiдображати за найменшою iз 2-х оцiнок:
· Первiсна вартiсть;
· Чиста вартiсть реалiзацiї.
В разi, якщо на дату балансу запаси застарiли, зiпсувалися, або якимсь iншим чином втратили первинну економiчну вигоду, то такi запаси вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї (чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вiднiманням iз очiкуваної цiни продажi очiкуваних затрат на завершення виробництва i збут).
МЕТОД ОБЛIКУ ТА ОЦIНКИ ВАРТОСТI ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ:
Облiк фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства вести за методом участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, котрi утримуються пiдприємством до їх погашення, або по методу участi в капiталi).
На дату балансу вiдображаються по справедливiй вартостi.
 
Емiтент розробляє захiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Томакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по видобутку, збагаченню i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Покров, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.
Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, брикету марганцевого для споживачiв феросплавної галузi та металургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використаннi.
Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Захiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ України №3172 вiд 24 квiтня 2014 року.
Родовище розробляється вiдповiдно до Спецiального дозволу на користування надрами No372 вiд 25жовтня 2016 року, виданого Державною службою геологiї та надр України.
Вилучення марганцевих руд технiчно можливе iз застосуванням гiрнично-розкривного обладнання.
Всi горнi роботи на Емiтентом ведуться вiдкритим способом, тобто карьерним, вiдповiдно до технiчних проектiв кар'єрiв, що дає можливiсть застосовувати високопродуктивнi комплекси безпреривної дiї (роторнi комплекси) i виробляти селективний видобуток супутнiх корисних копалин.
Графiк роботи комбiнату безпреривний. В зимовий перiод план виробництва зменшено на 10%.
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат, марганцевий агломерат.
Емiтент є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основний ринок збуту - Український внутрiшнiй ринок. Основними клiєнтами продукцiї емiтента на внутрiшньому ринку металургiйної галузi є ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" i ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ПАТ "Марганецький ГЗК".
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами) як за прямими договорами з вантажоодержувачем, так i через трейдерiв.
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом Товариства в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Продукцiя ПАТ "МГЗК" майже iдентична продукцiї ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", за виключенням агломерату марганцевого i брикету марганцевого, який ПАТ "МГЗК" не виробляє.
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги.
Для зменьшення даних ризикiв Емiтент веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi.
Постачальник дизельного палива ТОВ "СОФТ-МОБ" займає бiльше 10 % у загальному обсязi постачання.
Враховуючи специфiку виробництва, для безперебiйної роботи комбiнату потрiбне постiйне розширення меж дiючих кар'єрiв шляхом своєчасного вiдведення земель.
По фронту робiт кар'єрiв, в межах гiрничого вiдводуТовариства знаходяться землi державної власностi та приватної (паї) власностi сiльськогосподарського призначення. Однiєю iз основних задач є вiдведення земельних дiлянок державної власностi та приватної власностi для безперебiйної роботи Товариства. В даному питаннi залишається складнiсть та довготривалiсть процедури оформлення вiдведення земель; не порозумiння з власниками паїв, якi не погоджуються передати свої земельнi дiлянки комбiнату для видобутку корисних копалин.
 
Вартiсть основних засобiв Емiтента за звiтний рiк збiльшилася на 34 045 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв Товариства вiдбулися за рахунок прибуття. За останнi п'ять рокiв емiтентом придбано активiв на 1 005 039 тис. грн. (в тому числi нових на суму 913 723 тис. грн.). Вибуття активiв за останнi п'ять рокiв склало 1 3900272 тис. грн. (в тому числi лiквiдованих активiв на суму 1 389 629 тис. грн.).
 
Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював зазначенi правочини.
 
Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства,основними засобами визначаються активи, вартiстью бiльше 6000 грн., очiкуванний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2017 року складає 10 190 573 тис.грн.,а станом на 31 грудня 2017 року складає 10 224 618 тис.грн.
Об'єкти основних засобiв використовуються Емiтентом в виробничому процесi у повному обсязi.
Основнi засоби в основному знаходяться у м. Покров Днiпропетровської областi (мiсце розташування емiтента), та частково у ближнiх районах.
Стосовно екологiчних питань наводимо виконання заходiв “Комплексної програми полiпшення екологiчної ситуацiї мiста Покров на 2016-2025 роки”
1.Охорона i рацiональне використання земель (Рекультивацiя порушених земель)
Термiн виконання — щорiчно.
Обсяг фiнансування (запланований) у 2017 р. - 22 823,9 тис.грн/рiк.
Фактично освоєно — 19 919,6 тис.грн./рiк
Пiдготовлено земельних дiлянок для покриття чорноземом — 25,0га., фактично покрито 23,0га.
2. Охорона об'єктiв природно-заповiдного фонду. (Утримання об'єктiв природно-заповiдного фонду — Заказник “Богданiвський”).
Термiн виконання — щорiчно.
Обсяг фiнансування (заплановий) у 2017 р. - 683,9 тис.грн./рiк
Фактично освоєно — 659,7 тис.грн./рiк
 
Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства.
На результати дiяльностi пiдприємства негативно впливають кризовi явища металургiйної та гiрничодобувної галузi якi час вiд часу не дозволяють втiлити задачi оптимiзацiї бiзнес-процесiв, нестабiльна ситуацiя на валютному ринку, пов'язана з девальвацiєю нацiональної валюти, а також нестабiльний економiчний та полiтичний стан в Українi.
 
Штрафнi санкцiї i компенсацiї:
1 989,99грн. - штрафнi санкцiї за порушення договiрних зобов'язань з постачальниками товарiв, робiт (послуг);
31 921,62грн.-штрафнi санкцiї з ПДВ;
57276,91грн.- пеня за порушення у сферi валютного законодавства;
102 207,03-грн.штрафнi санкцiї по розрахункам податкiв ( земельного податку ,арендної плати за землю,нерухомого майна);
510,00грн.-штрафнi санкцiї ДАЇ;
3 073,88грн- - штрафнi санкцiї по збiру за забруднення навколишнього середовища;
479,59грн -штаф та пеня по розрахункам податкiв (недра та використання води);
1040,00грн- компенсацiя колишньому працiвнику згiдно рiшення суду.
 
Фiнансування поточної дiяльностi Емiтент в основному здiйснюється за рахунок власних коштiв. Касовi розриви покриваються за рахунок банкiвських кредитiв.
Фiнансування капiтальних iнвестицiй здiйснюється як за рахунок власних коштiв так i за рахунок банкiвських кредитiв, в залежностi вiд суми та строку iнвестицiй.
Лiквiднiсть пiдприємства на 2017 рiк знаходиться у межах припустимих значень.
 
На 31 грудня 2017 року договiрнi зобов'язання Пiдприємства по капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 2516 тис грн. Керiвництво Пiдприємства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.
 
Промисловий потенцiал Товариства є базовим сегментом гiрничо-металургiйного комплексу України та економiки держави. Висока репутацiя продукцiї пiдприємства є результатом досвiду, накопиченого бiльш нiж за 100 рокiв роботи в галузi видобутку марганцевих руд i виробництва готової продукцiї. Основною стратегiєю розвитку товариства є розширення ринку збуту продукцiї. Дiяльнiсть комбiнату спрямована на максимальне задоволення постiйно зростаючих вимог споживачiв i на побудову з ними довгострокових вiдносин. В умовах iнтеграцiйних процесiв, глобалiзацiї економiки i, як слiдство, усе бiльш загостреної конкуренцiї одним iз основних завдань емiтента є розробка механiзму забезпечення конкурентоспроможностi. Цей механiзм полягає у виборi найбiльш рацiональної органiзацiї виробництва, яка сприятиме пiдвищенню ефективностi як основного, так i допомiжного виробничого процесу.
Емiтент у 2018 роцi продовжуватиме роботи щодо розширення i удосконалення основних засобiв, капiтального будiвництва.
 
З метою покращення хiмiчного складу марганцевої продукцiї Емiтент застосовує новi методи i технологiчнi схеми збагачення марганцевого концентрату.
Товариству належить приорiтетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.
За 2017 рiк сума витрат на дослiдження та розробку склала 2 124,4 тис.грн.
 
д/н
 
На 2018 рiк план виробництва концентрата заплановано на рiвнi 1256,06 тис.т., виробництво агломерату на рiвнi 251,1 тис.т.
Емiтент на своєму балансi має санаторiй-профiлакторiй (в т. ч. зону вiдпочинку), плавальний басейн "Дельфiн", стадiон "Авангард", дитячий оздоровчий комплекс "Чайка" iм. П. А. Тарана, бази вiдпочинку в цехах Товариства, культурно-розважальний центр, цех харчування та торгiвельного обслуговування.
В перспективi заплановано переобладнання комплексу спортивних споруд та отримання ним статусу "База олiмпiйської пiдготовки".

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1800826 1795037 0 0 1800826 1795037
будівлі та споруди 842267 800031 0 0 842267 800031
машини та обладнання 705152 677623 0 0 705152 677623
транспортні засоби 26864 42975 0 0 26864 42975
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 226543 274408 0 0 226543 274408
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1800826 1795037 0 0 1800826 1795037
Опис Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 6 000 грн., очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Термiни користування основними засобами (за основними групами) визначенi на пiдприємствi у таких дiапазонах:
- будiвлi - 20-80 рокiв;
- споруди - 15-40 рокiв;
- передавальнi присирої - 10-50 рокiв;
- виробниче устаткування - 5-40 рокiв;
- транспортнi засоби - 5-35 рокiв;
- iншi основнi засоби - 12-20 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2017 року складає -10 190 573 тис.грн.,а станом на 31 грудня 2017 року - 10 224 618 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2017 року складає - 82,44%.
Ступiнь використання емiтентом в виробничому процесi основних засобiв - 100%.
Сума нарахованого зносу за 2017 рiк складає 146386 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiдбулися за рахунок придбання.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: частка основних засобiв емiтента була надана в заставу як забеспечення її позикових коштiв. Сума застави складає 249 327 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1884271 1219122
Статутний капітал (тис. грн.) 736134 736134
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 736134 736134
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно з "Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням НКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року №485.
Висновок Вартiсть чистих активiв на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства й перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу акцiонерного товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 187149 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1886107 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 2073256 X X
Опис: д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Добування i збагачення марганцевої руди 1038.2 тис. тонн 2218905.4 99.4 1001.2 тис. тонн 2033892.8 99.6

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1. Фонд оплати працi 17.8
2. Вiдрахування 3.9
3. Електроенергiя 16
4. Амортизацiя 6.9
5. Паливо 6.7
6. Матерiали 16.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20.04.2017 Наглядова рада 618799 2475212 24.9998 Згiдно з п. 1.1 договору: Лiцензiйним договором на використання корисної моделi регламентуються вiдносини, пов'язанi з наданням Лiцензiаром Лiцензiату лiцензii (дозволу) на використання корисної моделi - “Лiнiя для отримання марганцевих концентратiв з вiдходiв первинного збагачення марганцевої руди”. Сума договору складається з одноразового платежу-нетто в сумi 1 620 990 дол.США в гривневому еквiвалентi за курсом долару США НБУ на дату укладення Договору та перiодичних платежiв-нетто, якi розраховуються в залежностi вiд маси концентрату, випущенного за перiод нарахування. Порядок сплати та розрахункiв можуть коригуватися додатковою угодою в залежностi вiд використання патенту та отриманих результатiв. 21.04.2017 http://www.ordgok.com/?page_id=31
Опис:
20 квiтня 2017 року Наглядова рада ПАТ «ОГЗК» прийняла рiшення про погодження вчинення значного правочину (договору з ТОВ "УКРМАЙНIНГ"). Предмет правочину - згiдно з п. 1.1 договору: Лiцензiйним договором на використання корисної моделi регламентуються вiдносини, пов'язанi з наданням Лiцензiаром Лiцензiату лiцензii (дозволу) на використання корисної моделi - “Лiнiя для отримання марганцевих концентратiв з вiдходiв первинного збагачення марганцевої руди”. Сума договору складається з одноразового платежу-нетто в сумi 1 620 990 дол.США в гривневому еквiвалентi за курсом долару США НБУ на дату укладення Договору та перiодичних платежiв-нетто, якi розраховуються в залежностi вiд маси концентрату, випущенного за перiод нарахування. Порядок сплати та розрахункiв можуть коригуватися додатковою угодою в залежностi вiд використання патенту та отриманих результатiв. Загальна вартiсть правочину - не повинна перевищувати 25% вартостi активiв ПАТ “ОГЗК”. Вартiсть активiв ПАТ “ОГЗК” згiдно останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 475 212 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ОГЗК": 24.9998%.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.04.2017 21.04.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2017 23.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.07.2017 04.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2017 15.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “МАГ-АУДИТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31217385
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, 17 оф.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4014 21.06.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0650
22.12.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, в якiй розкритi умови, в яких працює Група, i вiрогiднiсть його подальшої безперервної дiяльностi з врахуванням негативного впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi.
Наша думка не мiстить застережень стосовно цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 12/А
22.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 22.11.2017
13.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 13.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 115946

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “МАГ-АУДИТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31217385
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, 17 оф.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4014 21.06.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0650
22.12.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, в якiй розкритi умови, в яких працює Група, i вiрогiднiсть його подальшої безперервної дiяльностi з врахуванням негативного впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi.
Наша думка не мiстить застережень стосовно цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 12/А
22.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 22.11.2017
13.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 13.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 115946
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Власникам цiнних паперiв та
виконуючому обов’язки
Голови Правлiння ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
пану Бондарцю В.I.
(для подання до НКЦПФР)
Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
за 2017 рiк станом на 31.12.2017 року
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» та його дочiрнiх пiдприємств (далi – «Група»), що складається з консолiдованого Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., консолiдованого Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв, консолiдованого Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, а також примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 р., та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).

