Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Шуваєв С.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190928
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , -, 53300, мiсто Орджонiкiдзе, Калiнiна, 11
5. Міжміський код, телефон та факс
0566744688 44043
6. Електронна поштова адреса
dep_act@ordgok.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки На протязi 2015 року ПАТ "ОГЗК" не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
На ПАТ "ОГЗК" не створена посада Корпоративного секретаря.
Рейтингова оцiнка не проводилась.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ОГЗК" у 2015 роцi не скликались i не проводились.
У 2015 роцi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, дивiденди за 2014 та 2015 роки не нараховувались i не виплачувались.
Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
Похiднi цiннi папери не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, так як випуск боргових цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався.
Особлива iнформацiя, iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, iнформацiя про ФОН у звiтному перiодi не виникала.
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.
Єдиним засновником емiтента є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi.
Фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 №656389
3. Дата проведення державної реєстрації
15.12.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
736133730.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4895
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ПАТ "ОГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26006057007376
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26005103000002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї №116 28.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України Необмежена
Опис На пiдставi витягу з рiшення Акредитацiйної комiсiї (додаток № 2 вiд 28 травня 2015 року Протокол № 116) ПАТ “ОГЗК” продовжено строк дiї лiцензiї на 5 (п'ять рокiв). Але згiдно листа Управлiння лiцензування та акредитацiї Мiнiстерства освiти i науки України вiд 25.02.2016 року № 6/1-93-16, вiдповiдно до частини шостої статтi 21 Закону України “Про лiцензування видiв господарської дiяльностi” вiд 02 березня 2015 року № 222-VIII лiцензiї, якi були чинними на день набуття чинностi Закону (28 червня 2015 року) та мали обмежений термiн дiї, стали безстроковими.
Державним пiдприємством “Iнфоресурс” забезпечено можливiсть для навчальних закладiв замiсть лiцензiї на освiтню дiяльнiсть завантажувати до Єдиної державної електронної бази з питань освiти протокол Акредитацiйної комiсiї, що затверджений наказом МОН, або витяги з такого протоколу, що посвiдченi пiдписом уповноваженої особи та скрiпленi печаткою цiєї установи.
 
Медична практика Серiя АГ №600194 25.06.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп Серiя АВ №583040 10.05.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 14.06.2017
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ №586836 24.10.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 13.10.2016
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Серiя АД №071683 07.08.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного ко 07.08.2017
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. Серiя АГ №587819 18.08.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення Серiя АД №037857 31.08.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. Дата закiнчення дiї лiцензiї необмежена.
 
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення,зберiгання, оброблення, утилiзацiя) Серiя АЕ №263997 01.08.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 12.07.2018
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв Серiя АЕ №271076 10.07.2013 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 31.05.2018
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом Серiя АЕ №575925 17.04.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 25.03.2020
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi 13467337 49600Україна мiсто Днiпропетровськ Комсомольська, буд.58 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н д/н 0.00
Усього 0.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шуваєв Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати на посадi Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 36 рокiв, з них на керiвних посадах 29 рокiв;
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - Голова Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарець Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Технiчним Директором ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Технiчного Директора ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 39 рокiв, з них на керiвних посадах 33 роки;
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння, Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК";
з 25 травня 2006 року i по теперiшнiй час - Технiчний Директор ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки;
з 09 сiчня 2014 року члена Правлiння Бондарця Вiктора Iвановича обрано на посаду Першого Заступника Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Алла Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Головним бухгалтером ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Головного бухгалтера ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 44 роки, з них на керiвних посадах 28 рокiв;
з 02 сiчня 1997 року та по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "ОГЗК";
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - член Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiщенко Дмитро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 565581 26.08.1997 Томакiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Приватної агрофiрми "Колос".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Комерцiйним Директором ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Комерцiйного Директора ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 22 роки, з них на керiвних посадах - 9 рокiв;
02 червня 2006 року - 14 сiчня 2011 року - Директор Приватної агрофiрми "Колос";
з 17 сiчня 2011 року та по теперiшнiй час - Комерцiйний Директор ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочаров Вiталiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 791947 28.10.1997 Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник служби економiчної безпеки ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з економiчної безпеки i режиму ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Директора з економiчної безпеки i режиму ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 26 рокiв, з них на керiвних посадах 7 рокiв;
з 12 серпня 2009 року та по теперiшнiй час - Директор з економiчної безпеки i режиму ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коркодола Юрiй Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 160410 14.05.1998 Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння контролю якiстю напрямку з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Головним iнженером ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Головного iнженера ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 36 рокiв, з них на керiвних посадах 22 роки;
з 01 жовтня 2009 року та по теперiшнiй час - Головний iнженер ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сорокiна Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 526918 07.09.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу ВАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює начальником юридичного управлiння ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi начальника юридичного управлiння ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 34 роки, з них на керiвних посадах 29 рокiв;
з 10 жовтня 2006 року та по теперiшнiй час - начальник юридичного управлiння ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черьомушкiн Олег Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 637039 07.10.1997 Апостолiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiст ВАТ "Переробник".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з управлiння персоналом ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Директора з управлiння персоналом ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 28 рокiв, з них на керiвних посадах 21 рiк;
з 19 жовтня 2009 року та по теперiшнiй час - Директор з управлiння персоналом ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котiй Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 500238 17.04.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Запорiзького кар'єра ПАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює начальником виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi начальника виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "ОГЗК", iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 32 роки, з них на керiвних посадах 21 рiк;
06 серпня 2001 року - 08 сiчня 2013 року - Начальник Запорiзького кар'єра ПАТ "ОГЗК";
з 09 сiчня 2013 року та по теперiшнiй час - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постоловський Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з розвитку ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати на посадi Директора з розвитку i допомоги у зв'язку з виходом на пенсiю, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 50 рокiв, з них на керiвних посадах 29 рокiв;
з 02 жовтня 2006 року та по теперiшнiй час - Директор з розвитку ПАТ "ОГЗК";
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - Голова Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дикун Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, головний експерт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 14 рокiв;
працював головним експертом;
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор", мiсцезнаходження: Україна, 49033, мiсто Днiпропетровськ, Бабушкiнський район, вулиця Героїв Сталiнграда, будинок 122.
Член Наглядової ради ПрАТ "ОЙЛCЕРВIС", мiсцезнаходження: 83060, Україна, мiсто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 180А.
Член Наглядової ради ПРАТ "ХЖК", мiсцезнаходження: 61019, Україна, мiсто Харкiв, проспект Iллiча, будинок 120.
Голова Наглядової ради ПАТ "ТК "ТЕТ"", мiсцезнаходження: 04080, Україна, мiсто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 23.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Юрiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, спецiалiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 13 рокiв;
працював спецiалiстом;
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Голова Наглядової ради ПАТ "НДIавтопром", мiсцезнаходження: 03680, Україна, мiсто Київ, вулиця Предславинська, 28.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС", мiсцезнаходження: Україна, Полтавська область, мiсто Кременчук, проїзд Галузевий, 80.
Член Наглядової ради ПАТ "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХПП", мiсцезнаходження: 71206, Україна, Запорiзька область, Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вулиця Привокзальна, 8А.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочек Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, старший спецiалiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 29 рокiв;
працювала старшим спецiалiстом;
19 травня 2006 року - 11 грудня 2013 року - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МГЗК", мiсцезнаходження: 53400, Україна, Днiпропетровська область, мiсто Марганець, вулиця Радянська, 62.
Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН", мiсцезнаходження: 52001, Україна, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, мiсто Пiдгороднє, вулиця Ленiнградська, 5.
Голова Наглядової ради ПАТ "ПРИМОРСЬКЕ ХПП", мiсцезнаходження: 72100, Україна, Запорiзька область, Приморський район, мiсто Приморськ, вулиця Курортна, 89.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хапатько Сергiй Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ФК "IНВЕСТКОНСАЛТIНГ", фахiвець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 27 рокiв;
працював фахiвцем;
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Наглядової ради ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження: Україна, Рiвенська область, мiсто Сарни, вулиця Данила Галицького,
Член Наглядової ради ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРIННЯ", мiсцезнаходження: Україна, мiсто Київ, вулиця П. Мирного, будинок 28, кiмната 34.
Голова Наглядової ради ПАТ "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", мiсцезнаходження: 56209, Україна, Миколаївська область, Березнегуватський район, село Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акiмова Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РЕКТАЙМ", юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 17 рокiв;
працювала Начальником вiддiлу депозитарного обслуговування;
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Наглядової ради ПАТ "ППI “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ", мiсцезнаходження: , 65078, Україна, мiсто Одеса, вулиця Космонавтiв, 32.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження: 65063, Україна, мiсто Одеса, 2-й Артилерiйський провулок, будинок 6.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Небоян Владислав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Капiтал-Стандарт", Заступник Директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 14 рокiв;
працював Заступником Директора;
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Наглядової ради ПАТ "МАГЕДIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", мiсцезнаходження: 70652, Запорiзька область, Пологiвський район, село Магедово, вулиця Центральна, 24.
Голова Наглядової ради ПАТ "Троянiвський елеватор", мiсцезнаходження: 71151, Україна, Запорiзька область, Бердянський район, село Трояни, вулиця Шкiльна, 1.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Орiхiвський комбiнат хлiбопродуктiв", мiсцезнаходження: 70501, Запорiзька область, мiсто Орiхiв, вулиця Ленiнградських курсантiв, 129.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iгнатюк Кирило Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, начальник вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 15 рокiв;
працював Заступником Директора;
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Наглядової ради ПАТ "ЗФЗ",мiсцезнаходження: 69035, Україна, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, 11.
Член Наглядової ради ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", мiсцезнаходження: 40035, Україна, Сумська область, мiсто Суми, вулиця Д. Коротченка, будинок 7.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ОМЗ “ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ”, мiсцезнаходження: 65013, Україна, мiсто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 141.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищов Максим Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, провiдний експерт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 12 рокiв;
працював економiстом;
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Член Наглядової ради ПАТ "АК "ДНIПРОАВIА", мiсцезнаходження: 49042, Україна, мiсто Днiпропетровськ, Аеропорт цивiльної авiацiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНГI" , мiсцезнаходження: 04053, Україна, мiсто Київ, Кудрявський узвiз, 7.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОДЕССIЛЬМАШ", мiсцезнаходження: 65003, Україна, мiсто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 72.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селезньова Юлiя Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iндеко", секретар референт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про загальний стаж роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
загальний стаж роботи 19 рокiв;
працювала економiстом;
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11 грудня 2013 року Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 1000 0.00003396122 1000 0 0 0
Член Правлiння Бондарець Вiктор Iванович АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 2520 0.00008558227 2520 0 0 0
Член Правлiння Науменко Алла Дмитрiвна АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Мiщенко Дмитро Володимирович АЕ 565581 26.08.1997 Томакiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Бочаров Вiталiй Олександрович КЕ 791947 28.10.1997 Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Коркодола Юрiй Iллiч АК 160410 14.05.1998 Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Сорокiна Людмила Миколаївна АК 526918 07.09.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Черьомушкiн Олег Вiкторович АЕ 637039 07.10.1997 Апостолiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Котiй Сергiй Григорович АК 500238 17.04.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 3000 0.00010188366 3000 0 0 0
Голова Наглядової ради Постоловський Володимир Володимирович 4830 0.00016403269 4830 0 0 0
Член Наглядової ради Дикун Iгор Олександрович 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Юрiй Олексiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Клочек Тетяна Василiвна 2 0.00000006792 2 0 0 0
Член Наглядової ради Хапатько Сергiй Георгiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Акiмова Тетяна Сергiївна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Небоян Владислав Володимирович 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Грищов Максим Сергiйович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Селезньова Юлiя Вiталiївна 10 0.00000033961 10 0 0 0
Усього 11365 0.00038596925 11365 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) 177977 Кiпр 11 Ефстафiу Ксенофонтос, 3110 Екалi, Limassol, _ 715591696 24.30236745163 715591696 0 0 0
КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED) 177963 Кiпр PETROU TSIROU, 71, SWEPCO COURT, FLAT/OFFICE M2, NAAFI, P.C. 3076, Limassol 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) 177965 Кiпр 17 DROMOS, 1, KATO POLEMIDIA, P.C. 4059, Limassol 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) 177948 Кiпр PENTE PIGADION, 2, MESA GEITONIA, Limassol 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 2862366778 97.20946960276 2862366778 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0444825207
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" у звiтному перiодi надавало послуги на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть без лiцензiї. Згiдно частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй - юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi товариства" з врахуванням особливостей, встановлених чинним Законом. Акцiонерне товариство набуває статус Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв затвердженi Рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" № 4 вiд 04.09.2013 року та зареєстрованi НАЦIОНАЛЬНОЮ КОМIСIЄЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (Рiшення вiд 01.10.2013 року № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський район мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263469
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" у звiтному перiодi надавала послуги на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та на пiдставi Договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20219083
Місцезнаходження 49044 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул. Гоголя, буд. 15-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0563701976
Факс 0562471636
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД" провело аудит фiнансової звiтностi ПАТ "ОГЗК" за звiтний перiод. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98 (Свiдоцтво №0031). Рiшенням Аудиторвської палати України вiд 30 липня 2015 року №313/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 30 липня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Кращенко Марина Гамидiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Код за ЄДРПОУ 2799715102
Місцезнаходження 50071 Україна Дніпропетровська - мiсто Кривий Рiг вул. Космонавтiв, буд. 11, кв. 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності В02 539986
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.11.2008
Міжміський код та телефон 0564040551
Факс 0564040551
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Тезiс""
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33248467
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул. Челюскiна, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 053686
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.09.2009
Міжміський код та телефон 0567163358
Факс 0567163359
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Василюха Тетяна Олександрiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Код за ЄДРПОУ 2570412624
Місцезнаходження 50029 Україна Дніпропетровська - мiсто Кривий Рiг вул. Симбiрцева, буд.1, кв. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності В02 №534587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.07.2007
Міжміський код та телефон 0564059757
Факс 0564059757
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС""
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 32495221
Місцезнаходження 49083 Ураїна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ бул. Катеринославський, 2, офiс 603
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500023
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0563723010
Факс 0563723020
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове особисте страхування робiтникiв вiдомчої i сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО""
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя пр. Моторобудiвникiв, буд. 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 198629
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2013
Міжміський код та телефон 0612899063
Факс 0612899063
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небеспечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небеспечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Iнгосстрах""
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 584785
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011
Міжміський код та телефон 0567161922
Факс 0567161922
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне страхування службового автотранспорту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС""
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - мiсто Київ проспект Перемоги, буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500451
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0567901007
Факс 0567901007
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльность на яких може привести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2011 255/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000141014 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 2944534920 736133730.00 100.00
Опис У звiтному роцi в обiгу перебувало 2 944 534 920 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 % вiд статутного капiталу емiтента. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах України не здiйснювався. Додаткова емiсiя не проводилась. Емiтентом при сприяннi мiжнародної компанiї Baker&McKenzie, як офiцiйного юридичного радника була органiзована i 31 грудня 2002 року запущена програма Американських депозитарних розписок 1-го рiвня.
Перелiк i результати попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтента:
Перший випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованцiв на загальну номiнальну вартiсть 6 140 987 000 000 (шiсть трильйонiв сто сорок мiльярдiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв) карбованцiв. Перший випуск акцiй зареєстровано фiнансовим управлiнням Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї Мiнiстерства фiнансiв України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 72/1/96 вiд 14 травня 1996 року).
У зв'язку з визначенням форми випуску акцiй Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 106/04/1/98 вiд 02 липня 1998 року) на суму 61 409 870 грн. (шiстдесят один мiльйон чотириста дев'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень), кiлькiсть акцiй - 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю 25 копiйок. Форма випуску - документарна.
Другий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 736 000 000 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 184 000 000 (сто вiсiмдесят чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Другий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 466/1/01 вiд 24 вересня 2001 року).
Третiй випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 1 472 000 000 (один мiльярд чотириста сiмдесят два мiльйони) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 368 000 000 (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Третiй випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 630/1/01 вiд 21 грудня 2001 року).
Четвертий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 208 401 200 (два мiльярди двiстi вiсiм мiльйонiв чотириста одна тисяча двiстi) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 552 100 300 (п'ятсот п'ятдесят два мiльйони сто тисяч триста) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Четвертий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 178/1/03 вiд 22 квiтня 2003 року).
П'ятий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. П'ятий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 261/1/04 вiд 12 травня 2004 року).
У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй емiтента i змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК", Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11 вiд 18 травня 2011 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.
 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.
 
