Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Шуваєв С.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190928
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , -, 53300, мiсто Орджонiкiдзе, Калiнiна, 11
5. Міжміський код, телефон та факс
0566744688 44043
6. Електронна поштова адреса
dep_act@ordgok.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.ordgok.com/?page_id=31 в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки На протязi 2013 року ПАТ "ОГЗК" не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
На ПАТ "ОГЗК" не створена посада Корпоративного секретаря.
Рейтингова оцiнка не проводилась.
Дивiденди за 2012 та 2013 роки не нараховувались i не виплачувались.
Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
Похiднi цiннi папери не випускались.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, так як випуск боргових цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався.
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, iнформацiя про ФОН у звiтному перiодi не виникала.
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.
Єдиним засновником емiтента є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi.
Фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 №656389
3. Дата проведення державної реєстрації
15.12.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
736133730.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4930
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ПАТ "ОГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26006057007376
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26005103000002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АД №034809 24.04.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 23.03.2015
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Медична практика Серiя АГ №600194 25.06.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп Серiя АВ №583040 10.05.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 14.06.2017
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ №586836 24.10.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 13.10.2016
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Серiя АД №071683 07.08.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного ко 07.08.2017
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi перевезенняпасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. Серiя АГ №587819 18.08.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення Серiя АД №037857 31.08.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення,зберiгання, оброблення, утилiзацiя) Серiя АЕ №263997 01.08.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 12.07.2018
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв Серiя АЕ №271076 10.07.2013 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 31.05.2018
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi 13467337 49600Україна мiсто Днiпропетровськ Комсомольська, буд.58 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н д/н 0.00
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шуваєв Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - Голова Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарець Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Технiчним Директором ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння, Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК";
з 25.05.2006р. i по теперiшнiй час - Технiчний Директор ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Алла Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Головним бухгалтером ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 02.01.1997р та по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "ОГЗК";
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiщенко Дмитро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 565581 26.08.1997 Томакiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Приватної агрофiрми "Колос".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Комерцiйним Директором ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
02.06.2006-14.01.2011 - Директор Приватної агрофiрми "Колос";
з 17.01.2011 р. та по теперiшнiй час - Комерцiйний Директор ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочаров Вiталiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 791947 28.10.1997 Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник служби економiчної безпеки ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з економiчної безпеки i режиму ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
03.11.2008-04.01.2009 - iнспектор вiддiлу супроводу грузiв ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя";
05.01.2009-11.08.2009 - начальник служби економiчної безпеки ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя";
з 12.08.2009 р. та по теперiшнiй час - Директор з економiчної безпеки i режиму ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коркодола Юрiй Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 160410 14.05.1998 Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння контролю якiстю напрямку з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Головним iнженером ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
08.04.2008-01.10.2009 - начальник управлiння контролю якiстю напрямку з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК";
з 01.10.2009 р. та по теперiшнiй час - Головний iнженер ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сорокiна Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 526918 07.09.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу ВАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює начальником юридичного управлiння ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 10.10.2006 р. та по теперiшнiй час - начальник юридичного управлiння ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черьомушкiн Олег Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 637039 07.10.1997 Апостолiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiст ВАТ "Переробник".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює Директором з управлiння персоналом ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
28.07.2003-16.10.2009 - Головний економiст ВАТ "Переробник";
з 19.10.2009 р. та по теперiшнiй час - Директор з управлiння персоналом ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котiй Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 500238 17.04.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Запорiзького кар'єра ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює начальником виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
06.08.2001-08.01.2013 - Начальник Запорiзького кар'єра ПАТ "ОГЗК";
з 09.01.2013 р. та по теперiшнiй час - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Правлiння ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тиква Геннадiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 269552 17.10.2004 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Туз Iлля Арнольдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 381732 23.11.1998 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiднюк Микола Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 836362 27.12.2001 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 079689 25.12.1995 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння ПАТ "ОГЗК".
23.01.2007-31.09.2009 - начальник Управлiння кадрiв ВАТ "ОГЗК"
з 01.10.2009р. i по теперiшнiй час - начальник Вiддiлу кадрiв та навчання ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сотнiков Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 889860 30.10.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
10.04.2006-21.07.2009 - Директор з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК";
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Правлiння ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Правлiння ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постоловський Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати i допомоги у зв'язку з виходом на пенсiю, iнших винагород не надавалося.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
02.10.2006 та по теперiшнiй час - Директор з розвитку ПАТ "ОГЗК";
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - Голова Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дикун Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Юрiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, спецiалiст по роботi з вiдокремленими пiдроздiлами ГО
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочек Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хапатько Сергiй Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАО" Iнформсiстема", фахiвець по виданню реєстра.
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акiмова Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РЕКТАЙМ", юрисконсульт.
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Небоян Владислав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, економiст.
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрiченко Андрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iгнатьєв Євген Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лейбер Урiел
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.05.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iгнатюк Кирило Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, начальник вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищов Максим Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний банк, провiдний експерт.
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селезньова Юлiя Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.12.2013 три роки
9) Опис
Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.05.2006 р.-11.12.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ОГЗК";
з 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК" термiном на три роки.
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боднар Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.02.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
24.02.2006 р.-11.12.2013 р. - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугайцова Наталя Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 371474 14.11.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.02.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
15.02.2001 р. та по теперiшнiй час — заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "ОГЗК";
24.02.2006 р.-11.12.2013 р. - Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисова Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 422148 17.04.2002 Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Повна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК".