Основа для думки iз застереженням
Групою у статтi «Основнi засоби» консолiдованого Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року вiдображенi у тому числi повнiстю зношенi основнi засоби за первiсною вартiстю 369 760 тис. грн. Цi основнi засоби знаходяться в робочому станi i використовуються в дiяльностi Групи, що може свiдчити про невiдповiднiсть облiкових оцiнок вимогам МСБО 16 «Основнi засоби» вiдносно таких об’єктiв основних засобiв. Ця iнформацiя в Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi Групою не розкривалася. На нашу думку балансова вартiсть цих об’єктiв основних засобiв може не вiдповiдати їх справедливiй вартостi, наслiдком чого є вiдповiдне заниження вартостi основних засобiв i завищення фiнансового результату внаслiдок заниження амортизацiйних витрат. Ми не маємо можливостi оцiнити вартiсний вплив цього факту на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
У Примiтцi 7 «Основнi засоби» до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи зазначено, що Групою збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались. Ми не отримали достатнiх i належних доказiв того, що балансова вартiсть основних засобiв не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування у вiдповiдностi до вимог МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». На нашу думку, балансова вартiсть основних засобiв у статтi «Основнi засоби» консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) може зазнати змiн. Ми не маємо можливостi оцiнити вартiсний вплив цього факту на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, в якiй розкритi умови, в яких працює Група, i вiрогiднiсть його подальшої безперервної дiяльностi з врахуванням негативного впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi.
Наша думка не мiстить застережень стосовно цього питання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом при складаннi фiнансової звiтностi, та тим, що в економiцi України спостерiгаються кризовi явища та масове банкрутство пiдприємств та банкiв. Нашу увагу привернуло те, що у Групi в звiтному перiодi поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та за розрахунками з бюджетом збiльшилася на 769 519 тис. грн.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Надiслали запити управлiнському персоналу та отримали запевнення, щодо вiдсутностi подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули плани управлiнського персоналу щодо подальшої дiяльностi Групи.
Розглянули протоколи Зборiв засновникiв та Наглядової ради стосовно питань, якi впливають на безперервнiсть дiяльностi Групи.
Розглянули подальшi подiї вiд дати фiнансової звiтностi до дати цього звiту, якi могли б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули iнформацiю з зовнiшнiх iнформацiйних джерел, яка могла б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Дебiторська заборгованiсть
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги є суттєвою статтею консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) Групи. Станом на 31.12.2017 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги значно збiльшилась протягом звiтного року та складає 29,18 % вартостi активiв Групи.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Групи щодо визнання дебiторської заборгованостi.
Перевiрили матерiали рiчної iнвентаризацiї Групи розрахункiв з дебiторами.
Проаналiзували матерiали зовнiшнiх пiдтверджень розрахункiв з контрагентами по проведеним запитам.
Виконали тестування процедур контролю щодо процесiв погашення дебiторської заборгованостi та отримання грошових коштiв пiсля звiтної дати.
Перевiрили обґрунтованiсть та повноту розрахунку резерву сумнiвних боргiв.
Перевiрили повноту розкриття iнформацiї щодо цього питання у Примiтцi 11 «Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть».
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з урахуванням рiвня суттєвостi.
Виручка Групи
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) Групи за 2017 рiк в сумi 2 592 048 тис. грн. має суттєвий вплив на фiнансовi результати дiяльностi Групи, i зважаючи на те, що у минулому звiтному роцi Група мала збитковi результати дiяльностi.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Групи щодо визнання виручки Групою.
Розглянули цiноутворення вiдвантаженої продукцiї, виконаних робiт та наданих послуг.
Перевiрили контракти за реєстрацiєю.
Перевiрили реєстрацiю рахункiв на оплату вiдвантаженої продукцiї, виконаних робiт та наданих послуг та їх вiдповiднiсть специфiкацiям у контрактах.
Проаналiзували вiдповiднiсть документiв на вiдвантаження продукцiї, виконання робiт та надання послуг рахункам на оплату вiдвантаженої продукцiї, виконаних робiт та наданих послуг.
Перевiрили повноту вiдображення надходжень грошових коштiв вiд виручки.
Перевiрили правильнiсть бухгалтерського облiку продажу (кореспонденцiя рахункiв, облiковi регiстри) та вiдображення даних в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи.
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з урахуванням рiвня суттєвостi.
Iншi питання
Ми не надавали Групi послуг, заборонених законодавством України.
Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., було проведено iншим аудитором, який висловив модифiковану думку щодо цих звiтiв 28 лютого 2017 року. Модифiкацiя думки була зроблена в зв’язку з тим, що Групою не в повнiй мiрi були виконанi вимоги МСБО 19 «Виплати працiвникам» в частинi вiдображення зобов'язань з пенсiйних виплат працiвникам та що Групою не виконанi вимоги МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» щодо основних засобiв Групи.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у рiчному звiтi Групи, але не мiстить консолiдованої фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що рiчний звiт Групи буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Групи не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi Групи нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з рiчним звiтом Групи, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Шавкун Олена Романiвна.

Генеральний директор ТОВ «МАГ-АУДИТ» Н.В. Галасюк
Аудитор О.Р. Шавкун
(Сертифiкат аудитора серiї А № 04634, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №100 вiд 30.03.2001 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ № 08/2 вiд 26.02.2015 р. до 30.03.2020 р.)
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАГ-АУДИТ».
Код ЄДРПОУ – 31217385.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4014, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.06.2007 р. №179/7, термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 27.04.2022 р. рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.04.2017 р. №343/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8.
htpp:// www.mag-audit.com.ua
e-mail: gmagaudit@gmail.com
Тел./факс: +38 (056) 370-13-90, +38 (0562) 34-15-97.
13 квiтня 2018 року мiсто Днiпро
д/н
д/н
д/н

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 1
2 2016 0 0
3 2015 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, яка була створена iз числа представникiв Депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР». Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, iншi питання. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 8
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 8
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 8
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлюється Загальними збора акцiонерного товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПАТ "ОГЗК" iснують iншi внутрiшнi документи (Положення, Стандарти, iншi).

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Рiшення Наглядової ради.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД д/н
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса д/н
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як Емiтент надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як Емiтент надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як Емiтент надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як Емiтент надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як Емiтент надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ 1212100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4494
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53300, Днiпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 9563 9196 759
 первісна вартість 1001 10782 11108 1250
 накопичена амортизація 1002 1219 1912 491
Незавершені капітальні інвестиції 1005 79606 83104 58421
Основні засоби: 1010 1800826 1795037 1490458
 первісна вартість 1011 10190579 10224624 10503799
 знос 1012 8389753 8429587 9013341
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 5811 9326 14908
Усього за розділом I 1095 1895806 1896663 1564546
II. Оборотні активи
Запаси 1100 380107 652488 177851
Виробничі запаси 1101 175991 259001 124238
Незавершене виробництво 1102 111823 183274 24714
Готова продукція 1103 92189 210129 25661
Товари 1104 104 84 3238
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 59409 1154844 137846
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

93264

157304

51832
 з бюджетом 1135 17750 3232 12721
 у тому числі з податку на прибуток 1136 5834 0 276
 з нарахованих доходів 1140 48 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9255 23865 52376
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2698 59210 775
Готівка 1166 8 14 1
Рахунки в банках 1167 2687 59192 774
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 14670 9921 92
Усього за розділом II 1195 577201 2060864 433493
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2473007 3957527 1998039

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 736134 736134 736134
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 6008 15169 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 18291 18596 18291
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 458689 1114372 833499
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1219122 1884271 1587924
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 101869 112095 139957
Пенсійні зобов’язання 1505 77905 83618 100145
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 226211
Довгострокові забезпечення 1520 199631 241780 49945
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 30320
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 379405 437493 290047
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 21238
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 15757 0
 за товари, роботи, послуги 1615 701482 1339924 22352
 за розрахунками з бюджетом 1620 25290 187149 4822
 у тому числі з податку на прибуток 1621 3 131080 0
 за розрахунками зі страхування 1625 3298 3423 3442
 за розрахунками з оплати праці 1630 11701 12024 7895
 за одержаними авансами 1635 85051 957 317
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 38928 51594 29528
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 8730 24935 30474
Усього за розділом IІІ 1695 874480 1635763 120068
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2473007 3957527 1998039

Примітки
Керівник В.I.Бондарець
Головний бухгалтер Н.В. Бугайцова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2592048 1579613
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -1354739 -886229
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

1237309

693384
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1132670 713601
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 85918 ) ( 69634 )
Витрати на збут 2150 ( 50946 ) ( 49388 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1382343 ) ( 1413485 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 850772 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 125522 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 39044 ) ( 38825 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 8600 ) ( 7312 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

803128

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 171659 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -147140 29211
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

655988

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 142448 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 9161 5372
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 9161 5272
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 9161 5272
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 665149 -137176
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

655988

-142448
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

665149

-137176
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1305082 458418
Витрати на оплату праці 2505 411045 327579
Відрахування на соціальні заходи 2510 89896 69760
Амортизація 2515 147089 139458
Інші операційні витрати 2520 381895 312738
Разом 2550 2335007 1297953

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2944534920 2944534920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2944534920 2944534920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.22278 -0.04838
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.22278 -0.04838
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник В.I. Бондарець
Головний бухгалтер Н.В. Бугайцова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1992130

1712403
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 340 144
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 340 144
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 147760 208267
Надходження від повернення авансів 3020 3802 219
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 207 1109
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 629 46
Надходження від операційної оренди 3040 2551 2155
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 925211 61047
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1377780 ) ( 794840 )
Праці 3105 ( 321200 ) ( 260891 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 89516 ) ( 74823 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 219421 ) ( 173462 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( 4 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 219397 ) ( 173457 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 568268 ) ( 491367 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 84350 ) ( 20 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( -440 ) ( 458 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 298742 ) ( 115075 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 112913 74454
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 409 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 15000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 29236 ) ( 26258 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 891 ) ( 15500 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 11734 ) ( 12340 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 41452 39098
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 1316
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 3149 21316
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1411 ) ( 834 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 10745 ) ( 12966 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -15305 -33800
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 56156 1556
Залишок коштів на початок року 3405 2698 1110
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 356 32
Залишок коштів на кінець року 3415 59210 2698