Органами управлiння ПАТ "ОГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом.
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї
компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння.
Головi Правлiння Товариства безпосередньо пiдпорядкованi функцiональнi напрямки на чолi з Технiчним Директором, Комерцiйним Директором, Директором з економiки та фiнансiв, Директором з економiчної безпеки та режиму, Директором iз загальних питань, Директором по управлiнню персоналом, Директором з охорони працi, Директором з розвитку, Головним бухгалтером та начальником юридичного управлiння.
Напрямок, що очолює Технiчний Директор, здiйснює розкривнi та видобувнi роботи, виробництво основних видiв марганцевої продукцiї - марганцевого концентрату та агломерату, займається одночасно видобутком супутнiх видiв продукцiї.
Напрямок, що очолює Комерцiйний Директор, забезпечує виробництво товароматерiальними цiнностями, а також займається збутом виробленої продукцiї.
Iншi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого процесу фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та управлiнськi функцiї.
ПАТ "ОГЗК" у своєму складi має вiдокремлений пiдроздiл - Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ОГЗК", який розташований в м. Орджонiкiдзе по вул. Б. Хмельницького, 32.
ПАТ "ОГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю телерадiокомпанiя «ПЕКТОРАЛЬ», яке розташоване в м. Орджонiкiдзе по вул. Калiнiна, 12 (iдентифiкацiйний код 31624221).
ПАТ "ОГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК», яке розташоване в м. Орджонiкiдзе по вул. Калiнiна, 12 (iдентифiкацiйний код 31881532).
Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у звiтному роцi не вiдбулося.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 4 886 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи.
Фонд оплати працi — 331 031,6 тис.грн.
Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi збiльшився на 114,01 вiдсоток у зв'язку з пiдвищенням тарифiв та окладiв, згiдно Закону україни "Про Державний бюджет України на 2015 рiк".
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, направлена на забезпечення робочих мiсць пiд виконання виробничої програми.
Емiтент проводить роботи iз зовнiшнiм резервом кадрiв по оновленню бази даних зовнiшнього резерву кадрiв, органiзовує курси з пiдвищення квалiфiкацiї та органiзовує курси здобуття нових професiй робiтниками ПАТ "ОГЗК" як в секторi навчання вiддiлу кадрiв та навчання так i стороннiми органiзацiями.
 
ПАТ "ОГЗК" є участником УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ (далi - УкрФА).
Мiсцезнаходження УкрФА: Площа Ленина, буд. 1, к. 254, м. Днiпропетровськ, 49000, Україна.
УкрФА створена на основi об`єднання Учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань Учасникiв, вiдповiдно до установчих документiв Асоцiацiї та дiючого законодавства України. УкрФА є недержавною, некомерцiйною, самоврядною органiзацiєю, створеною для представлення iнтересiв Учасникiв, не має на метi досягнення прибутку, та є за своєю суттю неприбутковою органiзацiєю.
Предметом дiяльностi УкрФА є виконання наступних завдань:
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України,
- створення постiйно дiючого незалежного третейського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами у межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв'язання, пов'язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягу експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збуту на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшьому ринках;
- пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв;
- пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно-лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко- економiчних обгрунтувань iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв.
 
Емiтент спiльну дiяльнiсть не проводив.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
МЕТОД НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦIЇ:
Амортизацiя основних засобiв у 2015 роцi була нарахована iз застосуванням прямолiнiйного методу враховуючи очiкуваний строк використання кожного об'єкта.
МЕТОД ОЦIНКИ ВАРТОСТI ЗАПАСIВ:
Застосовуються наступнi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх в виробництво, продажу, або при iншому вибуттi:
· Середньозважена собiвартiсть при вiдпуску запасiв в виробництво, реалiзацiї готової продукцiї;
· Iдентифiкована собiвартiсть вiдповiдної одиницi запасiв товарiв в оптовiй торгiвлi;
· За цiнами продажу - для товарiв в роздрiбнiй торгiвлi i в громадському харчуваннi.
В балансi запаси вiдображати за найменшою iз 2-х оцiнок:
· Первiсна вартiсть;
· Чиста вартiсть реалiзацiї.
В разi, якщо на дату балансу запаси застарiли, зiпсувалися, або якимсь iншим чином втратили первинну економiчну вигоду, то такi запаси вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї (чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вiднiманням iз очiкуваної цiни продажi очiкуваних затрат на завершення виробництва i збут).
МЕТОД ОБЛIКУ ТА ОЦIНКИ ВАРТОСТI ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ:
Облiк фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства вести за методом участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, котрi утримуються пiдприємством до їх погашення, або по методу участi в капiталi).
На дату балансу вiдображаються по справедливiй вартостi.
 