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.02.2006 по 11.12.2013 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не надавалася.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 31.08.2006 р. i по теперiшнiй час - начальник вiддiлу з контрольно-ревiзiйної роботи ПАТ "ОГЗК";
24.02.2006 р.-11.12.2013 р. - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК". 11.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 1000 0.00003396122 1000 0 0 0
Член Правлiння Бондарець Вiктор Iванович АМ 854503 20.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 2520 0.00008558227 2520 0 0 0
Член Правлiння Науменко Алла Дмитрiвна АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Мiщенко Дмитро Володимирович АЕ 565581 26.08.1997 Томакiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Бочаров Вiталiй Олександрович КЕ 791947 28.10.1997 Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Коркодола Юрiй Iллiч АК 160410 14.05.1998 Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Сорокiна Людмила Миколаївна АК 526918 07.09.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Черьомушкiн Олег Вiкторович АЕ 637039 07.10.1997 Апостолiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Котiй Сергiй Григорович АК 500238 17.04.1999 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 3000 0.00010188366 3000 0 0 0
Член Правлiння Тиква Геннадiй Вiкторович АН 269552 17.10.2004 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Туз Iлля Арнольдович АК 381732 23.11.1998 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Бiднюк Микола Петрович АМ 836362 27.12.2001 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 3000 0.00010188366 3000 0 0 0
Член Правлiння Карпенко Сергiй Григорович АЕ 079689 25.12.1995 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Сотнiков Сергiй Васильович АЕ 889860 30.10.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Постоловський Володимир Володимирович 4830 0.00016403269 4830 0 0 0
Член Наглядової ради Дикун Iгор Олександрович 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Юрiй Олексiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Клочек Тетяна Василiвна 2 0.00000006792 2 0 0 0
Член Наглядової ради Хапатько Сергiй Георгiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Акiмова Тетяна Сергiївна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Небоян Владислав Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Петрiченко Андрiй Вiкторович 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Iгнатьєв Євген Володимирович 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Лейбер Урiел 3 0.00000010188 3 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Грищов Максим Сергiйович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Селезньова Юлiя Вiталiївна 10 0.00000033961 10 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Бугайцова Наталя Валерiївна АК 371474 14.11.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 2000 0.00006792244 2000 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Боднар Володимир Iванович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Борисова Свiтлана Iванiвна АМ 422148 17.04.2002 Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 100 0.00000339612 100 0 0 0
Усього 16474 0.00055947714 16474 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED) 177977 Кiпр 11 Ефстафiу Ксенофонтос, 3110 Екалi, Limassol, _ 715591696 24.30236745163 715591696 0 0 0
КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED) 177963 Кiпр PETROU TSIROU, 71, SWEPCO COURT, FLAT/OFFICE M2, NAAFI, P.C. 3076, Limassol 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED) 177965 Кiпр 17 DROMOS, 1, KATO POLEMIDIA, P.C. 4059, Limassol 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED) 177948 Кiпр PENTE PIGADION, 2, MESA GEITONIA, Limassol 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 2862366778 97.20946960276 2862366778 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.12.2013
Кворум зборів** 97.2098
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2012 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства.
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства.
12. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради.
17. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
20. Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк.
Пiдсумки голосування на загальних зборах:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв»
1.1. Затвердити умови Договору про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 11.12.2013 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР» та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
1.2. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати Зберiгачу, з яким Товариством укладено Договiр.
1.3. Обрати з числа працiвникiв Зберiгача наступний склад лiчильної комiсiї:
Голова лiчильної комiсiї – Сергєєва Iрина Петрiвна;
член лiчильної комiсiї – Долгушин Олексiй Анатолiйович;
член лiчильної комiсiї – Дорохов Сергiй Анатолiйович.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 878 Голосiв 99,999892 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 100 Голосiв 0,000003 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По другому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв»
2.1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 878 Голосiв 99,999892 %
Голосувало «Проти» 100 Голосiв 0,000003 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По третьому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв»
3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;
вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;
на виступи, довiдки - до 10 хв.;
голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства;
заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються;
голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування;
в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування;
прийняття загальними зборами рiшення про обрання членiв органу товариства можливе виключно в разi попереднього прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу органу товариства. В разi неприйняття зборами рiшення про припинення повноважень дiючого складу органу товариства, наступнi питання, пов'язанi iз обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акцiонерiв не розглядаються та на голосування не виносяться. Такi питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборiв акцiонерiв виключенi з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства» перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування;
фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 978 Голосiв 99,999895 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По четвертому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв»
4.1. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства панi Зелiнську Веронiку Анатолiївну.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 878 Голосiв 99,999892 %
Голосувало «Проти» 100 Голосiв 0,000003 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства»
5.1. Роботу Правлiння Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
5.2. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2012 роцi.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 878 Голосiв 99,999892 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 100 Голосiв 0,000003 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради»
6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
6.2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в 2012 роцi.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 978 Голосiв 99,999895 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По сьомому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї»
7.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
7.2. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2012 роцi.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 978 Голосiв 99,999895 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк»
8.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2012 рiк.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 978 Голосiв 99,999895 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2012 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства»
9.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2012 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 46 612 тис. грн. (сорок шiсть мiльйонiв шiстсот дванадцять тисяч грн.).
9.2. Розподiл прибутку за 2012 рiк не затверджувати, у зв’язку з його вiдсутнiстю.
9.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2012 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 878 Голосiв 99,999892 %
Голосувало «Проти» 100 Голосiв 0,000003 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По десятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк»
10.1. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2014 рiк (план дiяльностi Товариства на наступний звiтний перiод) затвердити.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 978 Голосiв 99,999895 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 000 Голосiв 0,000105 %
Рiшення прийняте.
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства»
11.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 11.12.2013 р.) Голови та членiв Правлiння Товариства.
11.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 11.12.2013 р.) Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 3 000 Голосiв 0,000105 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 3 200 Голосiв 0,000112 %
Рiшення прийняте.
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства»
12.1. Обрати членами Правлiння ПАТ «ОГЗК» наступних осiб:
№ ПIБ Посада
1 Шуваєв Сергiй Павлович член Правлiння Товариства
2 Бондарець Вiктор Iванович член Правлiння Товариства
3 Науменко Алла Дмитрiвна член Правлiння Товариства
4 Мiщенко Дмитро Володимирович член Правлiння Товариства
5 Бочаров Вiталiй Олександрович член Правлiння Товариства
6 Коркодола Юрiй Iллiч член Правлiння Товариства
7 Сорокiна Людмила Миколаївна член Правлiння Товариства
8 Черьомушкiн Олег Вiкторович член Правлiння Товариства
9 Котiй Сергiй Григорович член Правлiння Товариства
12.2. Повноваження новообраних членiв Правлiння Товариства вважати дiйсними та легiтимними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
12.3. Обрати на посаду Голови Правлiння ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членiв Правлiння Товариства пана Шуваєва Сергiя Павловича.
12.4. Повноваження пана Шуваєва Сергiя Павловича на посадi Голови Правлiння Товариства вважати дiйсними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
Рiшення прийняте.