Примітки д/н
Керівник В.I. Бондарець
Головний бухгалтер Н.В. Бугайцова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як Емiтент надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 736134 0 0 18291 437608 0 0 1192033 0 1192033
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -2225 0 0 -2225 0 -2225
Інші зміни 4090 0 0 6008 0 23306 0 0 29314 0 29314
Скоригований залишок на початок року 4095 736134 0 6008 18291 458689 0 0 1219122 0 1219122
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 655988 0 0 655988 0 655988
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 9161 0 0 0 0 9161 0 9161
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 9161 0 0 0 0 9161 0 9161
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 305 -305 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 9161 305 655683 0 0 665149 0 665149
Залишок на кінець року 4300 736134 0 15169 18596 1114372 0 0 1884271 0 1884271

Примітки д/н
Керівник В.I. Бондарець
Головний бухгалтер Н.В. Бугайцова

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ
ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
ЗА 2017 РIК

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», далi за текстом – «Пiдприємство», є правонаступником всiх прав та обов'язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», Вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», створеного шляхом перетворення державного Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату у Вiдкрите акцiонерне товариство «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi вiд 29 листопада 1995 року № 12/111-АО.
Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Орджонiкiдзевської мiської ради Днiпропетровської областi 15 грудня 1995 року, iдентифiкацiйний код 00190928, реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР №10002806819. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 №656389, виписка з ЄДРЮОФОП серiї ААВ № 841061 (дiюча).
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОРДЖОНIКIДЗЕВСКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ” (Протокол №16 вiд 21.06.2017 р.) змiнено найменування Пiдприємства. Таким чином затверджено нове найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (скорочена назва - ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК), про що отримана виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiд 03.07.2017р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» знаходиться за адресою: 53300, м. Покров вул. Центральна, 11, iдентифiкацiйний код - 00190928, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1212100000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ – 230.
Пiдприємство працює в сегментi - Видобування руд iнших кольорових металiв.
2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВОМ В УКРАЇНI
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, якi властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускає можливiсть рiзного тлумачення та створює додатковi труднощi для пiдприємств, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Триваюча невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку та iншi ризики можуть негативно вплинути на український фiнансовий та корпоративний сектор. Керiвництво пiдприємства створювало резерви пiд знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї та перспектив на кiнець звiтного перiоду.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i дiй внутрiшнього характеру, якi вживаються урядом для пiдтримки росту та внесення змiн до податкової, юридичної i нормативної бази.
Керiвництво пiдприємства вважає, що ним вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу в сучасних умовах, якi склалися у бiзнесi та економiцi.
3. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), з урахуванням усiх прийнятих та дiючих у звiтному перiодi МСФЗ та iнтерпретацiй Комiтету по МСФЗ, i повнiстю їм вiдповiдає.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року та всi попереднi звiтнi перiоди, Пiдприємство складало свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП (С) БО). Датою переходу Пiдприємства на облiк по МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Наслiдки впливу переходу вiд облiку по П(С)БО на облiк по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року в складi власного капiталу вiдображенi у Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Фiнансова звiтнiсть з 01.01.2012 р. складається за вимогами МСФЗ. Перша повна фiнансова звiтнiсть, складена за МСФЗ, за 2013 рiк.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена виходячи iз принципу оцiнки за фактичними витратами, за виключенням певних фiнансових iнструментiв, якi зазначенi в облiковiй полiтицi. Нижче наведенi основнi положення облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися до всiх перiодiв, якi представленi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, за винятком спецiально застережених випадках.
4. ПЕРИМЕТР КОНСОЛIДАЦIЇ
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi використанi показники рiчної фiнансової звiтностi материнського пiдприємства ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» та дочiрнiх пiдприємств:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю телерадiокомпанiї «Пектораль» (скорочено ТОВ ТРК «Пектораль»), мiсцезнаходження – 53300, м. Покров (стара назва м. Орджонiкiдзе) вул. Центральна, 12 (стара назва вул. Калiнiна, 12 ).
ТОВ ТРК «Пектораль» засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ «ОГЗК» № НС-24/09/2001 г. вiд 24 вересня 2001 року, та зареєстроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 12 листопада 2001 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 04052212Ю0010167. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ ТРК «Пектораль» видане 12 листопада 2001 року. Частка ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» в статутному капiталi ТОВ ТРК «Пектораль» складає 99%.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» (скорочено ТОВ ТД «ОГЗК»), мiсцезнаходження – 53300, м. Покров (стара назва м. Орджонiкiдзе) вул.Центральна, 12 (стара назва вул. Калiнiна, 12 ).
ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ «ОГЗК» № НС-04.04.03 вiд 04.04.2003 року, зареєстроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 14 квiтня 2003 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 04052212Ю0010251. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» видане 14 квiтня 2003 року. Частка ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» в статутному капiталi ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» складає 99 %.
5. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є українська гривня. Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.
5.1. Перерахунок iноземної валюти.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленому на дату операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ на звiтну дату.
Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 1):
Таблиця № 1
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi

Найменування валюти
Дата

31.12.17 р.
31.12.16 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
28,067223
27,190858
2
1 євро
33,495424
28,422604
3
1 росiйський рубль
0,48703
0,45113

В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
5.2. Основа консолiдацiї.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i його дочiрнiх компанiй за станом на 31 грудня 2017 р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отриманнями Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжує консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного вживання єдиної облiкової полiтики. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Групи повнiстю виключенi.
5.3. Звiтнiсть за сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
5.4. Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя i знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як справедлива вартiсть основних засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 2):
Таблиця № 2
Термiн експлуатацiї

Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
1
2
3
1
Будiвлi
20-80
2
Споруди
15-40
3
Передавальнi пристрої
10-50
4
Виробниче устаткування
5-40
5
Транспортi засоби
5-35
6
Iншi основнi засоби
12-20
Лiквiдацiйна вартiсть активiв – дорiвнює 0.
Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
5.5. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї. Нематерiальнi активи в основному включають лiцензiї, програмне забезпечення та iнше. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного використовування:
- лiцензiї 2-20 рокiв;
- програмне забезпечення 3-10 рокiв;
- iнше 10 рокiв.
5.6. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю зменшеною на суму нарахованої амортизацiї та суми зменшення корисностi.
Визнаються об'єктами iнвестицiйної нерухомостi, об'єкти основних засобiв (будiвлi, споруди), якi переважно використовуються в iнвестицiйних цiлях для отримання доходiв у виглядi орендної плати. Об'єкт вiдноситься до iнвестицiйної нерухомостi, якщо не менше 80% площi по ньому здано в оренду. Ця умова є критерiєм вiднесення до iнвестицiйної нерухомостi.
При нарахуваннi амортизацiї iнвестицiйної нерухомостi, застосовувати прямолiнiйний метод, враховуючи очiкуваний строк використання кожного об'єкта.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi у звiтi про фiнансове положення припиняється при її вибуттi, або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигоди в майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його визнання.
У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Пiдприємство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використовування.
5.7. Класифiкацiя фiнансових активiв. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторська заборгованiсть та наданi позики. Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю необоротних активiв.
5.8. Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
5.9. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю.
5.10. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв вважається їх номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Пiдприємства.
5.11. Припинення визнання фiнансових активiв. Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
5.12. Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету вiдносно оподаткованого прибутку поточного перiоду. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
5.13. Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на основi середньозваженої вартостi. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi.
Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут.
5.14. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи). Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
5.15. Аванси виданi. Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.

5.16. Векселi. Деякi розрахунки за реалiзовану продукцiю i придбанi ТМЦ, послуги здiйснюються за допомогою векселiв, якi є договiрними борговими iнструментами.
Пiдприємством векселi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв на знецiнення векселiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдоцтво того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Сума резерву – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi.
5.17. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї. Суми, використання яких обмежено, виключенi з складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.
5.18. Акредитиви. Акредитиви є грошовими коштами на банкiвських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Пiдприємством своїх зобов'язань за конкретними договорами купiвлi. Використовування цих грошових коштiв обмежено. Враховуються цi суми в складi виданих авансiв у вiдповiдностi до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активiв, робiт та послуг).
5.19. Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
5.20. Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
5.21. Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
5.22. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання). Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
5.23. Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви за зобов'язаннями i платежами – це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентнi витрати.
5.24. Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
5.25. Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх виникнення.
5.26. Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
5.27. Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Пiдприємство виробляє марганцеву продукцiю для їх реалiзацiї в Українi i на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу марганцевої продукцiї та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2000 i IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт, якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї.
5.28. Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
5.29. Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
5.30. Фiнансовi витрати. Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної процентної ставки.
5.31. Змiни в мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi.
Ряд нових стандартiв, роз'яснень та змiн до стандартiв вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Зокрема, Пiдприємство не застосувало достроково такi нормативнi документи, роз'яснення i змiни до стандартiв:
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущений в травнi 2014 року i застосовується для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент передачi товарiв або надання послуг покупцевi за договiрною цiною. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути явно вiдокремленi, визнається окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки i поступки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змiнюється з якої-небудь причини, виручка вiдбивається в розмiрi мiнiмальних сум, якi не схильнi до iстотного ризику анулювання. Витрати по забезпеченню виконання договорiв з покупцями повиннi визнаватися як актив та списуватися протягом усього перiоду, в якому отримано вигоди вiд реалiзацiї контракту.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений в сiчнi 2016 року i застосовується для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Стандарт замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда» i вводить єдину модель вiдображення для всiх типiв договорiв оренди в звiтi про фiнансове становище в порядку, аналогiчному поточному порядку облiку договорiв фiнансової оренди, i зобов'язує орендарiв визнавати активи i зобов'язання для бiльшостi договорiв оренди, за винятком спецiально обумовлених випадкiв. Для орендодавцiв вiдбулися несуттєвi змiни поточних правил, встановлених МСФЗ (IAS) 17 «Оренда». Дострокове застосування дозволено в тому випадку, якщо одночасно достроково застосований стандарт по виручцi МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями».
КТМФЗ (IFRIC) 22 «Вплив змiн валютних курсiв за авансами» (випущений в груднi 2016 року i застосовується для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) роз'яснює порядок визначення застосовуваних валютних курсiв при первiсному визнаннi отриманих та виданих авансiв.
Змiни в МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущенi в липнi 2014 року i застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» замiнює частини МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю i оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки повинен бути зроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими iнструментами органiзацiї i вiд характеристик потокiв грошових коштiв, передбачених контрактом по iнструменту. Вимоги облiку хеджування були скоригованi для встановлення бiльш тiсного зв'язку облiку з управлiнням ризиками. Стандарт надає органiзацiям можливiсть вибору мiж облiковою полiтикою iз застосуванням вимог облiку хеджування, що мiстяться в МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», або продовженням застосування МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» до всiх iнструментiв хеджування, так як в даний момент стандарт не передбачає облiку для випадкiв макрохеджування.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй» (випущенi в червнi 2016 року i застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Поправки роз'яснюють порядок облiку змiн умов винагороди на основi акцiй i зобов'язання зi сплати податку, утриманого iз суми наданого винагороди на основi акцiй.
Змiни в МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" (випущенi у вереснi 2016 року i застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) стосуються питань одночасного застосування МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" i МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Змiни в МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» (випущенi в груднi 2016 року i застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Змiни встановлюють бiльш чiткi вимоги до визначення принципiв вiднесення i припинення вiднесення майна до iнвестицiйної нерухомостi.
В даний час Пiдприємство проводить оцiнку того, як цi змiни вплинуть на її фiнансове становище i результати дiяльностi.
6 . IСТОТНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Пiдприємство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
6.1. Знецiнення ПДВ. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Пiдприємства займає реалiзацiя товарiв на експорт. Станом на 31.12.2017р. у Пiдприємства враховується не значна сума вiд’ємного значення податку на додану вартiсть (ПДВ), що зараховується до складу податкового кредиту наступного (звiтного) податкового перiоду. Вiдповiдно до законодавства України Пiдприємство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. На думку керiвництва Пiдприємства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю врахованi у складi податкового кредиту сiчня 2018р., тому Пiдприємство не визнавало збитки вiд знецiнення.
6.2. Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.
6.3. Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Пiдприємства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це вiдбудеться, чи буде Пiдприємство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про вiрогiднiсть того, що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується Пiдприємством. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi розрахункiв Пiдприємства.
7. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.

Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкової вартостi, при її наявностi.
Таблиця № 3
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2017 р.