ПАТ "ОГЗК" розробляє захiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Томакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по видобутку, збагаченню i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Орджонiкiдзе, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.
Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, брикету марганцевого для споживачiв феросплавної галузi та металургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використаннi.
Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Захiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ України №3172 вiд 24 квiтня 2014 року. Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд наданий Державною службою гiрничого нагляду та промислової безпеки України (Акт по надання гiрничого вiдводу №1921 вiд 26 грудня 2011 року).
Родовище розробляється вiдповiдно до Спецiального дозволу на користування надрами No 597 вiд 06 серпня 1996 року, виданого Державною службою геологiї та надр України.
Вилучення марганцевих руд технiчно можливе iз застосуванням гiрнично-розкривного обладнання.
Всi горнi роботи на ПАТ "ОГЗК" ведуться вiдкритим способом, тобто карьерним, вiдповiдно до технiчних проектiв кар'єрiв, що дає можливiсть застосовувати високопродуктивнi комплекси безпреривної дiї (роторнi комплекси) i виробляти селективний видобуток супутнiх корисних копалин.
Графiк роботи комбiнату безпреривний. В зимовий перiод план виробництва зменшено на 10%.
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат, марганцевий агломерат, брикет марганцевий.
ПАТ "ОГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основний ринок збуту - Український внутрiшнiй ринок. Основними споживачами продукцiї емiтента на внутрiшньому ринку металургiйної галузi є ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" i ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв".
ПАТ "ОГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами) як за прямими договорами з вантажоодержувачем, так i через трейдерiв.
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом ПАТ "ОГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Продукцiя ПАТ "МГЗК" майже iдентична продукцiї ПАТ "ОГЗК", за виключенням агломерату марганцевого i брикету марганцевого, який ПАТ "МГЗК" не виробляє.
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги.
Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "ОГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi.
Враховуючи специфiку виробництва, для безперебiйної роботи комбiнату потрiбне постiйне розширення меж дiючих кар'єрiв шляхом своєчасного вiдведення земель.
По фронту робiт кар'єрiв, в межах гiрничого вiдводу ПАТ «ОГЗК» знаходяться землi державної власностi та приватної (паї) власностi сiльськогосподарського призначення. Однiєю iз основних задач є вiдведення земельних дiлянок державної власностi та приватної власностi для безперебiйної роботи Товариства. В даному питаннi залишаються складнiсть та довготривалiсть процедури оформлення вiдведення земель; не урегульованiсть дiючого законодавства; не порозумiння з власниками паїв, якi не погоджуються передати свої земельнi дiлянки комбiнату для видобутку корисних копалинi.
 
Вартiсть основних засобiв ПАТ "ОГЗК" за звiтний рiк збiльшилася на 55 913 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв ПАТ "ОГЗК" вiдбулися за рахунок придбання. За останнi п'ять рокiв емiтентом придбано активiв на 797 657 тис. грн. (в тому числi нових на суму 689 369 тис. грн.). Вибуття активiв за останнi п'ять рокiв склало 945 765 тис. грн. (в тому числi лiквiдованих активiв на суму 943 482 тис. грн.).
 
Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював зазначенi правочини.
 
Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства,основними засобами визначаються активи, вартiстью бiльше 6000 грн., очiкуванний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2015 року складає 10 296 798 тис.грн.,а станом на 31 грудня 2015 року складає 10 291 902 тис.грн.
Об'єкти основних засобiв використовуються ПАТ "ОГЗК" в виробничому процесi у повному обсязi.
Основнi засоби в основному знаходяться у м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi (мiсце розташування емiтента), та частково у ближнiх районах.
Стосовно екологiчних питань наводимо "Комплексної програми полiпшення екологiчної ситуацiї мiста Орджонiкiдзе на 2010-2015 роки" по ПАТ "ОГЗК" станом на 31 грудня 2015 року:
1.Рацiональне використання земель
Термiн виконання — щорiчно.
Обсяг фiнансування у 2015 р. - 16 831,476 тис.грн.
Фактично освоєно — 16 512,46 тис.грн.
Пiдготовлено земельних дiлянок для покриття чорноземом — 38 га., фактично покрито 24 га.
2.Збереження природно-заповiдного фонду.
Витрати на утримання «Орджонiкiдзевської зони вiдпочинку» складають 115,65 тис.грн.
Термiн виконання — щорiчно.
Обсяг фiнансування у 2015 р. - 78,00 тис.грн.
Фактично освоєно — 115,65 тис.грн.
Iнформацiя про виконання капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на ПАТ "ОГЗК" в 2015 роцi.
1. "Цех переробки шламiв. Дiльниця магнiтної сепарацiї, 2 черга".
Початок будiвництва — липень 2014 року. Будiвництво об'єкту закiнчено.
Отримано декларацiю про готовнiсть об'єкту до експлуатацiї.
Вартiсть основних засобiв введених в експлуатацiю — 158 651,9 тис.грн.
Джерело фiнансування — власнi кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалось з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
2.Огорожа Чкаловської збагачувальної фабрики.
Фактичнi витрати 2015р. склали — 215,3 тис.грн.
Початок будiвництва — березень 2011р., закiнчення будiвництва планується в III кварталi 2016р.
Джерело фiнансування — власнi кошти пiдприємства.
Будiвництво виконується з метою збереження майна комбiнату.
3.Розподiльчий пульпопровiд 2 карти шламосховища ЧЗФ.
Початок будiвництва - вересень 2015р.,закiнчення — жовтень 2015р.
Фактичнi витрати 2015р. склали — 1 567,69 тис.грн.
Джерело фiнансування — власнi кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалось з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
4.Покровський к-р. ЛЕП-6кВ.
Початок будiвництва - червень 2015р.,закiнчення — сiчень 2016р.
Фактичнi витрати 2015р. склали — 468,37 тис.грн.
Джерело фiнансування — власнi кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалось з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
5.Реконструкцiя переїзду ст.Калiнiна-ст.Центральна.
Початок будiвництва - сiчень 2015р.,закiнчення - травень 2016р.
Фактичнi витрати 2015р.склали — 223,18 тис.грн.
Джерело фiнансування — власнi кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалось з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
 
Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства.
На результати дiяльностi пiдприємства негативно впливають кризовi явища металургiйної та гiрничодобувної галузi якi час вiд часу не дозволяють втiлити задачi оптимiзацiї бiзнес-процесiв, нестабiльна ситуацiя на валютному ринку, пов'язана з девальвацiєю нацiональної валюти, а також нестабiльний економiчний та полiтичний стан в Українi.
 
Штрафнi санкцiї i компенсацiї:
- 680,00 грн. - штраф ДАЇ;
- 712,32 грн. - штрафнi санкцiї з ФСС з ТВП;
- 241 756,38 грн. - пеня за порушення термiнiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- 0,07 грн. - штрафнi санкцiї по аренднiй платi за землю по Покровськiй сiльськiй радi (донарахування);
- 82 979,44 грн. - штрафнi санкцiї по платi за надра (подання уточнюючих розрахункiв);
- 3 984,42 грн. - штрафнi санкцiї по ПДВ (згiдно рiшень-повiдомлень);
- 38 179,65 грн. - штрафнi санкцiї, пеня, за порушення розрахункiв з постачальниками та р-т вагонiв.
 
Фiнансування поточної дiяльностi ПАТ "ОГЗК" в основному здiйснюється за рахунок власних коштiв. Касовi розриви покриваються за рахунок банкiвських кредитiв.
Фiнансування капiтальних iнвестицiй здiйснюється як за рахунок власних коштiв так i за рахунок банкiвських кредитiв, в залежностi вiд суми та строку iнвестицiй.
Лiквiднiсть пiдприємства на 2015 рiк знаходиться у межах припустимих значень.
 
На 31 грудня 2015 року договiрнi зобов'язання Пiдприємства по капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 3 765 тис.грн. Керiвництво Пiдприємства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.
 
Промисловий потенцiал ПАТ "ОГЗК" є базовим сегментом гiрничо-металургiйного комплексу України та економiки держави. Висока репутацiя продукцiї пiдприємства є результатом досвiду, накопиченого бiльш нiж за 100 рокiв роботи в галузi видобутку марганцевих руд i виробництва готової продукцiї. Основною стратегiєю розвитку товариства є розширення ринку збуту продукцiї. Дiяльнiсть комбiнату спрямована на максимальне задоволення постiйно зростаючих вимог споживачiв i на побудову з ними довгострокових вiдносин. В умовах iнтеграцiйних процесiв, глобалiзацiї економiки i, як слiдство, усе бiльш загостреної конкуренцiї одним iз основних завдань емiтента є розробка механiзму забезпечення конкурентоспроможностi. Цей механiзм полягає у виборi найбiльш рацiональної органiзацiї виробництва, яка сприятиме пiдвищенню ефективностi як основного, так i допомiжного виробничого процесу.
ПАТ "ОГЗК" у 2016 роцi продовжуватиме роботи щодо розширення i удосконалення основних засобiв, капiтального будiвництва.
 
З метою покращення хiмiчного складу марганцевої продукцiї ПАТ "ОГЗК" застосовує новi методи i технологiчнi схеми збагачення марганцевого концентрату.
Товариству належить приорiтетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.
За 2015 рiк сума витрат на дослiдження та розробку склала 2 030,7 тис.грн.
 