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства»
13.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 11.12.2013 р.) Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
13.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 11.12.2013 р.) Голови та членiв Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
Рiшення прийняте.
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членiв Наглядової ради Товариства»
14.1. Обрати з 11.12.2013 р. членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК»:
№ з/п ПIБ члена Наглядової ради
1 Постоловський Володимир Володимирович
2 Дикун Iгор Олександрович
3 Яковенко Юрiй Олексiйович
4 Клочек Тетяна Василiвна
5 Хапатько Сергiй Георгiйович
6 Акiмова Тетяна Сергiївна
7 Небоян Владислав Володимирович
Пiдсумки голосування:
№ з/п ПIБ кандидата кiлькiсть набраних голосiв результат проведеного голосування розподiл поданих голосiв «ЗА» по кожному кандидату
1 Постоловський Володимир Володимирович 2 862 369 778 обрання до складу
2 Дикун Iгор Олександрович 2 862 369 778 обрання до складу
3 Яковенко Юрiй Олексiйович 2 862 369 778 обрання до складу
4 Клочек Тетяна Василiвна 2 862 369 778 обрання до складу
5 Хапатько Сергiй Георгiйович 2 862 369 778 обрання до складу
6 Акiмова Тетяна Сергiївна 2 862 369 778 обрання до складу
7 Небоян Владислав Володимирович 2 862 369 778 обрання до складу
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуваннi 20 036 588 446
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0
Кiлькiсть голосiв, що не брали участь у голосуваннi 43 400
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради»
15.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПАТ «ОГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
15.2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «ОГЗК» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПАТ «ОГЗК» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
15.3. Встановити виконання обов’язкiв обраними членами Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» за цивiльно-правовими договорами на оплатнiй основi за рахунок Товариства та затвердити кошторис по оплатi дiяльностi членiв Наглядової ради.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
Рiшення прийняте.
По шiстнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради»
16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членiв Наглядової ради Товариства пана Постоловського Володимира Володимировича.
16.2. Повноваження пана Постоловського Володимира Володимировича на посадi Голови Наглядової ради Товариства вважати дiйсними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
Рiшення прийняте.
По сiмнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства»
17.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 11.12.2013 р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 11.12.2013 р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
Рiшення прийняте.
По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства»
18.1. Обрати з 11.12.2013 р. членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК»:
№ з/п ПIБ члена Ревiзiйної ради
1 Iгнатюк Кирило Володимирович
2 Грищов Максим Сергiйович
3 Селезньова Юлiя Вiталiївна
Пiдсумки голосування:
№ з/п ПIБ кандидата кiлькiсть набраних голосiв результат проведеного голосування розподiл поданих голосiв «ЗА» по кожному кандидату
1 Iгнатюк Кирило Володимирович 2 862 369 778 обрання до складу
2 Грищов Максим Сергiйович 2 862 369 778 обрання до складу
3 Селезньова Юлiя Вiталiївна 2 862 369 778 обрання до складу
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуваннi 8 587 109 334
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0
Кiлькiсть голосiв, що не брали участь у голосуваннi 18 600
По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї»
19.1. Обрати на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК» з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства пана Iгнатюка Кирила Володимировича.
19.2. Повноваження пана Iгнатюка Кирила Володимировича на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства вважати дiйсними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.12.2013 р.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
По двадцятому питанню Порядку денного:
«Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк»
20.1. Не приймати рiшення по питанню порядку денного «Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк».
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв:
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi 2 862 375 978 Голосiв 100,000000 %
Голосувало «За» 2 862 372 778 Голосiв 99,999783 %
Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0,000000 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосiв 0,000000 %
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування 0 Голосiв 0,000000 %
Не брало участi у голосуваннi 6 200 Голосiв 0,000217 %
Рiшення прийняте.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20219083
Місцезнаходження 49044 України Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул. Гоголя, буд. 15-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2010
Міжміський код та телефон 0563701976
Факс 0562471636
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД" провело аудит фiнансової звiтностi ПАТ "ОГЗК" за 2013 рiк. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98 (Свiдоцтво №0031). Рiшенням Аудиторвської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 04 листопада 2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС""
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 53200 Україна Дніпропетровська - мiсто Нiкополь пр. Трубникiв, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500442
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0566222540
Факс 0566222540
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО""
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя пр. Моторобудiвникiв, буд. 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 198629
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2013
Міжміський код та телефон 0612899063
Факс 0612899063
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Iнгосстрах""
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 584785
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011
Міжміський код та телефон 0567161922
Факс 0567161922
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне страхування службового автотранспорту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО""
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя вул. 8 Березня, буд. 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 299918
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2007
Міжміський код та телефон 0612899066
Факс 0612899066
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування робiтникiв вiдомчої i сiльської пожежної охорони й членiв добровiльних пожежних дружин.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження 83000 Україна Донецька - мiсто Донецьк проспект Iллiча, буд. 100
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 969977
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 0623483800
Факс 0623483887
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльность на яких може привести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Кращенко Марина Гамидiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Код за ЄДРПОУ 2799715102
Місцезнаходження 50071 Україна Дніпропетровська - мiсто Кривий Рiг вул. Космонавтiв, буд. 11, кв. 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності В02 539986
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.11.2008
Міжміський код та телефон 0564040551
Факс 0564040551
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Тезiс""
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33248467
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул. Челюскiна, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 053686
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2009
Міжміський код та телефон 0567163358
Факс 0567163359
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський район мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгач ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" у звiтному перiодi з 01.01.2013 по 11.10.2013 року надавав послуги на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський район мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263469
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Депозитарна установа ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" у звiтному перiодi з 12.10.2013 по 31.12.2013 року надавала послуги на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ - мiсто Київ Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" з 02 квiтня 2013 року змiнило найменування та тип товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ» (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв") у звiтному перiодi з 01 сiчня 2013 року по 20 вересня 2013 року надавав депозитарнi послуги на пiдставi Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
З 20 вересня 2013 року цiннi папери ПАТ "ОГЗК" переданi на депозитарне обслуговування до Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0442796651
Факс 0442791322
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" у звiтному перiодi з 20 вересня 2013 року надає депозитарнi послуги на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2011 255/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000141014 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 2944534920 736133730.00 100.00
Опис У звiтному роцi в обiгу перебувало 2 944 534 920 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 % вiд статутного капiталу емiтента. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах України не здiйснювався. Додаткова емiсiя не проводилась. Емiтентом при сприяннi мiжнародної компанiї Baker&McKenzie, як офiцiйного юридичного радника була органiзована i 31 грудня 2002 року запущена програма Американських депозитарних розписок 1-го рiвня.