тис. грн

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна вартiсть
4524083
4972429
411078
10692
272297
10190579
4
Знос
3681816
4267277
384214
5903
50543
8389753
5
Надiйшло за рiк
13753
59996
21421
1128
58803
155101
6
Вибуло за рiк
7
первiсна вартiсть
31061
89363
399
95
138
121056
8
Знос
25204
80765
381
85
117
106552
9
Нараховано амортизацiї за рiк
49586
78966
5292
795
11747
146386
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної вартостi
-1376
41

1335
-
12
зносу
-830
2

828
-
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна вартiсть
4505399
4943103
432100
11725
332297
10224624
15
Знос
3705368
4265480
389125
6613
63001
8429587
Таблиця № 4
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2016 р.
тис. грн.

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна вартiсть
4451559
5168340
415764
9713
246526
10291902
4
Знос
3645394
4550196
382467
5221
33599
8616877
5
Надiйшло за рiк
86458
161748
485
1034
25842
275567
6
Вибуло за рiк
7
первiсна вартiсть
13977
357636
5171
55
51
376890
8
Знос
10991
351237
3828
55
50
366161
9
Нараховано амортизацiї за рiк
47370
68341
5575
737
17014
139037
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної вартостi
43
-23

-20
12
зносу
43
-23

-20
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна вартiсть
4524083
4972429
411078
10692
272297
10190579
15
Знос
3681816
4267277
384214
5903
50543
8389753
Пiдприємство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх основних засобiв за станом на 31.12.2011 року. Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворювання або замiни основних засобiв, скоректованої на погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.
Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались.
Частина основних засобiв Пiдприємства у 2017 р. була надана в заставу як забезпечення її позикових коштiв. Сума застави по первiснiй вартостi складає 249327 тис. грн.
До складу активiв пiдприємства входять незавершенi капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби. Вони складаються з:
1) незавершеного будiвництва об’єктiв виробничого призначення;
2) машини та обладнання такi, що потребують встановлення та монтажу;
3) незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв;
4) iншi об’єкти капiтальних iнвестицiй.
8. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицi № 5.
Таблиця № 5
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2017 р.
тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Патенти i лiцензiї
Програмне забезпечення
Iнше
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на початок року


2
Первiсна вартiсть
8862
1494
426
10782
3
Знос
249
745
225
1219
4
Надiйшло за рiк
147
189
336
5
Вибуло за рiк


6
Первiсна вартiсть
5
5
10
7
Знос
5
5
10
8
Нараховано амортизацiї за рiк
455
227
21
703
9
Залишок на кiнець року


10
Первiсна вартiсть
9004
1678
426
11108
11
Знос
699
967
246
1912

Таблиця № 6
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2016 р.
тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Патенти i лiцензiї
Програмне забезпечення
Iнше
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на початок року


2
Первiсна вартiсть
187
1339
428
1954
3
Знос
55
548
206
809
4
Надiйшло за рiк
8681
158
8839
5
Вибуло за рiк


6
Первiсна вартiсть
8
3
11
Продовження Таблицi № 6
1
2
3
4
5
6
7
Знос
8
3
11
8
Нараховано амортизацiї за рiк
200
200
21
421
9
Залишок на кiнець року


10
Первiсна вартiсть
8860
1494
428
10782
11
Знос
247
745
227
1219
9. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Iнформацiя про склад iнших необоротних активiв наведена в Таблицi № 7.
Таблиця № 7
Iншi необоротнi активи
тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2017р.
Балансова вартiсть на 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Сировина i матерiали, що не пiдлягають використанню на протязi операцiйного циклу
6979
5811
2
Вартiсть необоротних активiв за виданими авансами лiзинговим компанiям
2347
-
3
Разом
9326
5811

10. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЦIННОСТI, ЗАПАСИ
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 8.
Таблиця № 8
Запаси
тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2017р.
Балансова вартiсть на 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Сировина i матерiали
62963
48418
2
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
-
3
Паливо
32829
17385
4
Тара i тарнi матерiали
206
192
5
Запаснi частини
159048
106814
6
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
3955
3182
7
Незавершене виробництво
183274
111823
8
Готова продукцiя
210129
92189
9
Товари
84
104
10
Разом
652488
380107
Товарно-матерiальнi запаси Пiдприємства у 2017 р. не були наданi в заставу як забезпечення позикових коштiв.
Балансова вартiсть активiв:
- вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї – не має;
- активи на вiдповiдальному зберiганнi – 81 шт, у т.ч.:
- ел. двигуни, отриманi вiд стороннiх органiзацiй для виконання ремонту у кiлькостi – 76 шт;
- адаптер, отриманий вiд ПП “ПЛМЗ” на перiод експерименту в кiлькостi -5 шт.
- Марганцева продукцiя — 3104 тис грн
- активи переданi на переробку – 8151 тис. грн.;
- переданих на комiсiю - не має.

11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI I IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 9):
Таблиця № 9
Валюта дебiторської заборгованостi

Валюта
Станом на 31.12.2017р.
Станом на 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
873478
68 664
2
Долари США
141861
48
3
Євро
163370
-
4
Iншi валюти
-
-
5
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (ряд. 1125+1140+1155)
1178709
68 712
Iнформацiя по змiнам в сумi резерву сумнiвних боргiв. (Таблиця № 10):
Таблиця № 10
Резерв сумнiвних боргiв

Показник
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Резерв сумнiвних боргiв на початок року
22884
22641
2
Резерв сумнiвних боргiв нарахований протягом року
1017
386
3
Використано у звiтному роцi
81
37
4
Сторно невикористаних сум
96
106
5
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року
23724
22884
В складi резерву сумнiвних боргiв також враховуються суми, що пов’язанi з знецiненням векселiв отриманих, та складають: на 31.12.2016 р. – 16 401 тис. грн., на 31.12.2017 р. - 16 401 тис. грн.
Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155) по строкам представлений нижче:
Таблиця № 11
Термiни дебiторської заборгованостi

Показник
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1132944
56512
3
Iнша дебiторська заборгованiсть
23173
8 086
4
Всього не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
1156117
64598
5
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
6
- прострочена менше 90 днiв
22592
3 726
7
- прострочена вiд 90 до 360 днiв
-
340
8
- прострочена бiльше 360 днiв
-
-
9
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi
22592
4066
10
Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
627
271
11
Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть
6696
6212
12
Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть
7323
6483
13
Резерв сумнiвних боргiв
-7323
-6483
14
Всього дебiторська заборгованiсть
1178709
68664

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Iндивiдуально знецiненi статтi дебiторської заборгованостi – це, в основному, заборгованiсть клiєнтiв, що зазнають фiнансовi труднощi.
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.


Таблиця № 12
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом

Показник
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
3226
11136
2
Переплата з податку на прибуток
-
5834
3
Iнша заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
6
780
4
Всього
3232
17750

В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» (рядок 1130) вiдображенi суми попередньої оплати за товарно–матерiальнi цiнностi, роботи та послуги станом на 31.12.2017 року – 157304 тис. грн i станом на 31.12.2016 року – 93264 тис. грн.
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» вiдображенi перерахованi контрагентам грошовi кошти, використовування яких обмежено станом на 31.12.2017р. в сумi 142 079 тис. грн. та станом на 31.12.2016р. в сумi 52 205 тис. грн., кошти зарезервованi банком як забезпечення по акредитивах, виданих Пiдприємством.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 13).
Таблиця № 13
Розшифрування ряд. 1155 балансу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»
тис. грн.

Вид заборгованостi
31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р.
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам за оренду майна
1076
837
2
Розрахунки з робiтниками пiдприємства
119
28
3
Розрахунки з передплати
21049
7468
4
Розрахунки по претензiями i позовами
5421
5647
5
Iншi дебiтори
2896
1487
6
Резерв сумнiвної заборгованостi
-6696
-6212
7
Разом
23865
9255

Цi суми не мають обмежень у використаннi.

12. ГРОШОВI КОШТИ I ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 14.

Таблиця № 14
Кошти

Показник
31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
59189
2567
2
Депозитнi рахунки
-
117
3
Готiвка (каса)
14
8
4
Iншi кошти
7
6
5
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв
59210
2698

В складi грошових коштiв i їх еквiвалентiв враховуються суми, грошових коштiв в дорозi, та складають: на 31.12.2016р. – 3 тис. грн., на 31.12.2017р. - 4 тис. грн.
Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.
13. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
До складу статтi «Iншi оборотнi активи» балансу пiдприємства (рядок 1190). включенi суми податкового кредиту i податкових зобов’язань з податку на додану вартiсть станом на 31.12.2017р. у сумi 9 899 тис. грн. та станом на 31.12.2016р. у сумi 14 523 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України, а також iншi необоротнi активи станом на 31.12.2017р. у сумi 22 тис. грн. та станом на 31.12.2016 р. 147 тис. грн.
14. КАПIТАЛ
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 736 134 тис. грн. i розподiлений на 2 944 534 920 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну величини статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал у розмiрi не менше 15% вiд статутного капiталу. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв. Резервний капiтал на протязi звiтного перiоду змiнився на 305 тис. грн. (протокол рiшення загальних зборiв вiд 21.06.2017р. №9,11) Станом на 31.12.2017р. сума резервного капiталу склала 18 596 тис. грн., станом на 31.12.2016р. - 18 291 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2017р. cкладає 1 114 372 тис. грн., станом на 31.12.2016р. - 458 689 тис. грн.
14.1. Змiни i коригування у фiнансовiй звiтностi
Змiни i коригування у фiнансовiй звiтностi минулих перiодiв пов’язанi з переглядом актуарної оцiнки зобов’язань Пiдприємства за планами винагород по закiнченню трудової дiяльностi та виправленням помилок. Зазначенi змiни i коригування внесенi для цiлей звiтностi за МСФЗ (МСБО 19) на пiдставi висновку i звiту актуарiя.
В Таблицях №№ 15,16 ретроспективно вiдображенi показники звiту про фiнансовий стан Пiдприємства.
Таблиця № 15
Показники активу Балансу за вiдповiднi звiтнi перiоди
АКТИВ
Код рядка
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2014 р.)
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2015 р.)
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2016.)
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2017.)
1
2
3
4
5
6
I. НЕОБОРОТНI АКТИВИНематерiальнi активи
1000
1 213
1 145
9 563
9 196
первiсна вартiсть
1001
1 986
1 954
10 782
11 108
накопичена амортизацiя
1002
773
809
1 219
1 912
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
1005
268 764
232 587
79 606
83 104
Основнi засоби
1010
1 619 112
1 675 025
1 800 826
1 795 037
первiсна вартiсть
1011
10 296 798
10 291 902
10 190 579
10 224 624
знос
1012
8 677 686
8 616 877
8 389 753
8 429 587
Iнвестицiйна нерухомiсть
1015
-
-
-
-
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
1016
-
-
-
-
Знос iнвестицiйної нерухомостi
1017
-
-
-
-
Довгостроковi бiологiчнi активи
1020
-
-
-
-
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:


якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
1030
-
-
-
-
iншi фiнансовi iнвестицiї
1035
-
-
-
-
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040
-
-
-
-
Вiдстроченi податковi активи
1045
-
-
-
-
Гудвiл
1050
-
-
-
-
Iншi необоротнi активи
1090
4 710
5 212
5 811
9 326
УСЬОГО ЗА РОЗДIЛОМ I
1095
1 893 799
1 913 969
1 895 806
1 896 663
II. ОБОРОТНI АКТИВИЗапаси
1100
425 420
584 287
380 107
652 488
Виробничi запаси
1101
154 532
168 676
175 991
259 001
Незавершене виробництво
1102
83 338
102 178
111 823
183 274
Готова продукцiя
1103
178 148
313 397
92 189
210 129
Товари
1104
9 402
36
104
84
Поточнi бiологiчнi активи
1110
-
-
-
-
Векселi одержанi
1120
-
-
-
-
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
1125
194 090
10 768
59 409
1 154 844
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:за виданими авансами
1130
10 393
9 556
93 264
157 304
з бюджетом
1135
9 912
23 049
17 750
3 232
у тому числi з податку на прибуток
1136
5001
5 834
5 834
-
з нарахованих доходiв
1140
15
61
48
-
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
1155
8 757
4 862
9 255
23 865
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160
-
-
-
-
Грошi та їх еквiваленти
1165
1 497
1 110
2 698
59 210
Готiвка
1166
20
-
8
14
Рахунки в банках
1167
1 457
1 110
2 687
59 192
Продовження Таблицi № 15
1
2
3
4
5
6
Витрати майбутнiх перiодiв
1170
-
-
-
-
Iншi оборотнi активи
1190
695
2 746
14 670
9 921
УСЬОГО ЗА РОЗДIЛОМ II
1195
650 779
636 439
577 201
2 060 864
III. НЕОБОРОТНI АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУППИ ВИБУТТЯ
1200
2
-
-
-
БАЛАНС
1300
2 544 580
2 550 408
2 473 007
3 957 527