1. Справа №3/18491/15 (с. Горбенко Н.В.), за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцii у м. Днiпропетровську до Голови Правлiння Шуваєва С.П. про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi з питання порушення податкового законодавства (Акт перевiрки № 651/28-01-47-02/00190928 вiд 25.11.2014 р., податковi накладнi ПАТ “СЗФ”, адмiнiстративний протокол №40/47 вiд 25.11.2014 р. (бланк серiї СЕ № 024745). Ухвала Орджонiкiдзевського мiського суду вiд 20.02.2015 р. провадження у справi закрити.
2. Справа №184/272/15-п (с. Горбенко Н.В.), за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцii у м. Днiпропетровську до Головного бухгалтера Науменко А.Д. про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi з питання порушення податкового законодавства (Акт перевiрки № 651/28-01-47-02/00190928 вiд 25.11.2014 р., податковi накладнi ПАТ “СЗФ”, адмiнiстративний протокол №40/47 вiд 25.11.2014 р. (бланк серiї СЕ № 024746). Ухвала Орджонiкiдзевського мiського суду вiд 26.02.2015 р. провадження у справi закрити.
3. Справа №184/1773/15 (с. Томаш В.I.), за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцii у м. Днiпропетровську до Голови Правлiння Шуваєва С.П. про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi з питання порушення податкового законодавства Акт перевiрки № 1/28-01-47-01/00190928 вiд 19.06.2015 р., (адмiнiстративний протокол №19 вiд 19.06.2015 р. (бланк серiї АВ № 146716). Ухвала Орджонiкiдзевського мiського суду вiд 17.09.2015 р. провадження у справi закрити.
4. Справа (с. Томаш В.I.), за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцii у м. Днiпропетровську до Головного бухгалтера Науменко А.Д. про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi з питання порушення податкового законодавства Акт перевiрки № 1/28-01-47-01/00190928 вiд 19.06.2015 р., Ухвала Орджонiкiдзевського мiського суду вiд 17.09.2015 р. провадження у справi закрити.
 
На 2016 рiк план виробництва концентрата заплановано на рiвнi 947,6 тис.т.
ПАТ "ОГЗК" на своєму балансi має санаторiй-профiлакторiй (в т. ч. зону вiдпочинку), плавальний басейн "Дельфiн", стадiон "Авангард", дитячий оздоровчий комплекс "Чайка" iм. П. А. Тарана, бази вiдпочинку в цехах Товариства, культурно-розважальний центр, цех харчування та торгiвельного обслуговування.
В перспективi заплановано переобладнання комплексу спортивних споруд та отримання ним статусу "База олiмпiйської пiдготовки".
В плавальному басейнi "Дельфiн" пройшли оздоровлення: в 2013 роцi 8 001 особа, в 2014 роцi 9 724 особи, в 2015 роцi 9854 особи.
На стадiонi "Авангард" пройшли оздоровлення: в 2013 роцi 2 432 особи, в 2014 роцi 2 481 особа, в 2015 роцi 2 532 особи.
В санаторiї-профiлакторiї пройшли оздоровлення: в 2013 роцi 794 особи, в 2014 роцi 804 особи, в 2015 роцi 812 осiб.
В дитячому оздоровчому комплексу "Чайка" iм. П. А. Тарана пройшли оздоровлення: в 2013 роцi 500 осiб, в 2014 роцi 538 осiб, в 2015 роцi 461 особа.
Цех харчування та торгiвельного обслуговування провiв забеспечення робiтникiв спецхарчуванням: в 2013 роцi 1420 осiб, в 2014 роцi 1493 особи, в 2015 роцi 1 604 особи.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1619112 1675025 0 0 1619112 1675025
будівлі та споруди 856796 806165 0 0 856796 806165
машини та обладнання 539451 618144 0 0 539451 618144
транспортні засоби 37422 33297 0 0 37422 33297
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 185443 217419 0 0 185443 217419
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1619112 1675025 0 0 1619112 1675025
Опис Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 6 000 грн., очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Термiни користування основними засобами (за основними групами) визначенi на пiдприємствi у таких дiапазонах:
- будiвлi - 20-80 рокiв;
- споруди - 15-40 рокiв;
- передавальнi присирої - 10-50 рокiв;
- виробниче устаткування - 5-40 рокiв;
- транспортнi засоби - 5-35 рокiв;
- iншi основнi засоби - 4-20 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2015 року складає -10 296 798 тис.грн.,а станом на 31 грудня 2015 року - 10 291 902 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2015 року складає - 83,72%.
Ступiнь використання емiтентом в виробничому процесi основних засобiв - 100%.
Сума нарахованого зносу за 2015 рiк складає 127 700 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв ПАТ "ОГЗК" вiдбулися за рахунок придбання.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: частка основних засобiв емiтента була надана в заставу як забеспечення її позикових коштiв. Сума застави складає 5 285 353 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2014 року в орендi 8 413,8602 га земель, станом на 31 грудня 2015 року - 8 451,291 га.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1304361 1300763
Статутний капітал (тис. грн.) 736134 736134
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 736134 736134
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно з "Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року №485.
Висновок Вартiсть чистих активiв на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства й перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу акцiонерного товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 20000 X X
у тому числі:  
Кредитний договiр №263 26.12.2014 20000 13.50 31.07.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 23239 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1201346 X X
Усього зобов'язань X 1244585 X X
Опис: д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Добування i збагачення марганцевої руди 895.1 тис. тонн 1487706.2 99.6 671.8 тис. тонн 1184585.4 99.9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1. Фонд оплати працi 25.1
2. Вiдрахування 8.3
3. Електроенергiя 20.5
4. Амортизацiя 10.1
5. Паливо 9.7
6. Сировина (кокс) 8.3
7. Матерiали 11.3

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ аудиторська фiрма “КАУПЕРВУД”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044,Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Гоголя,15-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ аудиторська фiрма “КАУПЕРВУД”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044,Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Гоголя,15-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв та
Головi Правлiння ПАТ «ОГЗК»
пану Шуваєву С.П.
(для подання до НКЦПФР)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ОГЗК»
за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року
Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (ПАТ «ОГЗК») та його дочiрнiх пiдприємств за 2015 рiк станом на 31 грудня 2015 року (далi – «консолiдована фiнансова звiтнiсть»), що включає: консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., консолiдований звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 р., консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 р., консолiдований звiт про власний капiтал за 2015 р., та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), та iнших законодавчих актiв України.
«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд аудитора планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв».
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв, суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, в примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ОГЗК» за 2015 рiк iнформацiя щодо операцiй зi зв’язаними сторонами розкрита не в повному обсязi, як того вимагають положення МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
При вiдображенi зобов'язань по пенсiйному забезпеченню, пiдприємством не в повнiй мiрi виконанi вимоги МСБО 19 «Виплати працiвникам», що на нашу думку, може вплинути на правильнiсть визначення та вiдображення зобов'язань, вiдповiдних фiнансових результатiв дiяльностi та власного капiталу пiдприємства.
Пiдприємством не проведено аналiз вартостi основних засобiв на предмет можливого зменшення їх корисностi у вiдповiдностi до вимог МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Вiдсутнiсть iнформацiї необхiдної для визначення сум очiкуваного вiдшкодування вартостi активiв не надала нам змоги оцiнити достовiрнiсть балансової вартостi основних засобiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно та повно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2015 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ «ОГЗК», може зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.
Генеральний директор В.В.Галасюк
Аудитор О.Р.Шавкун
(Сертифiкат аудитора серiї А № 004634, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ № 308/2 вiд 26.02.2015 р. до 30.03.2020 р.)
29 лютого 2016 року м. Днiпропетровськ
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 № 221/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, яка була створена iз числа представникiв Депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР». Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): За останнi три роки позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 23

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлюється Загальними збора акцiонерного товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПАТ "ОГЗК" iснують iншi внутрiшнi документи (Положення, Стандарти, iншi).

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД д/н
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса д/н
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований звiт про фiнансовi результати.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований звiт про власний капiтал.
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ 1212100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4895
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53300, Днiпропетровська обл., м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1213 1145 759
 первісна вартість 1001 1986 1954 1250
 накопичена амортизація 1002 773 809 491
Незавершені капітальні інвестиції 1005 268764 232664 58421
Основні засоби: 1010 1619112 1675025 1490458
 первісна вартість 1011 10296798 10291902 10503799
 знос 1012 8677686 8616877 9013341
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 4710 5212 14908
Усього за розділом I 1095 1893799 1914046 1564546
II. Оборотні активи
Запаси 1100 425420 584287 177851
Виробничі запаси 1101 154532 168676 124238
Незавершене виробництво 1102 83338 102178 24714
Готова продукція 1103 178148 313397 25661
Товари 1104 9402 36 3238
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 194090 10768 137846
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

10393

8621

51832
 з бюджетом 1135 9912 23049 12721
 у тому числі з податку на прибуток 1136 5001 5834 276
 з нарахованих доходів 1140 15 61 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8757 4892 52376
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1497 1110 775
Готівка 1166 20 0 1
Рахунки в банках 1167 1457 1107 774
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 695 2112 92
Усього за розділом II 1195 650779 634900 433493
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2 0 0
Баланс 1300 2544580 2548946 1998039

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 736134 736134 736134
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 18291 18291 18291
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 546338 549936 833499
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1300763 1304361 1587924
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 134187 105645 139957
Пенсійні зобов’язання 1505 66205 101330 100145
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 590075 226211 226211
Довгострокові забезпечення 1520 154109 193685 49945
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 7359 11933 30320
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 944576 626871 290047
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 20000 20000 21238
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 178832 97393 22352
 за розрахунками з бюджетом 1620 19595 23239 4822
 у тому числі з податку на прибуток 1621 4 4 0
 за розрахунками зі страхування 1625 6263 6057 3442
 за розрахунками з оплати праці 1630 12348 11566 7895
 за одержаними авансами 1635 633 150847 317
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 56696 67535 29528
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4874 241077 30474
Усього за розділом IІІ 1695 299241 617714 120068
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2544580 2548946 1998039

Примітки В консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р. не зазначено данi на дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Тож данi на дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi взятi з консолiдованого балансу (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р.
У рядку з кодом 1515 (стовпчик 5) програма проставляє значення "226211", слiд читати значення "0".
Керівник С.П.Шуваєв
Головний бухгалтер А.Д.Науменко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1186059 1005386
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -695100 -591650
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

490959

413736
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 634256 547971
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 74943 ) ( 68202 )
Витрати на збут 2150 ( 47203 ) ( 34298 )
Інші операційні витрати 2180 ( 925330 ) ( 641610 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 77739 217597
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 181880
Інші доходи 2240 0 2764
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 83059 ) ( 402119 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 19620 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

122
 збиток 2295 ( 24940 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 28538 2484
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

3598

2606
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3598 2606
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

3598

2606
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

3598

2606
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 594707 387765
Витрати на оплату праці 2505 334266 286856
Відрахування на соціальні заходи 2510 111684 98032
Амортизація 2515 127700 117906
Інші операційні витрати 2520 348921 167630
Разом 2550 1517278 1058189

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2944534920 2944534920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2944534920 2944534920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник С.П.Шуваєв
Головний бухгалтер А.Д.Науменко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1439331