Перелiк i результати попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтента:
Перший випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованцiв на загальну номiнальну вартiсть 6 140 987 000 000 (шiсть трильйонiв сто сорок мiльярдiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв) карбованцiв. Перший випуск акцiй зареєстровано фiнансовим управлiнням Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї Мiнiстерства фiнансiв України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 72/1/96 вiд 14 травня 1996 року).
У зв'язку з визначенням форми випуску акцiй Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 106/04/1/98 вiд 02 липня 1998 року) на суму 61 409 870 грн. (шiстдесят один мiльйон чотириста дев'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень), кiлькiсть акцiй - 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю 25 копiйок. Форма випуску - документарна.
Другий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 736 000 000 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 184 000 000 (сто вiсiмдесят чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Другий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 466/1/01 вiд 24 вересня 2001 року).
Третiй випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 1 472 000 000 (один мiльярд чотириста сiмдесят два мiльйони) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 368 000 000 (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Третiй випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 630/1/01 вiд 21 грудня 2001 року).
Четвертий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 208 401 200 (два мiльярди двiстi вiсiм мiльйонiв чотириста одна тисяча двiстi) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 552 100 300 (п'ятсот п'ятдесят два мiльйони сто тисяч триста) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Четвертий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 178/1/03 вiд 22 квiтня 2003 року).
П'ятий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. П'ятий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв No 261/1/04 вiд 12 травня 2004 року).
У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй емiтента i змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК", Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11 вiд 18 травня 2011 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.
 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.
 
Органами управлiння ПАТ "ОГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом.
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї
компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння.
Головi Правлiння Товариства безпосередньо пiдпорядкованi функцiональнi напрямки на чолi з Технiчним Директором, Комерцiйним Директором, Директором з економiки та фiнансiв, Директором з економiчної безпеки та режиму, Директором iз загальних питань, Директором по управлiнню персоналом, Директором з охорони працi, Директором з розвитку, Головним бухгалтером та начальником юридичного управлiння.
Напрямок, що очолює Технiчний Директор, здiйснює розкривнi та видобувнi роботи, виробництво основних видiв марганцевої продукцiї - марганцевого концентрату та агломерату, займається одночасно видобутком супутнiх видiв продукцiї.
Напрямок, що очолює Комерцiйний Директор, забезпечує виробництво товароматерiальними цiнностями, а також займається збутом виробленої продукцiї.
Iншi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого процесу фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та управлiнськi функцiї.
ПАТ "ОГЗК" у своєму складi має вiдокремлений пiдроздiл - Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ОГЗК", який розташований в м. Орджонiкiдзе по вул. Б. Хмельницького, 32.
ПАТ "ОГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю телерадiокомпанiя «ПЕКТОРАЛЬ», яке розташоване в м. Орджонiкiдзе по вул. Калiнiна, 12 (iдентифiкацiйний код 31624221).
ПАТ "ОГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК», яке розташоване в м. Орджонiкiдзе по вул. Калiнiна, 12 (iдентифiкацiйний код 31881532).
Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у звiтному роцi не вiдбулося.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 4 924 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 осiб.
Фонд оплати працi – 225 956 тис.грн.
Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi збiльшився на 102,3 вiдсотка з причини пiдвищення тарифних ставок та посадових окладiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, направлена на забезпечення робочих мiсць пiд виконання виробничої програми.
Емiтент проводить роботи iз зовнiшнiм резервом кадрiв по оновленню бази даних зовнiшнього резерву кадрiв, органiзовує курси з пiдвищення квалiфiкацiї та органiзовує курси здобуття нових професiй робiтниками ПАТ "ОГЗК" як в секторi навчання вiддiлу кадрiв та навчання так i стороннiми органiзацiями.
За 2013 рiк отримали нову професiю та пiдвищили квалiфiкацiю:
а) в секторi навчання ВКтаН - 1689 чол., за професiями: машинiст екскаватора, помiчник машинiста екскаватора, електрослюсар черговий i по ремонту устаткування, машинiст конвеєра, охоронник, вантажник, вагар, водiй дрезини, гiрник на маркшейдерських роботах, грохотувальники, черговий по переїзду, черговий стрiлочного поста, дозувальник, дробильник, машинiст компресорної установки, машинiст насосної установки, оператор теплового пункту, стропальник, електрогазозварник, вивчення "Правил безпечної експлуатацiї посудин що працюють пiд тиском", курси з вивчення газоочисних установок, курси з вивчення струга для очищення думпкарiв, курси для працiвникiв лабораторiї захисту водного та повiтряного басейнiв
б) в стороннiх органiзацiях - 84 чол. (пiдвищення квалiфiкацiї).
 
ПАТ "ОГЗК" є участником УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ (далi - УкрФА).
Мiсцезнаходження УкрФА: Площа Ленина, буд. 1, к. 254, м. Днiпропетровськ, 49000, Україна.
УкрФА створена на основi об`єднання Учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань Учасникiв, вiдповiдно до установчих документiв Асоцiацiї та дiючого законодавства України. УкрФА є недержавною, некомерцiйною, самоврядною органiзацiєю, створеною для представлення iнтересiв Учасникiв, не має на метi досягнення прибутку, та є за своєю суттю неприбутковою органiзацiєю.
Предметом дiяльностi УкрФА є виконання наступних завдань:
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України,
- створення постiйно дiючого незалежного третейського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами у межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв'язання, пов'язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягу експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збуту на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшьому ринках;
- пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв;
- пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно-лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко- економiчних обгрунтувань iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв.
 
Емiтент спiльну дiяльнiсть не проводив.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
МЕТОД НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦIЇ:
Амортизацiя основних засобiв у 2013 роцi була нарахована iз застосуванням прямолiнiйного методу враховуючи очiкуваний строк використання кожного об'єкта.