Таблиця № 16
Показники пасиву Балансу за вiдповiднi звiтнi перiоди
ПАСИВ
Код рядка
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2014р.)
На кiнець звiтного
перiоду (31.12.2015р.)
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2016р.)
На кiнець звiтного перiоду (31.12.2017.)
1
2
3
4
5
I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Зареєстрований (пайовий) капiтал
1400
736 134
736 134
736 134
736 134
Внески до незареєстрованого статутного капiталу
1401
-
-
-
-
Капiтал у дооцiнках
1405
-
-
-
-
Додатковий капiтал
1410
736
6 008
15 169
Емiсiйний дохiд
1411
-
-
-
-
Накопиченi курсовi рiзницi
1412
-
-
-
-
Резервний капiтал
1415
18 291
18 291
18 291
18 596
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
1420
596 125
601 137
458 689
1 114 372
Неоплачений капiтал
1425
-
-
-
-
Вилучений капiтал
1430
-
-
-
-
Iншi резерви
1435
-
-
-
-
Неконтрольована частка
1490
-
-
-
-
УСЬОГО ЗА РОЗДIЛОМ I
1495
1 350 550
1 356 298
1 219 122
1 884 271
II. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Вiдстроченi податковi зобов'язання
1500
134 187
131 083
101 869
112 095
Пенсiйнi зобов'язання
1505
50 400
63 942
77 905
83 618
Довгостроковi кредити банкiв
1510
-
-
-
-
Iншi довгостроковi зобов'язання
1515
590 075
226 211
-
-
Довгостроковi забезпечення
1520
146 750
181 752
199 631
241 780
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу
1521
-
-
-
-
Цiльове фiнансування
1525
-
-
-
-
Благодiйна допомога
1526
-
-
-
-
УСЬОГО ЗА РОЗДIЛОМ II
1595
921 412
602 988
379 405
437 493
III. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Короткостроковi кредити банкiв
1600
20 000
20 000
-
-
Векселi виданi
1605
-
-
-
-
Поточна кредиторська заборгованiсть за:довгостроковими зобов'язаннями
1610
-
-
-
15 757
товари, роботи, послуги
1615
178 832
97 393
701 482
1 339 924
Продовження Таблицi № 16
1
2
3
4
5
6
розрахунками з бюджетом
1620
19 362
22 882
25 290
187 149
у тому числi з податку на прибуток
1621
4
4
3
131 080
розрахунками зi страхування
1625
6 263
6 057
3 298
3 423
розрахунками з оплати працi
1630
12 348
11 566
11 701
12 024
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
1635
633
151 481
85 051
957
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
1640
-
-
-
-
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
1645
-
-
-
-
Поточнi забезпечення
1660
30 306
39 713
38 928
51 594
Доходи майбутнiх перiодiв
1665
-
-
-
-
Iншi поточнi зобов'язання
1690
4 874
242 030
8 730
24 935
УСЬОГО ЗА РОЗДIЛОМ III
1695
272 618
591 122
874 480
1 635 763
IV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПОВ'ЯЗАНI З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, УТРИМУВАНИМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПАМИ ВИБУТТЯ
1700
-
-
-
-
БАЛАНС
1900
2 544 580
2 550 408
2 473 007
3 957 527

У баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 рiк (01.01.2017 року) внесенi наступнi змiни:
- зменшено статтю “Незавершене будiвництво” (рядок 1005) на сумму 154 тис. грн.;
- зменшено статтю “Запаси” (рядок 1100) (додатковий рядок “Виробничi запаси”) на суму 2 825 тис. грн;
- зменшено статтю “Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами” (рядок 1130) на суму 3 тис. грн.;
- збiльшено статтю “Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом” (рядок 1135) збiльшена на суму 777 тис. грн.;
- збiльшено статтю “Додатковий капiтал” (рядок 1410) на суму 6 008 тис. грн.;
- збiльшено статтю «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (рядок 1420) на суму 21081 тис. грн.;
- збiльшено статтю “Вiдстроченi податковi зобов'язання” (рядок 1500) на суму 18 825 тис. грн.;
- зменшено статтю “Пенсiйнi зобов'язання” (рядок 1505) на суму 6156 тис. грн.;
- зменшено статтю “Довгостроковi забезпечення“ (рядок 1520) та додатковий рядок“ “Довгостроковi забезпечення витрат з персоналу“ (рядок 1521) на суму 11367 тис. грн.;
- збiльшено статтю “Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом” (рядок 1620) на суму 20 тис. грн;
- зменшено статтю “Поточнi забезпечення” (рядок 1660) на суму 30 616 тис. грн.
У баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015рiк внесенi наступнi змiни:
- збiльшено статтю “Додатковий капiтал” (рядок 1410) на суму 736 тис. грн.;
- збiльшено статтю «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (рядок 1420) на суму 51 304 тис. грн.;
- збiльшено статтю “Вiдстроченi податковi зобов'язання” (рядок 1500) на суму 25 460 тис. грн.;
- зменшено статтю “Пенсiйнi зобов'язання” (рядок 1505) на суму 37 388 тис. грн.;
- зменшено статтю “Довгостроковi забезпечення“ (рядок 1520) та додатковий рядок“ “Довгостроковi забезпечення витрат з персоналу“ (рядок 1521) на суму 11933 тис. грн.;
- зменшено статтю “Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом” (рядок 1620) на суму 357 тис. грн;
- зменшено статтю “Поточнi забезпечення” (рядок 1660) на суму 27 822 тис. грн.
У баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 рiк внесенi наступнi змiни:
- збiльшено статтю «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)»(рядок 1420) на суму 49 787 тис. грн.;
- зменшено статтю “Пенсiйнi зобов'язання” (рядок 1505) на суму 15 805 тис. грн.;
- зменшено статтю “Довгостроковi забезпечення“ (рядок 1520) та додатковий рядок“ “Довгостроковi забезпечення витрат з персоналу“ (рядок 1521) на суму 7 359 тис. грн.;
- зменшено статтю “Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом” (рядок 1620) на суму 233 тис. грн;
- зменшено статтю “Поточнi забезпечення” (рядок 1660) на суму 26 390 тис. грн.
У звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк внесенi наступнi змiни:
- збiльшено статтю “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)” (рядок 2050) на суму 157 тис. грн.;
- збiльшена стаття “Iншi операцiйнi витрати” (рядок 2180) на суму 32 081 тис. грн.;
- збiльшено статтю «Фiнансовi витрати»(рядок 2250) на суму 1 795 тис. грн;
- збiльшено статтю “Iншi витрати” (рядок 2270) на суму 2 825 тис. грн. ;
- збiльшено статтю “Дохiд з податку на прибуток” (рядок 2300) на суму 6 635 тис. грн.;
- збiльшено статтю “Iнший сукупний дохiд” (рядок 2445) на суму 5 272 тис. грн.
В результатi зазначених змiн чистий фiнансовий результат (збиток) за 2016 рiк, збiльшено на 30 223 тис. грн., а загальний сукупний дохiд збiльшено на (24 951) тис. грн. Таким чином, за результатами дiяльностi за 2016 рiк, чистий збиток складає 142 448 тис. грн., сукупний дохiд (137 176) тис. грн.
Внаслiдок проведених коригувань також внесенi змiни до звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк. Чистий фiнансовий результат (прибуток) збiльшено на суму 1 517 тис. грн., а загальний сукупний сукупний дохiд збiльшено за 2015 рiк на суму 736 тис. грн., Таким чином, за результатами дiяльностi за 2015рiк, чистий прибуток складає 5012 тис. грн., сукупний дохiд 5 748тис.грн.
Змiни, внесенi до Звiту про рух грошових коштiв станом на початок звiтного перiоду:
- Стаття звiту “Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)” рядок (3100) збiльшена на суму 189 тис. грн. та одночасно зменшена стаття “Витрачання на придбання необоротних активiв” рядок (3260) на оплату платежiв у результатi операцiйної дiяльностi. Ця рекласифiкацiя статей не вплинула на результати дiяльностi та власний капiтал пiдприємства.
- Стаття звiту “Витрачання на оплату авансiв” (рядок 3135) зменшена на суму 4 тис. грн., та одночасно збiльшена стаття “Витрачання на придбання необоротних активiв” рядок (3260) на оплату платежiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi. Ця рекласифiкацiя статей не вплинула на результати дiяльностi та власний капiтал пiдприємства;
15. РЕЗЕРВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Пiдприємство створює резерви на:
- Виплату вiдпусток працiвникам;
- Виплату пенсiй за списками 1, 2, а також виплати згiдно колективного договору вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»;
- Резерв на вiдновлення порушених земель.
Iнформацiя про рух резервiв наведена в Таблицi № 17.
Таблиця № 17
Резерви та забезпечення

Показник
Резерв на вiдновлення порушених земель
Резерв за зобов’язаннями по пенсiйному плану
Резерв на виплату вiдпусток
1
2
3
4
5
1
Залишок на 01.01.2017 р.
223941
77905
14618
2
Змiни бухгалтерських оцiнок
49332
1796
3
Зобов'язання, що виникли на протязi року
20496
34628
4
Вплив дисконтування
29842
7 790
-
5
Використання резерву
-25756
-22573
-35027
6
Залишок на 31.12.2017р.
277359
83618
16015

Згiдно iз законодавством пiдприємство зобов'язане вiдновлювати територiю, на якiй розташованi її кар'єри, пiсля їх закриття. Резерв створюється у зв'язку iз зобов'язанням пiдприємства з рекультивацiї землi, рiвновага якої порушено добувними роботами i вiдновленню хвостосховищ. Кiнцеву суму витрат на цi роботи, а також термiни виконання цих робiт на протязi експлуатацiї кар’єрiв достовiрно визначити неможливо, однак Пiдприємство оцiнило очiкуванi витрати на пiдставi технiчного обґрунтування вiдповiдних спецiалiстiв Пiдприємства. Змiнi в оцiночнiй сумi зобов’язань, що виникають в наслiдок змiни очiкуваних термiнiв використання або суми необхiдних ресурсiв для виконання зобов’язання, або в наслiдок змiни ставок дисконтування визнаються в складi прибуткiв або збиткiв перiоду, в якому вiдбулись такi змiни.
Основнi припущення, застосованi при резерву вiдновлення порушених земель наведенi в Таблицi № 18.
Таблиця № 18

Показник
2017 р.
1
2
3
1
Ставка дисконту при розрахунку резерву вiдновлення порушених земель
14,5%
2
Очiкуваний термiн завершення вiдновлення порушених земель
2021р. – 2053 р.

В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi залишки резервiв, вiдповiдно до термiнiв погашення вiдображенi в складi зобов’язань в роздiлi «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення » та в складi зобов’язань в роздiлi «Поточнi зобов’язання та забезпечення». Iнформацiя щодо залишкiв резервiв, вiдповiдно до термiнiв погашення наведена в Таблицях №№ 19, 20:
Таблиця № 19
Резерви та забезпечення на 31.12.2016 р.

Показник
На 31.12.2016р.

Сума в складi «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань i забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
199631
24310
2
Резерв за зобов’язаннями по пенсiйному плану
77905
-
3
Резерв на виплату вiдпусток
-
14618

Таблиця № 20
Резерви та забезпечення на 31.12.2017 р.

Назва резерву
На 31.12.2017р.