1273921
Повернення податків і зборів 3005 0 1
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 1901 959
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 1901 134
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 58112 699030
Надходження від повернення авансів 3020 3465 1074
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1362 1034
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 717 158
Надходження від операційної оренди 3040 2735 2176
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 622999 411290
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( -992073 ) ( -882031 )
Праці 3105 ( -266872 ) ( -218965 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 124794 ) ( 114771 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 166476 ) ( 133749 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 837 ) ( 5163 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 27 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 407352 ) ( 48760 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 94 ) ( 1434 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 348 ) ( 324 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 97035 ) ( 97975 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 75578 891634
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 25 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 74836 ) ( 69335 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 100571 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 74811 169906
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 13162 224875
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -13162 -945669
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -720794
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 767 934
Залишок коштів на початок року 3405 1497 91
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1154 472
Залишок коштів на кінець року 3415 1110 1497

Примітки д/н
Керівник С.П.Шуваєв
Головний бухгалтер А.Д.Науменко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 736134 0 0 18291 546612 0 0 1301037 0 1301037
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -274 0 0 -274 0 -274
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 736134 0 0 18291 546338 0 0 1300763 0 1300763
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3598 0 0 3598 0 3598
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 3598 0 0 3598 0 3598
Залишок на кінець року 4300 736134 0 0 18291 549936 0 0 1304361 0 1304361

Примітки д/н
Керівник С.П.Шуваєв
Головний бухгалтер А.Д.Науменко

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Додаток 5 до аудиторського висновку
ПРИМIТКИ
ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ОГЗК»
ЗА 2015 РIК
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», далi за текстом – «Пiдприємство», є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», створеного шляхом перетворення державного Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату у Вiдкрите акцiонерне товариство «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi вiд 29 листопада 1995 року № 12/111-АО.
Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Орджонiкiдзевської мiської ради Днiпропетровської областi 15 грудня 1995 року, iдентифiкацiйний код 00190928, реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР №10002806819. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 №656389, виписка з ЄДРЮОФОП серiї ААВ № 841061 (дiюча).
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (Протокол № 1/2011 вiд 06 квiтня 2011 року) найменування Пiдприємства приведено у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року. Таким чином затверджено нове найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», про що отримана довiдка АБ № 448785 з Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї реєстрацiя вiд 21 сiчня 2015 року №12311060029000044. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - виконавчий комiтет Орджонiкiдзевської мiської ради Днiпропетровської областi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» знаходиться за адресою: 53300, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна,11, iдентифiкацiйний код - 00190928, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1212100000, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ – 230.
Пiдприємство працює в одному сегментi - Видобування руд iнших кольорових металiв.

УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВОМ В УКРАЇНI
Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, якi властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускає можливiсть рiзного тлумачення та створює додатковi труднощi для пiдприємств, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Триваюча невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку та iншi ризики можуть негативно вплинути на український фiнансовий та корпоративний сектор. Керiвництво пiдприємства створювало резерви пiд знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї та перспектив на кiнець звiтного перiоду.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i дiй внутрiшнього характеру, якi вживаються урядом для пiдтримки росту та внесення змiн до податкової, юридичної i нормативної бази.
Керiвництво пiдприємства вважає, що ним вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу в сучасних умовах, якi склалися у бiзнесi та економiцi.

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), з урахуванням усiх прийнятих та дiючих у звiтному перiодi МСФЗ та iнтерпретацiй Комiтету по МСФЗ, i повнiстю їм вiдповiдає.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року та всi попереднi звiтнi перiоди, Пiдприємство складало свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП (С) БО). Датою переходу Пiдприємства на облiк по МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Наслiдки впливу переходу вiд облiку по П(С)БО на облiк по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року в складi власного капiталу вiдображенi у Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Фiнансова звiтнiсть з 01.01.2012 р. складається за вимогами МСФЗ. Перша повна фiнансова звiтнiсть, складена за МСФЗ, за 2013 рiк.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена виходячи iз принципу оцiнки за фактичними витратами, за виключенням певних фiнансових iнструментiв, якi зазначенi в облiковiй полiтицi. Нижче наведенi основнi положення облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися до всiх перiодiв, якi представленi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, за винятком спецiально застережених випадках.

ПЕРИМЕТР КОНСОЛIДАЦIЇ
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi використанi показники рiчної фiнансової звiтностi материнського пiдприємства ПАТ «ОГЗК» та дочiрнiх пiдприємств:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю телерадiокомпанiї «Пектораль» (скорочено ТОВ ТРК «Пектораль»), мiсцезнаходження – 53300, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна,12.
ТОВ ТРК «Пектораль» засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ «ОГЗК» №НС-24/09/2001 г. вiд 24 вересня 2001 року, та зареєстроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 12 листопада 2001 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 04052212Ю0010167. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ ТРК «Пектораль» видане 12 листопада 2001 року. Частка ПАТ «ОГЗК» в статутному капiталi ТОВ ТРК «Пектораль» складає 99%.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» (скорочено ТОВ ТД«ОГЗК»), мiсцезнаходження – 53300, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, 12.
ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ «ОГЗК» № НС-04.04.03 вiд 04.04.2003 року, зареєстроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 14 квiтня 2003 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 04052212Ю0010251. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» видане 14 квiтня 2003 року. Частка ПАТ «ОГЗК» в статутному капiталi ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» складає 99 %.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є українська гривня. Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.
Перерахунок iноземної валюти.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленому на дату операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ на звiтну дату.
Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 1):
Таблиця № 1
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi

Найменування валюти
Дата

31.12.15 р.
31.12.14 р.
1
2
3
4
1
1 долар США
24,000667
15,768556
2
1 євро
26,223129
19,232908
3
1 росiйський рубль
0,32931
0,30304

В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Основа консолiдацiї.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i його дочiрнiх компанiй за станом на 31 грудня 2015р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отриманнями Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжує консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного вживання єдиної облiкової полiтики. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Групи повнiстю виключенi.
Звiтнiсть за сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя i знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як справедлива вартiсть основних засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 2):


Таблиця № 2
Термiн експлуатацiї

Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
1
2
3
1
Будiвлi
20-80
2
Споруди
15-40
3
Передавальнi пристрої
10-50
4
Виробниче устаткування
5-40
5
Транспортi засоби
5-35
6
Iншi основнi засоби
4-20
Лiквiдацiйна вартiсть активiв – дорiвнює 0.
Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї. Нематерiальнi активи в основному включають лiцензiї, програмне забезпечення та iнше. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного використовування:
- лiцензiї 2-20 рокiв;
- програмне забезпечення 3-10 рокiв;
- iнше 10 рокiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю зменшеною на суму нарахованої амортизацiї та суми зменшення корисностi.
Визнаються об'єктами iнвестицiйної нерухомостi, об'єкти основних засобiв (будiвлi, споруди), якi переважно використовуються в iнвестицiйних цiлях для отримання доходiв у виглядi орендної плати. Об'єкт вiдноситься до iнвестицiйної нерухомостi, якщо не менше 80% площi по ньому здано в оренду. Ця умова є критерiєм вiднесення до iнвестицiйної нерухомостi.
При нарахуваннi амортизацiї iнвестицiйної нерухомостi, застосовувати прямолiнiйний метод, враховуючи очiкуваний строк використання кожного об'єкта.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi у звiтi про фiнансове положення припиняється при її вибуттi, або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигоди в майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його визнання.
У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Пiдприємство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використовування.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторська заборгованiсть та наданi позики. Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю необоротних активiв.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв вважається їх номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Пiдприємства.
Припинення визнання фiнансових активiв. Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету вiдносно оподаткованого прибутку поточного перiоду. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на основi середньозваженої вартостi. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi.
Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи). Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
Аванси виданi. Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.

Векселi. Деякi розрахунки за реалiзовану продукцiю i придбанi ТМЦ, послуги здiйснюються за допомогою векселiв, якi є договiрними борговими iнструментами.
Пiдприємством векселi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв на знецiнення векселiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдоцтво того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Сума резерву – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї. Суми, використання яких обмежено, виключенi з складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.
Акредитиви. Акредитиви є грошовими коштами на банкiвських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Пiдприємством своїх зобов'язань за конкретними договорами купiвлi. Використовування цих грошових коштiв обмежено. Враховуються цi суми в складi виданих авансiв у вiдповiдностi до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активiв, робiт та послуг).
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання). Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви за зобов'язаннями i платежами – це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх виникнення.
Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Пiдприємство виробляє марганцеву продукцiю для їх реалiзацiї в Українi i на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу марганцевої продукцiї та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2000 i IНКОТЕРМС 2010, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт, якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї.
Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Фiнансовi витрати. Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної процентної ставки.

IСТОТНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Пiдприємство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Пiдприємства займає реалiзацiя продукцiї на експорт. У зв’язку з цим, Пiдприємством враховується значна сума податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України Пiдприємство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. На думку керiвництва Пiдприємства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Пiдприємство не визнавало збитки вiд знецiнення.
Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.
Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Пiдприємства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це вiдбудеться, чи буде Пiдприємство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про вiрогiднiсть того, що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується Пiдприємством. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi розрахункiв Пiдприємства.
Справедлива вартiсть основних засобiв. Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкової вартостi, при її наявностi.

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк була першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно з вимогами МСФЗ. Датою переходу Пiдприємства на облiк по МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. За деякими виключеннями, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного вживання редакцiї стандартiв i iнтерпретацiй, дiючих вiдносно 2012 фiнансового року.
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведена в Таблицi № 3.
Таблиця № 3
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2015 р.
тис. грн.

Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна вартiсть
4475910
5191293
414178
8496
206921
10296798
4
Знос
3619114
4651842
376756
4658
25316
8677686
5
Надiйшло за рiк
17714
145711
1914
1300
47205
213844
6
Вибуло за рiк
7
первiсна вартiсть
42065
176138
328
83
126
218740
8
Знос
21205
166637
287
75
108
188312
Продовження Таблицi № 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Нараховано амортизацiї за рiк
47485
59276
5998
638
14106
127503
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної вартостi
7474

-7474
12
зносу
5715

-5715
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна вартiсть
4451559
5168340
415764
9713
246526
10291902
15
Знос
3645394
4550196
382467
5221
33599
8616877
Пiдприємство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх основних засобiв за станом на 31.12.2011 року. Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворювання або замiни основних засобiв, скоректованої на погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.
Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались.
Частина основних засобiв Пiдприємства у 2015 р. була надана в заставу як забезпечення її позикових коштiв. Сума застави по первiснiй вартостi складає 5 285 353 тис. грн.
До складу активiв пiдприємства входять незавершенi капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби. Вони складаються з:
1) незавершеного будiвництва об’єктiв виробничого призначення;
2) машини та обладнання такi, що потребують встановлення та монтажу;
3) незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв;
4) iншi об’єкти капiтальних iнвестицiй.
Нематерiальнi активи
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицi № 4.
Таблиця № 4
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2015 р.
тис. грн.

Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Патенти i лiцензiї
Програмне забезпечення
Iнше
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на початок року


2
Первiсна вартiсть
184
1374
428
1986
3
Знос
35
553
185
773
4
Надiйшло за рiк
3
126
129
Продовження Таблицi № 4
1
2
3
4
5
6
5
Вибуло за рiк


6
Первiсна вартiсть
161
161
7
Знос
161
161
8
Нараховано амортизацiї за рiк
20
156
21
197
9
Залишок на кiнець року


10
Первiсна вартiсть
187
1339
428
1954
11
Знос
55
548
206
809
Iншi необоротнi активи
Iнформацiя про склад iнших необоротних активiв наведена в Таблицi № 5.
Таблиця № 5
Iншi необоротнi активи
тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2015 р.
Балансова вартiсть на 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Сировина i матерiали, що не пiдлягають використанню на протязi операцiйного циклу
5212
4710
2
Разом
5212
4710

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 6.
Таблиця № 6
Запаси
тис. грн.

Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2015 р.
Балансова вартiсть на 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Сировина i матерiали
51467
49995
2
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
139
3
Паливо
17414
12084
4
Тара i тарнi матерiали
175
155
Продовження Таблицi № 6
1
2
3
4
5
Запаснi частини
96731
90826
6
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
2750
1472
7
Незавершене виробництво
102178
83338
8
Готова продукцiя
313397
178148
9
Товари
36
9402
10
Разом
584287
425420
Частина товарно-матерiальних запасiв Пiдприємства у 2015 р. у сумi 220156 тис. грн. була надана в заставу як забезпечення позикових коштiв.
Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2015 року:
- вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї – не має
- переданих у переробку – 68,0 тис. грн.
- переданих на комiсiю – не має
Активи на вiдповiдальному зберiганнi – обладнання (двигуни) у кiлькостi 40 шт.

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2015 р., та на 31.12.2014 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 7):
Таблиця № 7
Валюта дебiторської заборгованостi

Валюта
Станом на 31.12.2015 р.
Станом на 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
9148
128560
2
Долари США
6536
74302
3
Євро
37
-
4
Iншi валюти
-
-
5
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (ряд. 1125+1140+1155)
15721
202862

Iнформацiя по змiнам в сумi резерву сумнiвних боргiв. (Таблиця № 8):

Таблиця № 8
Резерв сумнiвних боргiв

Показник
2015 рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Резерв сумнiвних боргiв на початок року
25866
23538
2
Резерв сумнiвних боргiв нарахований протягом року
377
3973
3
Використано у звiтному роцi
77
1480
4
Сторно невикористаних сум
3525
165
5
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року
22641
25866
В складi резерву сумнiвних боргiв також враховуються суми, що пов’язанi з знецiненням векселiв отриманих, та складають: на 31.12.2014р. – 16 401 тис. грн.,на 31.12.2015р.-16 401тис.грн.
Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155) по строкам представлений нижче:
Таблиця № 9
Термiни дебiторської заборгованостi

Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
4165
48738
3
Iнша дебiторська заборгованiсть
10565
92390
4
Всього не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
14730
141128
5
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
6
- прострочена менше 90 днiв
859
61108
7
- прострочена вiд 90 до 360 днiв
71
611
8
- прострочена бiльше 360 днiв

9
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi
930
61719

Продовження Таблицi № 9
1
2
3
4
10
Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
221
3608
11
Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть
6019
5857
12
Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть
9465
9465
13
Резерв сумнiвних боргiв
-6240
-9465
14
Всього дебiторська заборгованiсть
15660
202847

Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Iндивiдуально знецiненi статтi дебiторської заборгованостi – це, в основному, заборгованiсть клiєнтiв, що зазнають фiнансовi труднощi.
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.
Таблиця № 10
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом

Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
17204
4908
2
Переплата з податку на прибуток
5834
5001
3
Iнша заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
11
3
4
Всього
23049
9912

В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» також вiдображенi перерахованi контрагентам грошовi кошти, використовування яких обмежено станом. на 31.12.2014 р. в сумi 2 328 тис. грн. та станом на 31.12.2015 р. в сумi 3 868 тис. грн., кошти зарезервованi банком як забезпечення по акредитивах, виданих Пiдприємством.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 11 ).


Таблиця № 11
Розшифрування ряд. 1155 балансу
«Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»
тис. грн.

Вид заборгованостi
31 грудня 2015 р.
31 грудня 2014 р.
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам за оренду майна
437
690
2
Розрахунки з робiтниками пiдприємства
26
20
3
Розрахунки з передплати
3778
339
4
Розрахунки за договором комiсiї
-
-
5
Розрахунки за мировою угодою (ВАТ «ПГЗК»)
-
6083
6
Розрахунки по претензiями i позовами
5558
5417
7
Iншi дебiтори
1112
2065
8
Резерв сумнiвної заборгованостi
-6019
-5857
9
Разом
4892
8757

Цi суми не мають обмежень у використаннi.
Грошовi кошти i їх еквiваленти
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 12.
Таблиця № 12
Кошти

Показник
31 грудня 2015 р.
31 грудня 2014 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
635
1143
2
Депозитнi рахунки
472
315
3
Готiвка (каса)
-
20
4
Iншi кошти
3
19
5
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв
1110
1497
Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.
Iншi оборотнi активи
До складу статтi «Iншi оборотнi активи» балансу пiдприємства (рядок 1190). включенi суми податкового кредиту i податкових зобов’язань з податку на додану вартiсть станом на 31.12.2014 р. у сумi 695 тис. грн. та станом на 31.12.2015р. у сумi 2110 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України, а також на суму 2 тис. грн. iншi необоротнi активи
Капiтал
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 736134 тис. грн. i розподiлений на 2 944 534 920 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну величини статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал у розмiрi не менше 15% вiд статутного капiталу. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв. Резервний капiтал на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Станом на 31.12.2015р. сума резервного капiталу склала 18 291 тис. грн., станом на 31.12.2014 р.- 18 291 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2015р. складає 549 936 тис. грн., станом на 31.12.2014 р.- 546 338 тис. грн.
Змiни, внесенi до консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на початок звiтного перiоду:
- Стаття балансу “Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” (рядок 1615) зменшена на 336 тис. грн., та одночасно збiльшена стаття “Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на суму коригування пред'явлених послуг.
Вiдповiднi змiни внесенi в Звiт про фiнансовi результати:
- зменшена стаття “Iншi операцiйнi витрати” (рядок 2180) на суму 336 тис. грн.;
- Стаття балансу “Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом” (рядок 1620) збiльшена на 610 тис. грн., та одночасно зменшена стаття “Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на суму донарахування податку на надра у розмiрi 10 тис. грн. та на суму нарахованого податкового зобов’язання по ПДВ у розмiрi 600 тис. грн.
Вiдповiднi змiни внесенi в Звiт про фiнансовi результати: збiльшена стаття “Iншi операцiйнi витрати” (рядок 2180) на суму 610 тис. грн.
Резерви та забезпечення
Пiдприємство створює резерви на:
- Виплату вiдпусток працiвникам;
- Виплату пенсiй за списками 1, 2, а також виплати згiдно колективного договору вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»;
- Резерв на вiдновлення порушених земель.
Iнформацiя про рух резервiв наведено в Таблицi № 13.


Таблиця № 13
Резерви та забезпечення

Показник
Резерв на вiдновлення порушених земель
Резерв на виплату пенсiй i виплат персоналу
Резерв на виплату вiдпусток
1
2
3
4
5
1
Залишок на 01.01.2015 р.
162806
99954
14250
2
Змiни бухгалтерських оцiнок
46656
1649
3
Зобов'язання, що виникли на протязi року

32435
4
Вплив дисконтування
19094
60056
-
5
Використання резерву
-23417
-18925
-32008
6
Залишок на 31.12.2015 р.
205139
141085
16326

Згiдно iз законодавством пiдприємство зобов'язане вiдновлювати територiю, на якiй розташованi її кар'єри, пiсля їх закриття. Резерв створюється у зв'язку iз зобов'язанням пiдприємства з рекультивацiї землi, рiвновага якої порушено добувними роботами i вiдновленню хвостосховищ. Кiнцеву суму витрат на цi роботи, а також термiни виконання цих робiт на протязi експлуатацiї кар’єрiв достовiрно визначити неможливо, однак Пiдприємство оцiнило очiкуванi витрати на пiдставi технiчного обґрунтування вiдповiдних спецiалiстiв Пiдприємства. Змiнi в оцiночнiй сумi зобов’язань, що виникають в наслiдок змiни очiкуваних термiнiв використання або суми необхiдних ресурсiв для виконання зобов’язання, або в наслiдок змiни ставок дисконтування визнаються в складi прибуткiв або збиткiв перiоду, в якому вiдбулись такi змiни.
Основнi припущення, застосованi при розрахунку виплат пенсiй за списками 1, 2, а також виплати згiдно колективного договору вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» та резерву вiдновлення порушених земель наведенi в Таблицi № 14.
Таблиця № 14

Показник
2015 р.
1
2
3
1
Ставка дисконту (прирiвняна до облiкової ставки НБУ)з виплат пенсiй та виплат по колективному договору
22,0%
Продовження Таблицi № 14
1
2
3
2
Ставка дисконту при розрахунку резерву вiдновлення порушених земель
13,5%
3
Очiкуваний термiн виплат пенсiй та виплат по колективному договору
2016 р. -2025 р.
4
Очiкуваний термiн завершення вiдновлення порушених земель
2018 р. – 2042 р.

В фiнансовiй звiтностi залишки резервiв, вiдповiдно до термiнiв погашення вiдображенi в складi зобов’язань в роздiлi «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення» та в складi зобов’язань в роздiлi «Поточнi зобов’язання та забезпечення». Iнформацiя щодо залишкiв резервiв, вiдповiдно до термiнiв погашення наведена в Таблицi № 15, 16:
Таблиця № 15
Резерви та забезпечення на 31.12.2014 р.


Показник
На 31.12.2014 р.