МЕТОД ОЦIНКИ ВАРТОСТI ЗАПАСIВ:
Застосовуються наступнi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх в виробництво, продажу, або при iншому вибуттi:
· Середньозважена собiвартiсть при вiдпуску запасiв в виробництво, реалiзацiї готової продукцiї
· Iдентифiкована собiвартiсть вiдповiдної одиницi запасiв товарiв в оптовiй торгiвлi;
· За цiнами продажу - для товарiв в роздрiбнiй торгiвлi i в громадському харчуваннi.
В балансi запаси вiдображати за найменшою iз 2х оцiнок:
· Первiсна вартiсть
· Чиста вартiсть реалiзацiї
В разi, якщо на дату балансу запаси застарiли, зiпсувалися, або якимсь iншим чином втратили первинну економiчну вигоду, то такi запаси вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї ( чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вiднiманням iз очiкуваної цiни продажi очiкуваних затрат на завершення виробництва i збут.
МЕТОД ОБЛIКУ ТА ОЦIНКИ ВАРТОСТI ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ:
Облiк фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства вести за методом участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, котрi утримуються пiдприємством до їх погашення, або по методу участi в капiталi).
На дату балансу вiдображаються по справедливiй вартостi.
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ” розробляє захiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Токмакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по здобуванню, збагаченнi i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Орджонiкiдзе, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.
Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, брикету марганцевого для споживачiв феросплавної галузi та мералургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використанню.
Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Захiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ СРСР No 7619 вiд 28 квiтня 1976 року. Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд (24171,59 га), затверджений актом No166 Держкомiтету України по нагляду за охороною працi вiд 14 сiчня 1999 року.
Родовище розробляється вiдповiдно до Спецiального дозволу на користування надрами No 597 вiд 06 серпня 1996 року, виданого Державною службою геологiї та надр України.
Вилучення марганцевих руд технiчно можливе iз застосуванням гiрнично-розкривного обладнання.
Всi горнi роботи на ПАТ "ОГЗК" ведуться вiдкритим способом, тобто карьерним, вiдповiдно до технiчних проектiв кар'єрiв, що дає можливiсть застосовувати високопродуктивнi комплекси безперервної дiї (роторнi комплекси) i виробляти селективний видобуток супутнiх корисних копалин.
Графiк роботи комбiнату безперервний. В зимовий перiод план виробництва зменшено на 10%.
З метою проведення повного комплексу робiт з рекультивацiї порушених земель, комбiнат щорiчно розробляє робочi проекти з бiорекультивацiї, проводить агрохiмiчнi обстеження земель, виготовляє агрохiмiчнi паспорти, щомiсячно контролює виконання робiт з технiчної та бiологiчної рекультивацiї, органiзовує комiсiйнi виїзди щодо обстеження земель разом з представниками Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї, ДП "Облдержродючисть", ДП "Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою" i т.i.
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат та марганцевий агломерат, якi є конкурентноспроможнiми як на даний момент, так i в майбутньому.
ПАТ "ОГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основними споживачами продукцiї емiтента на ринку металургiйної галузi є:
- на внутрiшньому - ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв», ПАТ «Запорiзький завод феросплавiв», ПАТ «Стахановський завод феросплавiв»;
- на зовнiшньому - Росiйський споживач.
ПАТ "ОГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами).
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати.
Уся продукцiя ПАТ "ОГЗК" вiдповiдає дiючим державним стандартам України.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом ПАТ "ОГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Продукцiя ПАТ "МГЗК" майже iдентична продукцiї ПАТ "ОГЗК", за виключенням агломерату марганцевого i брикету марганцевого, який ПАТ "МГЗК" не виробляє.
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi;
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги;
- високi цiни на залiзничнi перевезення i за час користування вагонами на пiд'їзних колiях Товариства.
Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "ОГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi.
Враховуючи специфiку виробництва, для безперебiйної роботи комбiнату потрiбне постiйне розширення меж дiючих кар'єрiв шляхом своєчасного вiдведення земель.
По фронту робiт кар'єрiв, в межах гiрничого вiдводу ПАТ «ОГЗК» знаходяться землi державної власностi та приватної (паї) власностi сiльськогосподарського призначення.
Стосовно земель державної власностi ПАТ “ОГЗК” частково оформило з Нiкопольською РДА договори оренди землi.
В стадiї вiдведення знаходяться земельнi дiлянки приватної власностi.
Згiдно п. 15 Прикiнцевих положень ЗКУ не допускається купiвля-продаж земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державної та комунальної власностi, крiм вилучення (викупу) їх для суспiльних потреб, чим встановлений мораторiй до 01.01.2016 року. Враховуючи змiни, внесенi в Закон України “Про вiдчуження земельних дiлянок, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на них розмiщенi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi” пiдприємство вирiшує питання викупу земельних дiлянок приватної власностi для потреб комбiнату за рахунок iнвестицiйних коштiв комбiнату.
Таким чином, однiєю iз основних задач є вiдведення земельних дiлянок державної власностi ор. площею бiля 30 га та приватної власностi - 993 га в оренду комбiнату для його безперебiйної роботи орiєнтовно до 2019 року. Значною проблемою залишається не порозумiння з власниками паїв, якi не погоджуються передати свої земельнi дiлянки комбiнату для видобутку корисних копалин, а колiзiї у дiючому земельному законодавствi створюють значнi перепони у роботi по вiдведенню земель комбiнату, також бездiяльнiсть посадових осiб гальмує процес вiдведення земель для потреб пiдприємства.
Ризики у разi не оформлення проектiв вiдведення :
- зупинка кар'єрiв пiдприємства приведе до вiдсутностi сировини, необхiдної для роботи феросплавних заводiв, що слугуватиме причиною їх зупинки, а звiдси погiршенням економiчної ситуацiї в цiлому в країнi;
- соцiальна напруженiсть у зв'язку з виникненням безробiття (бiля 5-ти тисяч робочих мiсць), а це 45% вiд загальної кiлькостi робочих мiсць в м. Орджонiкiдзе;
- не отримання бюджетами м. Орджонiкiдзе та Нiкопольського району обов'язкових податкових платежiв, тому що ПАТ “ОГЗК” фактично являється мiстобудiвним пiдприємством, вiд господарської дiяльностi якого залежить доля даних територiальних громад .
Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi щодо вiдведення земель державної та приватної власностi:
1.У 2013 роцi ДП “ДIЗ” , на виконання розпоряджень КМУ, були розробленi проекти землеустрою та укладенi 12 договорiв оренди земельних дiлянок державної власностi з Нiкопольською РДА загальною площею 178 га. Iншi проекти вiдведення знаходяться в стадiї розроблення та погодження у вiдповiдних державних службах.
2. Отримано 40 дозволiв на зняття та перенесення грунтового покриву на земельних дiлянках пiд розширення кар'єрiв комбiнату площею 260,2902 га.
3.По земельним дiлянкам приватної власностi :
- отримано вiд власникiв земельних дiлянок нотарiальнi заяви на викуп паїв в розмiрi 55% вiд загальної кiлькостi ;
- надiсланi на погодження органiв Держземагентства матерiали мiсця розташування земельних дiлянок ор. площею пл. 1000 га;
- проведена робота з проблемними пайщиками по переоформленню право установчих документiв на землю у зв'язку зi змiною власника, виготовлено 21 технiчну документацiю на встановлення меж земельних дiлянок; пiдготовленi та надiсланi по 9-и власникам позовнi заяви, отримане 1 позитивне рiшення;
- в ДП “Днiпропетровський iнститут землеустрою” замовлено виготовлення експертної оцiнки на 587 пай, виготовлено 352 звiти про експертну оцiнку.
 
Вартiсть основних засобiв ПАТ "ОГЗК" за звiтний рiк збiльшилася на 112 214 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв ПАТ “ОГЗК” вiдбулися за рахунок придбання. За останнi п'ять рокiв емiтентом придбано активiв на 500 737 тис. грн. (в тому числi нових на суму 392 178 тис. грн.). Вибуття активiв за останнi п'ять рокiв склало 407 693 тис. грн. (в тому числi лiквiдованих активiв на суму 405 719 тис. грн.).
 
Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював зазначенi правочини.
 
Згiдно з облiковою полiтикою емiтента, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 2500 грн., очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2013 року складає 10 609 857 тис.грн., а станом на 31 грудня 2013 року складає 10 510 933 тис.грн.
Об'єкти основних засобiв використовуються ПАТ "ОГЗК" в виробничому процесi у повному обсязi.
Основнi засоби в основному знаходяться у м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi (мiсце розташування емiтента), та частково у ближнiх
районах.
Стосовно екологiчних питань наводимо план зменшення забруднення навколишнього природнього середовища на ПАТ "ОГЗК" за 2013 рiк:
1. Охорона атмосферного повiтря:
Найменування заходу - Проведення реконструкцiї газоочисних споруд Богданiвської збагачувально-агломерацiйної фабрики.
Початок — 2012р.
Закiнчення — 2014р.
Загальна кошторисна вартiсть - 50 000,00тис. грн.
Стан готовностi виконання реконструкцiї по об'єкту на 01.01.2013р. - 0%.
Стан готовностi виконання реконструкцiї по об'єкту на 01.01.2014р. - 7,81%, виготовлено та змонтовано металевi конструкцiї зони спiкання та зони охолодження.
Обсяг фiнансування у 2013р. - 3 902,5тис. грн.
Роботи з реконструкцiї будуть проведенi згiдно затвердженої проектної документацiї та графiку будiвельних робiт.
2. Охорона та рацiональне використання водних ресурсiв:
Найменування заходу - Реконструкцiя шламосховища Чкаловської збагачувальної фабрики.
Початок — 2007р.
Закiнчення — 2013р.
Загальна кошторисна вартiсть — 27 945,3тис. грн.
Стан готовностi виконання реконструкцiї по об'єкту на 01.01.2013р. - 90%.
Стан готовностi виконання реконструкцiї по об'єкту на 01.01.2014р. - 100%, Змонтовано пульповоди дiам.900 мм iз стальних труб довжиною 2,124 км.на з/б опорах n=325шт. Виконано монтаж контрольної вимiрювальної апаратури.
Обсяг фiнансування у 2013р. - 2 892,88тис. грн.
Отримано декларацiю про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї № ДП 143132760288 вiд 03.10.2013р.
Iнформацiя про виконання капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на ПАТ “ОГЗК” в 2013р.
1. “Реконструкцiя хвостового господарства Чкаловської збагачувальної фабрики з нарощуванням огороджуючих дамб до вiдм.+62,00, 1 карта”
Об'єкт введений в експлуатацiю в III кварталi 2013 року.
Потужнiсть — ємкiсть хвостосховища — 17,01 млн.м3.
Вартiсть основних засобiв введених в експлуатацiю — 39814 тис.грн.
Джерело фiнансування — кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалося з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
2. “Реконструкцiя системи пилргазоочисних пристроїв БЗАФ ПАТ “ОГЗК” - фактичнi витрати на будiвництво в 2013р. склали 3367,12 тис.грн
Початок будiвництва — вересень 2011р. Закiнчення будiвництва планується на грудень 2014р.
Джерело фiнансування — кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалося з метою пiдтримки потужностi комбiнату та захисту навколишнього середовища.
3.Огорожа Чкаловької збагачувальної фабрики — фактичнi витрати на будiвництво об*єкту в 2013р. склали 269,29 тис.грн.
Початок будiвництва — березень 2011р., закiнчення будiвництва планується в II кварталi 2015р.
Джерело фiнансування — кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалося з метою збереження майна комбiнату.
4 Чкаловська збагачувальна фабрика. Розподiльчий пульпопровiд iнв.№10163 -фактичнi витрати на будiвництво об*єкту в 2013р. склали 127,49тис.грн.
Початок будiвництва — березень 2013р.
Джерело фiнансування — кошти пiдприємства.
Будiвництво виконувалося з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
 
Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства.
На результати дiяльностi пiдприємства негативно вплинули кризовi явища металургiйної та гiрничодобувної галузi якi час вiд часу не дозволяють втiлити задачi оптимiзацiї бiзнес-процесiв i утримувати обсяги реалiзацiї, нестабiльна ситуацiя на валютному ринку, пов'язана з девальвацiєю нацiональної валюти, а також негативно на економiчнi показники i на дiяльнiсть пiдприємства впливають:
- нестабiльний економiчний та полiтичний стан в Українi;
- пiдвищення вартостi на енергоносiї;
- не стабiльний попит на товарну продукцiю;
- постiйнi змiни дiючого законодавства України, особливо вiдносно податкових та земельних питань;
- великий розмiр податкiв;
- залежнiсть дiяльностi емiтента вiд сезонних змiн;
- складнiсть процедури вiдведення земель;
- не урегульованiсть дiючого законодавства;
- бюрократизм та корупцiя з боку посадових осiб виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, незаконнiсть прийнятих рiшень;
- незаконне розпаювання земель в межах гiрничого вiдведення;
- проблема з невитребуваними паями та земельними дiлянками, по яким не переоформлене право на спадщину;
- затяжнi судовi справи щодо питань землекористування.