Сума в складi «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань i забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
241780
35579
2
Резерв за зобов’язаннями по пенсiйному плану
83618
-
3
Резерв на виплату вiдпусток
-
16015

Пiдприємство має юридичне зобов'язання фiнансувати (вiдшкодовувати) виплати пiльгових пенсiй окремим категорiям своїх колишнiх та теперiшнiх працiвникiв.
Таким чином Пiдприємство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi (державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами), яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими i тяжкими умовами працi. Пiдприємство також має зобов'язання за iншими довгостроковими виплатами працiвникам, передбаченими у колективному договорi.
Пiдприємством було залучено квалiфiкованого актуарiя для оцiнки усiх суттєвих зобов’язань за планами винагород по закiнченню трудової дiяльностi.
Нижче наведена iнформацiя про компоненти витрат на виплату пенсiй, визнанi у звiтi про фiнансовi результати, та про суми, пов'язанi з пенсiйним планом, визнанi у звiтi про фiнансовий стан. Витрати на виплату пенсiй, за винятком процентних витрат, включаються до операцiйних витрат, а процентнi витрати - до складу фiнансових витрат.
Резерви за зобов’язаннями по пенсiйному плану наведено в Таблицi № 21.
Таблиця № 21
Резерви за зобов’язаннями по пенсiйному плану

Показник
На 31.12.2017
На 31.12.2016
На 31.12.2015
На 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Зобов’язання на виплату пiльгових пенсiй
54794
56748
49485
39005
2
Зобов’язання за одноразовими виплатами по виходу на пенсiю
28824
21157
14457
11395
3
Всього виплати по закiнченню трудової дiяльностi:
83618
77905
63942
50400
Змiни приведеної вартостi зобов’язань за планами виплат робiтникам по закiнченню трудової дiяльностi, змiни справедливої вартостi активiв плану, змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, який закiнчився 31.12.2017 р., наведенi у Таблиця № 22.
Таблиця № 22
Змiни приведеної вартостi зобов’язань, змiни справедливої вартостi активiв плану, змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, який закiнчився 31.12.2017 р.


Показник
Сума
за PEB-планами
з них:
за PEB-планами
пiльгових пенсiй
з них:
за PEB-планами по виходу на пенсiю
1
2
3
4
5
1
Приведена вартiсть зобов’язання на 31.12.2016р.
77905
56748
21157
2
Витрати на проценти
7791
5675
2116
3
Вартiсть поточних послуг
5463
629
4834
4
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв
27252
27252
0
5
Актуарний (прибуток) збиток вiд секвестрiв
(3059)
(3059)
0
6
Зробленi виплати
(22573)
(20762)
(1811)
7
Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов’язань
(9161)
(11689)
2528
8
Приведена вартiсть зобов’язань на 31.12.2017р.
83618
54794
28824
9
Справедлива вартiсть активiв плану на 31.12.2016р.
0
0
0
10
Очiкуємий дохiд на активи плану
0
0
0
11
Фактичний дохiд от активiв
0
0
0
12
Внески, що поступили
22573
20762
1811
13
Зробленi виплати
(22573)
(20762)
(1811)
14
Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв
0
0
0
15
Справедлива вартiсть активiв плану на 31.12.2017р.
0
0
0
16
Актуарний прибуток( збиток) вiд зобов’язань
9161
11689
(2528)
17
Актуарний прибуток ( збиток) вiд активiв
0
0
0
18
Чистий прибуток (збиток) на 31.12.2017р.
9161
11689
(2528)

Актуарнi прибутки i збитки для виплати по закiнченню трудової дiяльностi (англ. - post employment benefits plan або скорочено - «РЕВ»).

Таблиця № 23
Змiни приведеної вартостi зобов’язань, змiни справедливої вартостi активiв плану, змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, який закiнчився 31.12.2016 р.

Показник
Сума
за PEB-планами
з них:
за PEB-планами
пiльгових пенсiй
з них:
за PEB-планами по виходу на пенсiю
1
2
3
4
5
1
Приведена вартiсть зобов’язання на 31.12.2015р.
63942
49485
14457
2
Витрати на проценти
8312
6433
1879
3
Вартiсть поточних послуг
5743
2529
3214
4
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв
26739
26739
0
5
Актуарний (прибуток) збиток вiд секвестрiв
0
0
0
6
Зробленi виплати
(21559)
(18889)
(2670)
7
Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов’язань
(5272)
(9549)
4277
8
Приведена вартiсть зобов’язань на 31.12.2016р.
77905
56748
21157
9
Справедлива вартiсть активiв плану на 31.12.2015р.
0
0
0
10
Очiкуємий дохiд на активи плану
0
0
0
11
Фактичний дохiд от активiв
0
0
0
12
Внески, що поступили
21559
18889
2670
13
Зробленi виплати
(21559)
(18889)
(2670)
14
Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв
0
0
0
15
Справедлива вартiсть активiв плану на 31.12.2016р.
0
0
0
16
Актуарний прибуток ( збиток )вiд зобов’язань
5272
(9549)
4277
17
Актуарний прибуток (збиток )вiд активiв
0
0
0
18
Чистий прибуток (збиток) на 31.12.2016р.
5272
(9549)
4277
Таблиця № 24
Змiни приведеної вартостi зобов’язань, змiни справедливої вартостi активiв плану, змiни в актуарних прибутках (збитках) за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р.

Показник
Сума
за PEB-планами
з них:
за PEB-планами
пiльгових пенсiй
з них:
за PEB-планами по виходу на пенсiю
1
2
3
4
5
1
Приведена вартiсть зобов’язання на 31.12.2014р.
50400
39005
11395
2
Витрати на проценти
6552
5071
1481
3
Вартiсть поточних послуг
2801
499
2302
4
Вартiсть послуг попереднiх перiодiв
23849
23849
0
5
Актуарний (прибуток) збиток вiд секвестрiв
0
0
0
6
Зробленi виплати
(18924)
(17410)
(1514)
7
Актуарний (прибуток) збиток вiд зобов’язань
(736)
(1529)
793
8
Приведена вартiсть зобов’язань на 31.12.2015р.
63942
49485
14457
9
Справедлива вартiсть активiв плану на 31.12.2014р.
0
0
0
10
Очiкуємий дохiд на активи плану
0
0
0
11
Фактичний дохiд от активiв
0
0
0
12
Внески, що поступили
18924
17410
1514
13
Зробленi виплати
(18924)
(17410)
(1514)
14
Актуарний (прибуток) збиток вiд активiв
0
0
0
15
Справедлива вартiсть активiв плану на 31.12.2015р.
0
0
0
16
Актуарний прибуток ( збиток )вiд зобов’язань
736
1529
(793)
17
Актуарний прибуток (збиток )вiд активiв
0
0
0
18
Чистий прибуток (збиток) на 31.12.2015р.
736
1529
(793)
У Таблицi № 25 наведенi основнi застосованi актуарнi припущення.
Таблиця № 25
Основнi застосованi актуарнi припущення

Показник
На 31.12.2017
На 31.12.2016
На 31.12.2015
На 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Ставка дисконтування
10,5%
10,0%
13,0%
14,0%
2
Ставка майбутнього збiльшення заробiтної плати
9,0%
9,0%
8,0%
9,0%
3
Ставка майбутнього збiльшення пенсiй
5,5%
6,0%
6,0%
6,0%
4
Ставка iнфляцiї
5,0%
6,0%
6,0%
6,0%
Чутливiсть загального зобов'язання з пенсiйного забезпечення до змiни основних зважених припущень на 31.12.2017 р.:
• зменшення ставки дисконтування на 1 вiдсотковий пункт призведе до збiльшення суми зобов’язання приблизно на 2 703 тис. грн., а її збiльшення на 1 вiдсотковий пункт призведе до зменшення зобов’язань приблизно на 2 480 тис. грн;
• збiльшення оцiнених темпiв росту заробiтної плати на 1 вiдсотковий пункт призведе до збiльшення суми зобов’язання приблизно на 1 595 тис. грн, а вiдповiдне зменшення на 1 вiдсотковий пункт призведе до зменшення суми зобов’язання приблизно на 1 455 тис. грн;
• збiльшення оцiнених темпiв росту пенсiй на 1 вiдсотковий пункт призведе до збiльшення суми зобов’язання приблизно на 1 147 тис. грн., а вiдповiдне зменшення на 1 вiдсотковий пункт призведе до зменшення суми зобов’язання приблизно на 1 125 тис. грн;
Показаний вище аналiз чутливостi передбачає змiну одного припущення при незмiнностi решти припущень. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв можуть бути взаємопов'язанi.
Очiкувана сума платежiв за планами пенсiйного забезпечення протягом 2018 року становить 43 486 тис. грн. Середньозважений строк зобов'язання за планом iз встановленими виплатами 11 рокiв.

16. ПОЗИКОВI КОШТИ
Склад позикових коштiв Пiдприємства наведено в Таблицi № 26:
Таблиця № 26
Позиковi кошти

Показник
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Довгостроковi позиковi кошти
2
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
3
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
4
Поточнi позиковi кошти за довгостроковими зобов'язаннями
5
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
6
- небанкiвськi позиковi кошти
15 757
-
Продовження Таблицi № 26
1
2
3
4
7
Короткостроковi кредити банкiв

8
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
9
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
10
Всього позиковi кошти
15 757
-

Позиковi кошти Пiдприємством отриманi в наступних валютах (Таблиця № 27).
Таблиця № 27
Валюта позикових коштiв

Показник
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
15757
-
2
Долари США
-
-
3
Євро
-
-
4
Всього позикових коштiв
15757
-

Таблиця № 28
Ефективнi вiдсотковi ставки

Валюта
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
14,5
13,5
2
Долари США
-
-
3
Євро
-
-
4
Росiйськi рублi
-
-

Довгострокова заборгованiсть переводиться в короткострокову заборгованiсть у випадку, коли за умовами договору до повернення основної суми боргу залишається 365 днiв. У випадку якщо зобов’язання з повернення позикових коштiв пiдлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш вiдображається в бухгалтерському облiку в якостi самостiйного зобов’язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про переведення довгострокової заборгованостi в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.
Станом на звiтнi дати справедлива вартiсть позикових коштiв Пiдприємства приблизно рiвна їх балансовiй вартостi.
Пiдприємство надало деякi активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштiв.
17. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI I IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах (Таблиця № 29):
Таблиця № 29
Кредиторська заборгованiсть по валютах

Показник
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
1354330
701341
2
Долари США
-
-
3
Євро
10529
8841
4
Росiйськi рублi
-
30
5
Всього зобов’язань (ряд.1615+1690)
1364859
710212
Станом на 31.12.2017р. та 31.12.2016р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу пiдприємства «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 30).
Таблиця № 30
Розшифрування рядку 1690 балансу «Iншi поточнi зобов’язання»

Зобов’язання
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Розрахунки за нарахованими вiдсотками
-
-
2
Розрахунки за податковий кредит
2172
7516
3
Iнше
22763
1214
4
Разом
24935
8730

18. РЕАЛIЗАЦIЯ (ПРОДАЖ)
Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 31.
Таблиця № 31
Обсяги реалiзацiї продукцiї

Показник
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий оксидний
1506756
1334200
2
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий карбонатний
117740
177028
3
Реалiзацiя готової продукцiї: агломерат марганцевий
443132
139053
4
Реалiзацiя готової продукцiї:концентрат марганцевий оксидний зернистий
335918
172984
Продовження Таблицi № 31
1
2
3
4
5
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий мiлкий з низьким вмiстом фосфору
3564
-
6
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий оксидний некласифiкований
11367
-
7
Реалiзацiя готової продукцiї: феросилiкомарганець
284620
-
8
Iнша реалiзацiя
9731
1591
9
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
2712828
1824856
10
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий оксидний зернистий
18168
58900
11
Реалiзацiя готової продукцiї:концентрат марганцевий мiлкий з низьким вмiстом фосфору
328
-
12
Реалiзацiя готової продукцiї: феросилiкомарганець
312862
13
Всього реалiзацiя на експорт
331358
58900
14
Всього доходiв вiд реалiзацiї
3044186
1883756
15
Податок на додану вартiсть
452138
304143
16
Чистий дохiд вiд реалiзацiї
2592048
1579613

19. ВИТРАТИ ЗА ВИДАМИ
Склад основних витрат Пiдприємства наведено в Таблицi № 32.
Таблиця № 32
Склад основних витрат