Сума в складi «Довгостроковi забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань» та «Поточних забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
146750
16056
2
Резерв на виплату пенсiй i виплат персоналу
73564
26390
3
Резерв на виплату вiдпусток
-
14250
Таблиця № 16
Резерви та забезпечення на 31.12.2015 р.

Назва резерву
На 31.12.2015 р.

Сума в складi «Довгостроковi забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань» та «Поточних забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
181752
23387
2
Резерв на виплату пенсiй i виплат персоналу
113263
27822
3
Резерв на виплату вiдпусток
-
16326
Позиковi кошти
Склад позикових коштiв Пiдприємства наведено в Таблицi № 17:
Таблиця № 17
Позиковi кошти

Показник
На 31.12.2015р.
На 31.12.2014р.
1
2
3
4
1
Довгостроковi позиковi кошти
2
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
3
- небанкiвськi позиковi кошти
226211
590075
4
Поточнi позиковi кошти за довгостроковими зобов'язаннями
5
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
6
- небанкiвськi позиковi кошти
240007
-
7
Короткостроковi кредити банкiв

8
- банкiвськi позиковi кошти
20000
20000
9
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
10
Всього позиковi кошти
486218
610075

Позиковi кошти Пiдприємством отриманi в наступних валютах (Таблиця № 18).
Таблиця № 18
Валюта позикових коштiв

Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
20 000
20 000
2
Долари США
466218
590 075
3
Євро

4
Всього позикових коштiв
486218
610 075

Таблиця № 19
Ефективнi вiдсотковi ставки

Валюта
2015 рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
13,5 %
11,5 %
2
Долари США
-
10,66 %
3
Євро
-
9,7 %
4
Росiйськi рублi
-
-
Довгострокова заборгованiсть переводиться в короткострокову заборгованiсть у випадку, коли за умовами договору до повернення основної суми боргу залишається 365 днiв. У випадку якщо зобов’язання з повернення позикових коштiв пiдлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш вiдображається в бухгалтерському облiку в якостi самостiйного зобов’язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про переведення довгострокової заборгованостi в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.
Станом на звiтнi дати справедлива вартiсть позикових коштiв Пiдприємства приблизно рiвна їх балансовiй вартостi.
Пiдприємство надало деякi активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштiв.
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню та довгостроковi забезпечення витрат персоналу
Суми зобов'язань по пенсiйному забезпеченню та довгостроковi забезпечення витрат персоналу в балансi були визначенi таким чином:
Таблиця № 20
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню та iншi

Показник
31 грудня 2015 р.
31 грудня 2014 р.
1
2
3
4
1
Поточна вартiсть зобов'язань по пенсiйному забезпеченню
27822
26390
2
Довгострокова вартiсть зобов'язань по пенсiйному забезпеченню та довгостроковi забезпечення витрат персоналу
113263
73564
3
Зобов'язання в балансi
141 085
99 954

Пiдприємство у 2015 роцi здiйснило виплати по пенсiйному забезпеченню у розмiрi у розмiрi 17 410 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах (Таблиця № 21):


Таблиця № 21
Кредиторська заборгованiсть по валютах

Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
97056
181442
2
Долари США
240007
-
3
Євро
1385
2244
4
Росiйськi рублi
22
20
5
Всього зобов’язань (ряд.1615+1690)
338470
183706
Станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу пiдприємства «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 22).
Таблиця № 22
Розшифрування рядку 1690 балансу «Iншi поточнi зобов’язання»

Зобов’язання
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Розрахунки за нарахованими вiдсотками
52
22
2
Розрахунки за податковий кредит
-
3920
3
Поточнi позиковi кошти за довгостроковими зобов'язаннями (небанкiвськi позиковi кошти)
240007
-
4
Iнше
1018
932
5
Разом
241077
4874

Реалiзацiя (продаж)
Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 23.Таблиця № 23
Обсяги реалiзацiї продукцiї

Показник
2015 рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий оксидний
727300
670398
2
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий карбонатний
28915
2835
3
Реалiзацiя готової продукцiї: агломерат марганцевий
460911
468364
4
Реалiзацiя готової продукцiї:концентрат марганцевий оксидний зернистий
55357
11325
5
Реалiзацiя готової продукцiї:брикет марганцевий
-
9849
6
Iнша реалiзацiя
1769
1370
7
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
1274252
1164141
8
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий оксидний зернистий
6262
35269
9
Реалiзацiя готової продукцiї: агломерат марганцевий
117921
-
10
Всього реалiзацiя на експорт
124183
35269
11
Всього доходiв вiд реалiзацiї
1398435
1199410
11
Податок на додану вартiсть
212376
194024
12
Чистий дохiд вiд реалiзацiї
1 186 059
1 005 386

Витрати за видами
Склад основних витрат Пiдприємства наведено в Таблицi № 24.
Таблиця № 24
Склад основних витрат

Показник
2015 рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Сировина
132939
39626
2
Газ, Електроенергiя i паливо
323979
246361
3
Товари для перепродажу
517753
430898
4
Амортизацiя основних засобiв
127700
117906
5
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату
445949
384888
6
Транспортнi витрати
25577
11840
7
Iншi матерiали
125195
90128
Продовження Таблицi № 24
1
2
3
4
8
Пенсiйнi витрати – зобов'язання по пенсiйному забезпеченню

9
Придбання iнших послуг
35522
39890
10
Податки, мито, екологiчний податок
117517
100067
11
Ремонт i техобслуговування
4894
3494
12
Страхування фiнансових ризикiв i майна
482
1218
13
Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва (зворотнiй знак)
153167
59395
14
Iншi витрати
203964
44046
15
Витрати, що не входять до готової продукцiї (зворотнiй знак)
122264
100107
16
Використано для внутрiшнiх потреб (зворотнiй знак)
43464
15100
17
Всього операцiйних витрат
1742576
1335760

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 25.
Таблиця № 25
Категорiї витрат


Показник
2015рiк
2014рiк
1
2
3
4
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
695100
591650
2
Адмiнiстративнi витрати
74943
68202
3
Витрати на збут
47203
34298
4
Всього операцiйних витрат
817246
694150
5
Собiвартiсть товарiв
518117
431197
6
Собiвартiсть послуг
9297
8271
7
Iншi операцiйнi витрати
397916
202142
8
Всього
1742576
1335760

Сировина складається переважно з марганцевого концентрату, коксового дрiб'язку, торфу активованого, реагенту торфогiдроксидного, дрiб'язку брикетiв. Витратнi матерiали представленi переважно транспортерною стрiчкою, матерiалами i запасними частинами.
На протязi 2015 року Пiдприємство зупиняло виробництво в деяких цехах внаслiдок низького попиту на готову продукцiю. Постiйнi виробничi витрати, понесенi пiд час простою вiдповiдних цехiв, виключенi з собiвартостi реалiзованої продукцiї i показанi окремим компонентом прибутку або збитку. Цi витрати представленi, в основному, амортизацiєю основних засобiв i витратами на персонал, включаючи податки на заробiтну плату.
Склад iнших операцiйних доходiв наведено в таблицi № 26.
Таблиця № 26

Показник
2015 рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Доход вiд продажу товарiв,робiт,послуг
473754
447149
2
Списання кредиторської заборгованостi
88
900
3
Доход вiд продажу оборотних активiв
40400
23879
4
Доход вiд операцiй продажу валюти
7292
19147
5
Доход вiд операцiйної оренди активiв
2454
2119
6
Доход вiд операцiйної курсової рiзницi
90752
42052
7
Штрафи,пенi,неустойки
465
748
8
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
3604
280
9
Цiльове фiнансування
2080
910
10
Iнше
13367
10787
11
Всього iнших операцiйних доходiв
634256
547971

Iншi доходи та витрати
Склад iнших доходiв наведено в Таблицi № 27.
Таблицi № 27
Iншi доходи та витрати

Показник
2015 рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Списання необоротних активiв
-19798
-18588
2
Прибуток/(збиток) вiд неоперацiйної курсової рiзницi
-251
172
3
Безоплатно одержанi активи
57
7
4
Iнше
372
21173
5
Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума
-19620
2764

Фiнансовi доходи
Склад фiнансових доходiв наведено в Таблицi № 28.Таблиця № 28
Фiнансовi доходи

Показник
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
1
Доходи вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших позикових засобах
-
167868
2
Вiдсотковi доходи по банкiвських та iнших позикових коштах
-
-
3
Дохiд вiд дисконтування довгострокової заборгованостi
-
1667
4
Дохiд вiд дисконтування довгострокової вартостi зобов'язань по пенсiйному забезпеченню
-
12345
5
Всього фiнансових доходiв
-
181880

Фiнансовi витрати
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 29.
Таблиця № 29
Фiнансовi витрати

Показник
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
1
Вiдсотковi витрати та винагорода по банкiвських та iнших позикових коштах
3737
31836
2
Вiдсотковi витрати за зобов'язаннями
52202
-
3
Вiдсотковi витрати за забезпеченнями
26948
-
4
Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших позикових коштах
172
370283
5
Всього фiнансових витрат
83059
402119

Податок на прибуток
Податок на прибуток ПАТ “ОГЗК” розраховує у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Через вiдмiнностi помiж принципами оподаткування в Українi та принципами МСФЗ виникають певнi тимчасовi та постiйнi рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв та зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiни таких тимчасових рiзниць враховується у вiдповiдностi з вимогами Податкового кодексу України для рiзниць, якi планується за ставкою 18 %.
Станом на 01.01.2015р. тимчасовi рiзницi, якi планується реалiзувати за ставкою 18 % складають 134 187 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. тимчасовi рiзницi, якi планується реалiзувати за ставкою 18 % складають 105 645 тис. грн.
У фiнансовiй звiтностi за 2015 р. доходи з податку на прибуток становлять 28 538 тис. грн., у тому числi за рахунок зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань на суму 28 542 тис. грн. та поточного податку на прибуток – 4 тис. грн. (по дочiрнiм пiдприємствам).
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування наведено в Таблицi № 30.
Таблиця № 30
Тимчасовi рiзницi, що збiльшують суму оподаткування

Показник
01.01.2015 р.
31.12.2015 р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
1
2
3
4
5
6
1
Основнi засоби
1014991
182698
970288
174651
2
Усього вiдстроченого податкового зобов’язання
1014991
182698
970288
174651
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування наведено в Таблицi № 31.
Таблиця № 31
Тимчасовi рiзницi, що зменшують суму оподаткування