Комбiнат в своїх дiях щодо питань землекористування в повному обсязi залежить вiд дiяльностi органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування.
З метою вирiшення питання вiдведення земель приватної власностi на законодавчому рiвнi був прийнятий Закон України «Про вiдчуження земельних дiлянок, iнших об’єктiв нерухомого майна, що на них розмiщеннi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi» за № 155-VI вiд 23 грудня 2009 року та у вереснi 2012 внесенi змiни в частинi процедури вiдведення (викупу) земель приватної власностi за рахунок власних коштiв пiдприємствам, якi отримали спецiальний дозвiл (лiцензiю) на користування надрами. Пiдприємство видiлило грошовi кошти для вирiшення земельних питань. Не дивлячись на прийнятий законодавчий акт сприяння щодо вирiшення питань землевiдведення у 2013 роцi зi сторони посадових осiб Держземагентства та органiв виконавчої влади було вiдсутнє.
 
Штрафнi санкцiї i компенсацiї (грн.):
- 9860,00грн.- штраф ДАЇ;
- 88060,84грн. - за перевищення договiрної велечини споживання єлектричної єнергiї;
- 2082,30грн.-пеня за несвоечасне здiснення разрахункiв;
- 807,18грн.-вiдшкодування шкоди,заподiяної навколишньому середовищу згiдно претензiї Державної екологiчної iнспекцiї у Днiпропетровськiй областi;
- 170,00грн.- штрафнi санкцiї за несвоєчасне подання декларацiї з податку на прибуток;
- 94,44грн.-штрафнi санкцiї по платi за надра(подання уточнюючих розрахункiв);
- 151811,68грн.-штрафнi санкцiї по ПДВ(коригування,подання уточнюючих розрахункiв,згiдно рiшень-повiдомлень);
- 247303,53грн- штрафнi санкцiї за порушення розрахункiв з постачальниками ;
- 337,11грн.-штрафнi санкцiї з Пенсiйним фондом ;
- 1313,52грн.-штрафнi санкцiї з ФСС з ТВП.
 
Фiнансування поточної дiяльностi ПАТ "ОГЗК" в основному здiйснюється за рахунок власних коштiв. Касовi розриви покриваються за рахунок банкiвських кредитiв.
Фiнансування капiтальних iнвестицiй здiйснюється як за рахунок власних коштiв так i за рахунок банкiвських кредитiв, в залежностi вiд суми та строку iнвестицiй.
Лiквiднiсть пiдприємства на 2013 рiк знаходиться у межах припустимих значень.
 
На 31 грудня 2013 року договiрнi зобов'язання Пiдприємства по капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 50640 тисяч гривень. Керiвництво Пiдприємства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.
 
Промисловий потенцiал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (Товариство, Емiтент) є базовим сегментом гiрничо-металургiйного комплексу України та економiки держави. Висока репутацiя продукцiї пiдприємства є результатом досвiду, накопиченого бiльш нiж за 100 рокiв роботи в галузi видобутку марганцевих руд i виробництва готової продукцiї. Дiяльнiсть комбiнату спрямована на максимальне задоволення постiйно зростаючих вимог споживачiв i на побудову з ними довгострокових вiдносин.
Основною стратегiєю розвитку товариства є утримання iснуючого ринку збуту та завоювання нового, в тому числi шляхом збiльшення
асортименту продукцiї.
В умовах iнтеграцiйних процесiв, глобалiзацiї економiки i, як слiдство, усе бiльш загостреної конкуренцiї одним iз основних завдань емiтента є розробка механiзму забезпечення конкурентоспроможностi. Цей механiзм полягає у виборi найбiльш рацiональної органiзацiї виробництва, яка сприятиме пiдвищенню ефективностi як основного, так i допомiжного виробничого процесу.
ПАТ "ОГЗК" у 2014 роцi продовжуватиме роботи щодо розширення i удосконалення основних засобiв, капiтального будiвництва.
По земельним питанням ПАТ "ОГЗК" планує:
-оформити проекти вiдведення земель пiд розширення кар'єрiв на землi державної та приватної власностi, що дасть перспективу стабiльної роботi комбiнату до 2019 р. з метою здiйснення в подальшому процедури викупу земель для потреб пiдприємства;
- оформити проекти вiдведення земельних дiлянок пiд базами вiдпочинку та ДОЛ;
- в зв'язку з завершенням комплексу робiт з технiчної та бiологiчної рекультивацiї повернути в користування держави рекультивованi землi загальною площею 169,4 га, в т.ч. 94,4 га - рiлля, 75 га - пiд лiс;
- оформити право оренди на земельнi дiлянки, якi знаходяться у користуваннi комбiнату на територiї м. Орджонiкiдзе та переоформити дiючий договiр по Нiкопольського району в розрiзi кадастрових номерiв.
 
З метою покращення хiмiчного складу марганцевої продукцiї ПАТ "ОГЗК" застосовує новi методи i технологiчнi схеми збагачення марганцевого концентрату.
Комбiнату належить приорiтетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.
За 2013 рiк сума витрат на дослiдження та розробку склала 3 571,5 тис.грн.
 
Позовнi заяви пред’явленi в 2013 роцi до ПАТ «ОГЗК»:
1. У сiчнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Караджова до ПАТ “ОГЗК” про стягнення моральної шкоди завданої професiйним захворюванням на суму у розмiрi 226 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 06.02.2013 р.: позов задоволено частково, стягнуто з ПАТ “ОГЗК” 12 тис.грн.
2. У ciчнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “Пiвдений ГЗК” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення грошових коштiв у розмiрi 46 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду Днiпропетровської областi вiд 14.02.2013 р.: з ПАТ “ОГЗК” стягнута сума боргу; Постанова Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 14.03.2013 р. - у апеляцiйнiй скарзi ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено.