Показник
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Сировина
113442
32 449
2
Газ, Електроенергiя i паливо
435759
309 527
3
Товари для перепродажу
969234
1 066 800
4
Амортизацiя основних засобiв
147089
139 458
5
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату
500940
397 339
6
Транспортнi витрати
19180
13 881
7
Iншi матерiали
320523
112 593
8
Пенсiйнi витрати – зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
29656
32481
9
Придбання iнших послуг
480125
30037
10
Податки, мито, екологiчний податок
172753
120483
11
Ремонт i техобслуговування
22715
5943
12
Страхування фiнансових ризикiв i майна
161
155
13
Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва
(189392)
211566
14
Iншi витрати
152893
75186
Продовження Таблицi № 32
1
2
3
4
15
Витрати, що не входять до готової продукцiї
(263217)
(118 462)
16
Використано для внутрiшнiх потреб
(37915)
(10700)
17
Всього операцiйних витрат
2873946
2418736
Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 33.
Таблиця № 33
Категорiї витрат


Показник
2017рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
1354739
886229
2
Адмiнiстративнi витрати
85918
69634
3
Витрати на збут
50946
49388
4
Всього операцiйних витрат
1491603
1005251
5
Собiвартiсть товарiв
964197
1056044
6
Собiвартiсть послуг
12097
8910
7
Iншi операцiйнi витрати
406049
348531
8
Всього
2 873 946
2418736

Сировина складається переважно з марганцевого концентрату, коксового дрiб'язку, торфу, вугiлля. Витратнi матерiали представленi переважно транспортерною стрiчкою, матерiалами i запасними частинами.
На протязi 2017 року Пiдприємство зупиняло виробництво в деяких цехах з метою виконання ремонтiв. Постiйнi виробничi витрати, понесенi пiд час простою вiдповiдних цехiв, виключенi в iншi операцiйнi витрати. Цi витрати представленi, в основному, амортизацiєю основних засобiв, електроенергiєю i витратами на персонал, включаючи податки на заробiтну плату.
Склад iнших операцiйних доходiв наведено в таблицi № 34.
Таблиця № 34

Показник
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Доход вiд продажу товарiв, робiт, послуг
981678
633103
2
Списання кредиторської заборгованостi
402
34
3
Доход вiд продажу оборотних активiв
85783
45225
4
Доход вiд операцiй продажу валюти
572
124
5
Доход вiд операцiйної оренди активiв
2145
1823
6
Доход вiд операцiйної курсової рiзницi
40924
21923
7
Штрафи, пенi, неустойки
974
475
8
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
465
249
9
Цiльове фiнансування
265
296
10
Iнше
19462
10349
11
Всього iнших операцiйних доходiв
1132670
713601
20. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Склад iнших доходiв та витрат наведено в Таблицi № 35.
Таблицi № 35
Iншi доходи та витрати

Показник
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Списання необоротних активiв
(6059)
(7350)
2
Прибуток/(збиток) вiд неоперацiйної курсової рiзницi
-
2
3
Безоплатно одержанi активи
24
51
4
Iнше
(2565)
(15)
5
Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума
(8600)
(7312)

21. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
21.1. Фiнансовi доходи
На протязi звiтного перiоду 2017 року та порiвняльного 2016 року фiнансових доходiв пiдприємство не мало.
21.2. Фiнансовi витрати
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 36.
Таблиця № 36
Фiнансовi витрати

Показник
2017 р.
2016 р.
1
2
3
4
1
Вiдсотковi витрати та винагорода по банкiвських та iнших позикових коштах
1412
13747
2
Вiдсотковi витрати за зобов'язаннями
7790
8312
3
Вiдсотковi витрати за забезпеченнями
29842
16766
4
Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших позикових коштах
-
-
5
Всього фiнансових витрат
39044
38825
22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податок на прибуток ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” розраховує у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Через вiдмiнностi помiж принципами оподаткування в Українi та принципами МСФЗ виникають певнi тимчасовi та постiйнi рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв та зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiни таких тимчасових рiзниць враховується у вiдповiдностi з вимогами Податкового кодексу України для рiзниць, якi планується за ставкою 18 %.
Станом на 01.01.2017 р. тимчасовi рiзницi, якi планується реалiзувати за ставкою 18% складають 101 869 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 р. тимчасовi рiзницi, якi планується реалiзувати за ставкою 18% складають 112 095 тис. грн.
У фiнансовiй звiтностi за 2017 р. витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку у сумi 136914 тис. грн, та вiдстроченого податку у сумi 10 226 тис. грн.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування наведено в Таблицi № 37.
Таблиця № 37
Тимчасовi рiзницi, що збiльшують суму оподаткування

Показник
01.01.2017 р.
31.12.2017р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
1
2
3
4
5
6
1
Основнi засоби
918 068
165252
901454
162262
2
Усього вiдстроченого податкового зобов’язання
918 068
165252
901454
162262
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування наведено в Таблицi № 38.
Таблиця № 38
Тимчасовi рiзницi, що зменшують суму оподаткування

Показник
01.01.2017 р.
31.12.2017 р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
1
2
3
4
5
6
1
Довгостроковi забезпечення
199631
(35934)
241780
(43521)
2
Резерв сумнiвних боргiв (частково)

1346
(242)
3
Поточнi забезпечення
24310
(4376)
35579
(6404)
4
Податковi збитки
128186
(23073)
-
-
5
Усього вiдстроченого податкового активу
352127
(63383)
278705
(50167)

Визначене вiдстрочене податкове зобов’язання складає:
- станом на 01.01.2017 р. 101869 тис. грн.;
- станом на 31.12.2017 р. 112095 тис. грн.
У зв’язку з проведенням актуарних розрахункiв професiйними суб’єктами оцiнювання пiдприємство провело перерахунок податку на прибуток та вiдстрочених податкових зобов’язань за попереднi роки, а саме:
Таблиця № 39
Тимчасовi рiзницi, що збiльшують суму оподаткування

Показник
01.01.2016 р.
31.12.2016 р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
1
2
3
4
5
6
1
Основнi засоби
970288
174652
918068
165252
2
Усього вiдстроченого податкового зобов’язання
970288
174652
918068
165252

Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування наведено у наступнiй таблицi:
Таблиця № 40
Тимчасовi рiзницi, що зменшують суму оподаткування

Показник
01.01.2016 р.
31.12.2016р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
1
2
3
4
5
6
1
Довгостроковi забезпечення
181752
(32715)
199631
(35934)
2
Поточнi забезпечення
23387
(4210)
24310
(4376)
3
Податковi збитки
36912
(6644)
128186
(23073)
4
Усього вiдстроченого податкового активу
242051
(43569)
352127
(63383)

Визначене вiдстрочене податкове зобов’язання складає:
- станом на 01.01.2016 р. 131083 тис. грн.;
- станом на 31.12.2016 р. 101869 тис. грн.
Податок на прибуток розрахований за правилами податкового облiку, якi застосовуються на Українi вiдрiзняється вiд його теоретичного розмiру, який розраховується шляхом множення ставки податку на суму збитку до оподаткування, вiдображеного у складi прибутку чи збитку.
Формування податку на прибуток наведено в Таблицi № 41.
Таблиця № 41

Показник
2017 р.
1
2
3
1
Поточний податок на прибуток
(136914)
2
Загальний вплив вiдстрочених податкiв
(10226)
Продовження Таблицi № 41
1
2
3
2.1
Зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
-
2.2
Збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
(10226)
3
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього (дохiд)
(147140)

23. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Згiдно до вимог МСБУ 24 “Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони” перелiк пов’язаних сторiн ПАТ “Покровський ГЗК”:
- юридичнi особи, якi мають право розпоряджатися бiльш нiж 20% загальної кiлькостi голосiв, що приходяться на акцiї, якi емiтованi акцiонерним товариством:
Таблиця № 42

Найменування акцiонера
Кiлькiсть акцiй, шт.
Сума (номiнальна вартiсть акцiй), грн.
Частка в Статутному капiталi, %
1
2
3
4
5
1
ALEXTON HOLDINGS LIMITED
(Кiпр, 3 Анагностара, офiс 8, 3076 ХРIСТОФОРУ КОРТ, Лiмассол)
715 591 696
178 897 924,00
24,3024
2
CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED
(Кiпр, Петру Цiру, 71, СВЕПКО КОРТ, Примiщення/Офiс М2, НААФI, П.С. 3076)
715 591 694
178 897 923,50
24,3024
3
EXSEED INVESTMENTS LIMITED
(Кiпр, 17 Дромос, 1, Като Полемiдiа, П.С.4059, Лiмассол)
715 591 694
178 897 923,50
24,3024
4
PROFETIS ENTERPRISES LIMITED
(Кiпр, Пенте Пiгадiон, 2 Меса Гейтонiя Лiмассол)
715 591 694
178 897 923,50
24,3024
- фiзичнi особи (провiдний управлiнський персонал):
Таблицi № 43

Мiсце роботи
Посада
1
2
3
1
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Голова Правлiння
2
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння
3
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
4
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
5
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
6
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
Продовження Таблицi № 43
1
2
3
7
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
8
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
9
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Правлiння
10
ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Голова Наглядової ради
11
Не є штатним працiвником ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Наглядової ради
12
Не є штатним працiвником ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Наглядової ради
13
Не є штатним працiвником ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Наглядової ради
14
Не є штатним працiвником ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Наглядової ради
15
Не є штатним працiвником ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Наглядової ради
16
Не є штатним працiвником ПАТ «ОГЗК» / ПАТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”
Член Наглядової ради
Протягом року Пiдприємство не здiйснювало операцiї по основнiй дiяльностi з зазначеними особами.
В 2017 роцi винагорода керiвництва i вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування склали 8 595 тис. грн., за 2016 рiк – 6 372 тис. грн.
Залишки по розрахунках i операцiях мiж Пiдприємством i його дочiрнiми пiдприємствами були виключенi при консолiдацiї, i iнформацiя про них в цiй примiтцi не розкривається.

24. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом Пiдприємства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент – «Добування руд iнших кольорових металiв».
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Пiдприємства, а також податки на прибуток розглядаються з погляду всього Пiдприємства i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту непоточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 44:
Таблиця № 44
Господарськi сегменти

Показник
Добування руд кольорових металiв
Оптова торгiвля
Нерозподiленi статтi
Всього

2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
2033893
1578287
-
-
558155
1326
2592048
1579613
2
Реалiзацiя iншим звiтним сегментам
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
3
Iншi операцiйнi доходи
21735
8488
994199
625716
116736
79397
1132670
713601
4
Фiнансовi доходи
х
х
х
х
-
-
-
-
5
Доход вiд участi в капiталi
х
х
х
х
-
-
-
-
Продовження Таблицi № 44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Iншi доходи
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Дохiд з податку на прибуток
х
х
х
х
-
29211
-
29211
8
Всього доходiв
2055628
1586775
994199
625716
674891
109934
3724718
2322425
9
Собiвартiсть реалiзацiї
1068308
884528
-
-
286431
1701
1354739
886229
10
Адмiнiстративнi витрати
84944
68946
67
27
907
661
85918
69634
11
Витрати на збут
36702
36646
5928
11193
8316
1549
50946
49388
12
Iншi операцiйнi витрати
94783
260705
973692
1055140
313868
97640
1382343
1413485
13
Iншi витрати
8594
7312
-
-
6
-
8600
7312
14
Втрати вiд участi в капiталi
х
х
х
х
-
-
-
-
15
Фiнансовi витрати
х
х
х
х
39044
38825
39044
38825
16
Податок на прибуток
х
х
х
Х
147140
-
147140
-
17
Всього витрат
1293331
1258137
979687
1066360
795712
140376
3068730
2464873
18
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
762297
328638
14512
-440644
-120821
-30442
655988
-142448
19
Активи пiдприємства
3424920
2462509
122
112
532485
10386
3957527
2473007
20
Зобов’язання i забезпечення пiдприємства
691340
498690
871383
669038
510533
86157
2073256
1253885
21
Капiтальнi iнвестицiї
109546
108000
-
-
127
64
109673
108064
22
Амортизацiя необоротних активiв
146365
136776
-
-
724
2682
147089
139458
Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 45:
Таблиця № 45
Географiчнi збутовi сегменти