Показник
01.01.2015р.
31.12.2015р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
1
2
3
4
5
6
1
Векселя одержанi
16401
(2952)
-
-
2
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
3607
(649)
-
-
3
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
5275
(950)
-
-
4
Довгостроковi забезпечення

181752
(32715)
Продовження Таблицi № 31
1
2
3
4
5
6
5
Довгостроковi забезпечення виплат персоналу
7359
(1325)
11933
(2148)
6
Пенсiйнi зобов’язання
66205
(11917)
101330
(18239)
7
Поточнi забезпечення
40640
(7315)
51209
(9218)
8
Податковi збитки
131924
(23403)
37144
(6686)
9
Усього вiдстроченого податкового активу
(48511)

(69006)
Визначене вiдстрочене податкове зобов’язання складає:
- станом на 01.01.2015 р. 134 187 тис. грн.
- станом на 31.12.2015 р. 105 645 тис. грн.
Податок на прибуток розрахований за правилами податкового облiку, якi застосовуються на Українi вiдрiзняється вiд його теоретичного розмiру, який розраховується шляхом множення ставки податку на суму збитку до оподаткування, вiдображеного у складi прибутку чи збитку.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Залишки по розрахунках i операцiях мiж Пiдприємством i його дочiрнiми пiдприємствами були виключенi при консолiдацiї, i iнформацiя про них в цiй примiтцi не розкривається.
Протягом року Пiдприємство не здiйснювало операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними сторонами.
В 2015 роцi винагорода керiвництва i вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування склали 6 289 тис. гривень, за 2014 рiк – 5 603 тис. грн.
Iнформацiя за сегментами
Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом Пiдприємства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент – «Добування руд iнших кольорових металiв».
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Пiдприємства, а також податки на прибуток розглядаються з погляду всього Пiдприємства i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту непоточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 32.
Таблиця № 32
Господарськi сегменти

Показник
Добування руд кольорових металiв
Нерозподiленi статтi
Всього

2015
2014
2015
2014
2015
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
1184585
1004245
1474
1141
1186059
1005386
2
Реалiзацiя iншим звiтним сегментам
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
3
Iншi операцiйнi доходи
16101
11885
618155
536086
634256
547971
4
Фiнансовi доходи
х
х
-
181880
-
181880
5
Доход вiд участi в капiталi
х
х
-
-
-
-
6
Iншi доходи
-
3083
-
-319
-
2764
7
Дохiд з податку на прибуток
х
х
28538
2484
28538
2484
8
Всього доходiв
1200686
1019213
648167
721272
1848853
1740485
9
Собiвартiсть реалiзацiї
686826
590220
8274
1430
695100
591650
10
Адмiнiстративнi витрати
74198
67591
745
611
74943
68202
11
Витрати на збут
39226
26148
7977
8150
47203
34298
12
Iншi операцiйнi витрати
355585
250740
569745
390870
925330
641610
13
Iншi витрати
19313
-
307
-
19620
-
14
Втрати вiд участi в капiталi
х
х
-
-
-
-
15
Фiнансовi витрати
х
х
83059
402119
83059
402119
16
Податок на прибуток
х
х
-
-
-
-
17
Всього витрат
1175148
934699
670107
803180
1845255
1737879
18
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
25538
84514
-21940
-81908
3598
2606
19
Активи пiдприємства
2503750
2427157
45196
117423
2548946
2544580
20
Зобов’язання i забезпечення пiдприємства
895438
911356
349147
332461
1244585
1243817
21
Капiтальнi iнвестицiї
163696
244947
346
425
164042
245372
22
Амортизацiя необоротних активiв
127045
115224
655
2682
127700
117906
Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 33.
Таблиця № 33
Географiчнi збутовi сегменти

Країна
2015рiк
2014 рiк
1
2
3
4
1
Україна
1061876
970117
2
Словакiя
15233
31916
3
Польща
73381
-
4
Iншi країни
35569
3353
5
Всього доходiв
1186 059
1 005 386

Умовнi i iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
Податкове законодавство.
Податкове i митне законодавство в Українi може тлумачитися по-рiзному i часто змiнюється. Вiдповiднi державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Пiдприємства i його застосування в ходi дiяльностi Пiдприємства. Також iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, до яких у минулому у податкових органiв не було зауважень, будуть оскарженi. В результатi, податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв i пенi. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. При певних обставинах перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод.
В українське податкове законодавство були внесенi змiни щодо трансфертного цiноутворення, якi набрали чиннiсть з 01 сiчня 2015 року. Нове законодавство надає право платникам податкiв обґрунтувати дотримання принципiв «витягнутої руки» за цiнами в контрольованих операцiях шляхом формування документацiї для цiлей податкового контролю. Керiвництво Пiдприємства вважає, що цiни , якi застосовуються Пiдприємством, вiдповiдають ринковому рiвню, а також керiвництво впроваджує процедури внутрiшнього контролю для виконання вимог законодавства по трансфертному цiноутворенню.
На сьогоднi практика застосування нових правил ще складається, наслiдки будь-яких суперечок з податковими органами щодо застосованих цiн не можуть бути надiйно оцiненi, однак вони можуть вплинути на фiнансовi результати i дiяльнiсть Пiдприємства.
За п’ять рокiв дiї до Податкового кодексу України прийнятого у 2010 р. було внесено 101 доповнення та змiни. Бували випадки коли змiни вносилися попереднiми датами. Але й дотепер багато положень Податкового кодексу мiстять неоднозначнi тлумачення, тому пiд час перевiрок податковими органами трапляються випадки тлумачення пiдприємством та державною податковою службою України норм законодавства по-рiзному.
Станом на 01.01.2016 р. органами державної податкової служби перевiрено фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства по 31.03.2012 р. Неперевiреним є перiод з 01.04.2012 р. по 31.12.2015 р.

Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Пiдприємство час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Пiдприємства вважає, що iстотнi збитки по позовах понесенi не будуть.
Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31 грудня 2015 року договiрнi зобов'язання Пiдприємства по капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 3765 тисяч гривень. Керiвництво Пiдприємства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.

Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Пiдприємство передало в заставу як забезпечення залучених позикових коштiв наступнi активи - суми показанi за балансовою вартiстю (Таблиця № 34):
Таблиця № 34

Активи, переданi в заставу та активи, використання яких обмежено


Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.

Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
1
2
3
4
5
6
1
Основнi засоби
2348607
50000
1975049
1955049
2
Товарно-матерiальнi цiнностi
220156
88935
182414
121723
3
Всього
2568763
138935
2157463
2076772

Управлiння фiнансовими ризиками
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. На думку керiвництва Пiдприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
Концентрацiя кредитного ризику
У Пiдприємства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi найбiльших клiєнтiв i її частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 35):
Таблиця № 35
Загальна сукупна сума заборгованостi найбiльших клiєнтiв

Показник
31.12.2015 р.
31.12.2014 р.
1
2
3
4
1
Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбiльших контрагентiв
10558
199346
2
Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi
67,4%
98,3%
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебiторську заборгованiсть, кредити i позики, депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Валютний ризик
Пiдприємство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.
В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду:
Таблиця № 36
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв

Валюта
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.

Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Долар США
7155
( 240007 )
(232852)
74302
(-)
74302
2
Євро
37
(1385)
(1348)
-
(2244)
(2244)
3
Росiйськi рублi
-
(22)
(22)
-
(20)
(20)
4
Всього
7192
(241414)
(234222)
74302
(2264)
72038
В представленiй нижче таблицi показана змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими:
Таблиця № 37

Найменування статтi
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2014 р.

вплив на прибуток/(збиток)
вплив на власний капiтал
вплив на прибуток/(збиток)
вплив на власний капiтал
1
2
3
4

1
Змiцнення долара США на 10 %
(23285)
(23285)
7430
7430
2
Послаблення долара США на 10 %
23385
23285
(7430)
(7430)
3
Змiцнення євро на 10 %
(135)
(135)
(224)
(224)
4
Послаблення євро на 10 %
135
135
224
224
5
Змiцнення рос. руб на 10 %
(2)
(2)
(2)
(2)
6
Послаблення рос. руб на 10 %
2
2
2
2

Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2015 року, якби курс iноземних валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизитися на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий збиток до оподаткування за 2015 рiк був би на 23 422 тис. грн. бiльше/менш, та вiдповiдно за 2014 рiк на – 7 204 тис. грн.

Ризик змiни вiдсоткової ставки
Доходи i грошовi потоки Пiдприємства вiд операцiйної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, до якого схильне Пiдприємство, пов'язаний з позиковими засобами.
На 1 сiчня 2015 року i 31 грудня 2015 року банкiвськi кредити були залученi Пiдприємством по фiксованiй вiдсотковiй ставцi. При цьому всiма кредитними договорами передбаченi положення, що дозволяють кредитору мiняти вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiдного кредиту за наявностi iстотних змiн на фiнансових ринках. Позиковi засоби, виданi пiд фiксовану вiдсоткову ставку, пiддають Пiдприємство ризику справедливої вартостi вiдсоткової ставки.
Цiновий ризик
Пiдприємство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Пiдприємства вiдсутнi значних iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику змiни товарних цiн.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань.
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi термiну їх погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Пiдприємства здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими на iнвестування, i використання короткострокового фiнансування.
Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по термiнах погашення на 31 грудня 2015 року (Таблиця № 38):
Таблиця № 38
Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення

Показник
На 31.12.2015 р.

до 1 мiсяця
Вiд 1 мiсяця до 6 мiсяцiв
Вiд 6 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв
Всього
1
2
3
4
5
6
7
1
Кредити банкiв
-
15000
5000
-
20000
2
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
97393
-
-
-
97393
3
Довгостроковi та поточнi зобов’язання
72954
118755
-
226211
417920
4
Поточнi забезпечення
5628
28140
33767
-
67535
5
Iншi поточнi зобов’язання
241077
-
-
-
241077
6
Всього
417052
161895
38767
226211
843925
Управлiння капiталом
Метою Пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Пiдприємства як безперервно дiючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен складати не менше 1 250 мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв Пiдприємства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Пiдприємство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПiФР та Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2015 року 1 304 361 тис. грн. (31.12.2014 року 1 300 763 тис. грн.).

Подiї пiсля звiтної дати
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi.

Особлива iнформацiя

За звiтний 2015 рiк особливої iнформацiї не було.
Затвердження фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк затверджена до випуску Правлiнням ПАТ «ОГЗК» 22.02.2016 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв.
Керiвник С.П.Шуваєв
Головний бухгалтер А.Д.Науменко

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н