Країна
2017рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Україна
2260690
1520713
2
Словаччина
4003
1760
3
Польща
-
674
4
Угорщина
-
25065
5
Чехiя
14165
4038
6
Туреччина
186378
-
7
Грецiя
21346
-
8
Iндонезiя
47046
-
9
Китай
32040
-
10
Iншi країни
26380
27363
6
Всього доходiв
2592048
1579613

25. Умовнi i iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
25.1. Податкове законодавство.
В українське податкове законодавство були внесенi змiни щодо трансфертного цiноутворення. Нове законодавство надає право платникам податкiв обґрунтувати дотримання принципiв «витягнутої руки» за цiнами в контрольованих операцiях шляхом формування документацiї для цiлей податкового контролю. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цiни, якi застосовуються Пiдприємством, вiдповiдають ринковому рiвню, а також керiвництво впроваджує процедури внутрiшнього контролю для виконання вимог законодавства по трансфертному цiноутворенню.
За ciм рокiв дiї до Податкового кодексу України прийнятого у 2010 р. було внесено багато доповнень та змiн. Бували випадки коли змiни вносилися попереднiми датами. Але й дотепер багато положень Податкового кодексу мiстять неоднозначнi тлумачення, тому пiд час перевiрок податковими органами трапляються випадки тлумачення пiдприємством та державною податковою службою України норм законодавства по-рiзному.
Станом на 01.01.2018 р. органами державної податкової служби перевiрено фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства по 31.03.2012 р. Неперевiреним є перiод з 01.04.2012 р. по 31.12.2017р.
25.2. Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Пiдприємство час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Пiдприємства вважає, що iстотнi збитки по позовах понесенi не будуть.
25.3. Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31 грудня 2017 року договiрнi зобов'язання Пiдприємства по капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 2516 тисяч гривень. Керiвництво Пiдприємства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.
25.4. Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Пiдприємство передало в заставу як забезпечення залучених позикових коштiв наступнi активи - суми показанi за балансовою вартiстю (Таблиця № 46):
Таблиця № 46
Активи, переданi в заставу та активи, використання яких обмежено

Показник
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016 р.

Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
1
2
3
4
5
6
1
Основнi засоби
291553
-
291553
-
2
Товарно-матерiальнi цiнностi
-
-
-
-
3
Всього
291553
-
291553
-

Активи знаходяться в заставi до повного виконання зобов’язань третьою стороною
25.5. Управлiння фiнансовими ризиками
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму.
25.5.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. На думку керiвництва Пiдприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
Концентрацiя кредитного ризику
У Пiдприємства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi найбiльших клiєнтiв i її частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 47):
Таблиця № 47
Загальна сукупна сума заборгованостi найбiльших клiєнтiв

Показник
31.12.2016р.
31.12.2016р.
1
2
3
4
1
Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбiльших контрагентiв
1 152 833
58736
2
Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi
97,8%
85,5%
25.5.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебiторську заборгованiсть, кредити i позики, депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi iнструменти.

25.5.3. Валютний ризик
Пiдприємство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.
В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду:
Таблиця № 48
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв

Валюта
На 31.12.2017 р.
На 31.12.2016р.

Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Долар США
141861
-
141861
48
-
48
2
Євро
164254
(10529)
153725
-
(8841)
(8841)
3
Росiйськi рублi
-
-
-
-
(30)
(30)
4
Всього
306115
(10529)
295586
48
(8871)
(8823)

В представленiй нижче таблицi показана змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими:
Таблиця № 49

Найменування статтi
На 31.12.2017р.
На 31.12.2016р.

вплив на прибуток/(збиток)
вплив на власний капiтал
вплив на прибуток/(збиток)
вплив на власний капiтал
1
2
3
4
5
6
1
Змiцнення долара США на 10 %
14186
14186
5
5
2
Послаблення долара США на 10 %
(14186)
(14186)
(5)
(5)
3
Змiцнення євро на 10 %
15373
15373
(884)
(884)
4
Послаблення євро на 10 %
(15373)
(15373)
884
884
5
Змiцнення рос. руб на 10 %
-
-
(3)
(3)
6
Послаблення рос. руб на 10 %
-
-
3
3

Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2017 року, якби курс iноземних валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизився на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий прибуток до оподаткування за 2017 рiк був би на 29559 тис. грн. бiльше/менше, та вiдповiдно чистий збиток за 2016 рiк на – був би бiльше/менше на 882 тис. грн.

25.5.4. Ризик змiни вiдсоткової ставки
Доходи i грошовi потоки Пiдприємства вiд операцiйної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, до якого схильне Пiдприємство, пов'язаний з позиковими засобами.
Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2017 року банкiвськi кредити вiдсутнi.
25.5.5. Цiновий ризик
Пiдприємство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Пiдприємства вiдсутнi значних iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику змiни товарних цiн.
25.5.6. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань.
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi термiну їх погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Пiдприємства здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими на iнвестування, i використання короткострокового фiнансування.
Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по термiнах погашення на 31 грудня 2017 року (Таблиця № 50):
Таблиця № 50
Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення

Показник
На 31.12.2017р.

до 1 мiсяця
Вiд 1 мiсяця до 6 мiсяцiв
Вiд 6 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв
Всього
1
2
3
4
5
6
7
1
Кредити банкiв
-
-
-
-
-
2
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
345372
994552
-
-
1339924
3
Поточнi зобов’язання
20723
192902
5685
-
219310
4
Поточнi забезпечення
4299
21498
25797
-
51594
5
Iншi поточнi зобов’язання
24935
-
-
-
24935
6
Всього
395329
1208952
31482
-
1635763

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по термiнах погашення на 31 грудня 2016 року (Таблиця № 51):

Таблиця № 51
Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення

Показник
На 31.12.2016р.

до 1 мiсяця
Вiд 1 мiсяця до 6 мiсяцiв
Вiд 6 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв
Всього
1
2
3
4
5
6
7
1
Кредити банкiв
-
-
-
-
-
2
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
701482
-
-
-
701482
3
Довгостроковi та поточнi зобов’язання
24223
16525
84572
-
125320
4
Поточнi забезпечення
5795
28975
34774
-
69544
5
Iншi поточнi зобов’язання
8730
-
-
-
8730
6
Всього
740230
45500
119346
905076

26. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Метою Пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Пiдприємства як безперервно дiючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен складати не менше 1 250 мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв Пiдприємства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Пiдприємство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПiФР та Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2017року 1 884 271 тис. грн. (31.12.2016 року 1 219 122 тис. грн.).
27. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi.
28. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ

Протягом 2017 року у складi посадових осiб вiдбулися такi змiни:
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Дикуна Iгоря Олександровича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 червня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Клочек Тетяни Василiвни на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000006792% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 26 грудня 2003 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Яковенко Юрiя Олексiйовича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Хапатько Сергiя Георгiйовича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Акiмової Тетяни Сергiївни на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Небоян Владислава Володимировича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера — КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Директором з розвитку ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Дикун Iгор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Головний експерт.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обрана Акiмова Тетяна Сергiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Начальник вiддiлу депозитарного обслуговування.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Хапатько Сергiй Георгiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Директор.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Троян Михайло Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Юрченко Iгор Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Сарафанов Миколай Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Аршинов Дмитро Iгоревич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Iгнатюка Кирила Володимировича на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Селезньової Юлiї Вiталiївни на посадi члена Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000033961% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Грищова Максима Сергiйовича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обраний Iгнатюк Кирило Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Старший менеджер.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обрана Селезньова Юлiя Вiталiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000033961% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Економiст.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обраний Капука Андрiй Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обраний Пашенцев В’ячеслав Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Шуваєва Сергiя Павловича на посадi Голови Правлiння (паспорт серiя СА №196576 виданий 20 червня 1996 року Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.), володiє 0,00003396122% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Бондареця Вiктора Iвановича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Мiщенко Дмитра Володимировича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АЕ №565581 виданий 26 серпня 1997 року Томакiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Бочарова Вiталiя Олександровича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя КЕ №791947 виданий 28 жовтня 1997 року Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Коркодоли Юрiя Iллiча на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №160410 виданий 14 травня 1998 року Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Сорокiної Людмили Миколаївни на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №526918 виданий 07 вересня 1999р. Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Науменко Алли Дмитрiвни на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 07 лютого 1997 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Черьомушкiна Олега Вiкторовича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АЕ №637039 виданий 07 жовтня 1997 року Апостолiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Котiя Сергiя Григоровича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №500238 виданий 17 квiтня 1999 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00010188366% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду Голови Правлiння обраний Шуваєв Сергiй Павлович (паспорт серiя СА №196576 виданий 20 червня 1996 року Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.), володiє 0,00003396122% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Правлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «ОГЗК», Технiчний директор ПАТ “ОГЗК”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Бочаров Вiталiй Олександрович (паспорт серiя КЕ №791947 виданий 28 жовтня 1997 року Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Директор з економiчної безпеки та режиму ПАТ “ОГЗК”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обрана Бугайцова Наталя Валерiївна (паспорт серiя АК 371474 виданий 14 листопада 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00006792244% в статутному капiталi емiтента , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,обрана строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Котiй Сергiй Григорович (паспорт серiя АК №500238 виданий 17 квiтня 1999 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00010188366% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — начальник Запорiзького кар'єру ПАТ “ОГЗК”, Начальник Виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «ОГЗК», член Правлiння ПАТ “ОГЗК”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Коркодола Юрiй Iллiч (паспорт серiя АК №160410 виданий 14 травня 1998 року Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Головний iнженер ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Мiщенко Дмитро Володимирович (паспорт серiя АЕ №565581 виданий 26 серпня 1997 року Томакiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння ПАТ «ОГЗК», Комерцiйний Директор ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обрана Сорокiна Людмила Миколаївна (паспорт серiя АК №526918 виданий 07 вересня 1999р. Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв — член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Начальник Юридичного управлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Черьомушкiн Олег Вiкторович (паспорт серiя АЕ №637039 виданий 07 жовтня 1997 року Апостолiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Директор по управлiнню персоналом ПАТ «ОГЗК».
Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року з посади Головного бухгалтера з 03 липня 2017 року звiльнена за власним бажанням, в зв'язку з виходом на пенсiю, Науменко Алла Дмитрiвна (паспорт серiя АК №029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 02 сiчня 1997 року.
Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року на посаду Головного бухгалтера з 04 липня 2017 року призначена Бугайцова Наталя Валерiївна (паспорт серiя АК 371474 виданий 14 листопада 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00006792244% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,обрана на безстроковий термiн, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ «ОГЗК».
Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Голови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера — КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Директор з розвитку емiтента.
Наглядовою радою (Протокол вiд 14 вересня 2017 року) на посаду Першого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння емiтента, Перший Заступник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

29. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ

20 квiтня 2017 року Наглядова рада ПАТ «ОГЗК» прийняла рiшення про погодження вчинення значного правочину (договору з ТОВ "УКРМАЙНIНГ"). Предмет правочину - згiдно з п. 1.1 договору: Лiцензiйним договором на використання корисної моделi регламентуються вiдносини, пов'язанi з наданням Лiцензiаром Лiцензiату лiцензii (дозволу) на використання корисної моделi - “Лiнiя для отримання марганцевих концентратiв з вiдходiв первинного збагачення марганцевої руди”. Сума договору складається з одноразового платежу-нетто в сумi 1 620 990 дол.США в гривневому еквiвалентi за курсом долару США НБУ на дату укладення Договору та перiодичних платежiв-нетто, якi розраховуються в залежностi вiд маси концентрату, випущенного за перiод нарахування. Порядок сплати та розрахункiв можуть коригуватися додатковою угодою в залежностi вiд використання патенту та отриманих результатiв. Загальна вартiсть правочину - не повинна перевищувати 25% вартостi активiв ПАТ “ОГЗК”. Вартiсть активiв ПАТ “ОГЗК” згiдно останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 475 212 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ОГЗК": 24.9998%.

30. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк затверджена до випуску Правлiнням ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» 15.02.2018 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв.

Керiвник В.I.Бондарець
Головний бухгалтер Н.В.Бугайцова

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н