3. У сiчнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “Демiс Пак” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму 19 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення суду вiд 12.02.2013 р.: задовольнити заяву ПАТ “ОГЗК” та надати розстрочку виконання грошового зобов’язання.
4. У сiчнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “Комфорт-Кривбас” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 136 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Ухвалою господаського суду вiд 14.20.2013 — розгляд справи закрити, у зв’язку з поданням позивачем заяви про вiдмову вiд позову.
5. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Хорева до ПАТ “ОГЗК” про стягнення моральної шкоди завданої професiйним захворюванням на суму у розмiрi 229 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 26.02.2013 р.: позов задоволено частково, стягнуто з ПАТ “ОГЗК” 5 тис.грн.
6. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПП «АЕК» про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 1 117 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням господарського суду вiд 19.03.2013 позов задоволено. ПАТ “ОГЗК” була подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 22.04.2013 р. апеляцiйна скарга ПАТ "ОГЗК" частково задоволена.
7. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “Монолiт-Донецьк” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 43 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення суду вiд 11.04.2013 р. - суму боргу стягнути з ПАТ “ОГЗК”. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 02.07.2013 р. - апеляцiйну скаргу залишити без задоволення.
8. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ "Тiтан" до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 673 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшенням господарського суду вiд 09.04.2013 р. позов задоволено: з ПАТ "ОГЗК" стягнуто суму боргу. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 30.05.2013 р. - у задоволенi апеляцiйної скарги вiдмовлено.
9. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ "Спецавтоматiка" до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 113 тис.грн., справа розглядається у господарському суд Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 18.04.2013 — в частинi стягнення штрафних санкцiй вiдмовлено, у зв’язку з оплатою ПАТ “ОГЗК” основної суми боргу.
10. У березнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Iноземного пiдприємства “Торговий дiм “ЕПК-Запорiжжя” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 223 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 23.05.2013 р. - провадження у справi закрити, у зв’язку з вiдмовою вiд позову.
11. У березнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “ТД “Уральский завод горного оборудования” (РФ) до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 732 рос.руб., справа розглядається у арбiтражному судi Оренбурзької областi. Ухвала вiд 09.09.2013 р. - затверджено мирову угоду.
12. У квiтнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “Машпромкомплект” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 937 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 25.07.2013 р. - провадження у справi закрити, у зв’язку з вiдмовою вiд позову.
13. У травнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “ТД “Владар-Харькiв” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 50 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 02.07.2013 р. - стягнути з ПАТ “ОГЗК” суму боргу. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 28.08.2013 р. - у задоволенi апеляцiйної скарги ПАТ “ОГЗК” вiдмовити.
14. У травнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ “Фiнансова компанiя Д.С.” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 477 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 29.07.2013 р. - провадження у справi закрити, у зв’язку з вiдмовою вiд позову.
15. У червнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Коробки Г.Ф. до Орджонiкiдзевського державної виконавчої служби, ПАТ “ОГЗК” (3-я особа) про визнання незаконимим дiй, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 11.07.2013 р.: у позовi вiдмовлено.
16. У червнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПП “Стимул-В” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 57 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 05.08.2013 р. - позов задоволено частково: стягнуто основну суму боргу, та зменьшено суму штрафних санкцiй.
17. У липнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “Брикет” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 18 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 15.08.2013 р. - стягути з ПАТ “ОГЗК” суму боргу. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 23.09.2013 — у задоволенi апеляцiйної скарги ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено.
18. У вереснi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Шрамко С.В. до ПАТ “ОГЗК” про стягнення моральної шкоди завданої професiйним захворюванням на суму у розмiрi 229 тис.грн., справа розглядалася у Жовтневому районому судi м. Кривий Рiг. Рiшення суду вiд 03.12.2013 р.: позов задоволено частково, стягнуто з ПАТ “ОГЗК” 32 тис.грн.
19. У жовтнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Коробки Г.Ф. до ПАТ “ОГЗК” про стягнення рiзницi у заробiтнiй платi у розмiрi 154 тис.грн., справа розглядається у Орджонiкiдзевському мiському судi.
20. У листопадi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ФОП Романов до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 2,7 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 19.12.2013 р. - стягути з ПАТ “ОГЗК” суму боргу.
21. У груднi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Управлiння ПФУ у м. Нiкополi до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 0,5 тис.грн., справа розглядається у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi.
Позовнi заяви пред’явленi в 2013 роцi ПАТ «ОГЗК»:
1. У сiчнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Панькова А.В. про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 6 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 31.01.2013 р.: позов задоволено.
2. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Роллекс-ЛТД” про стягнення штрафних санкцiй за невиконання договiрних зобов’язань на суму 173 тис.грн. Справа розглядалась у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 31.03.2013 р. - позов ПАТ “ОГЗК” залишити без задоволення, частково задовiльнити зустрiчну позовну заяву. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд 20.06.2013 — апеляцiйну скаргу ПАТ “ОГЗК” залишити без задоволення. ПАТ “ОГЗК” подана касацiйна скарга. 07.08.2013 — Постанова Вищого господарського суду України — справу направити на новий розгляд.
3. У лютому 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї у м. Днiпропетровську про скасування податкового повiдомлення-рiшення на суму 750 тис.грн. Справа розглядалася у Днiпропетровськоку окружному адмiнiстративному судi. Постанова окружного суду вiд 28.02.2013 — позов ПАТ “ОГЗК” задоволено. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17.12.2013 р. - постанову суду 1-ї iнстанцiї скасувати.
4. У березнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Лернера О.В. про стягнення матерiальної шкоди на суму у розмiрi 2 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 18.03.2013 р.: у задоволенi позову вiдмовлено. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 12.06.2013 — в задоволенi апеляцiйної скарги вiдмовлено.
5. У березнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Нагула В.В. про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 1,4 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 02.04.2013 р.: позов задоволено.
6. У березнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Рева А.В. про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 1,7 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 02.04.2013 р.: позов задоволено.
7. У березнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява до ТОВ “Аерлайн” про стягнення 44 тис.грн. Справа розглядалася у господарському судi Запорiзької областi. Рiшення господарського суду вiд 11.04.2013 — у позовi ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Постанова Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 02.07.2013 р. - апеляцiйна скарга залишена без задоволення. ПАТ “ОГЗК” подана касацiйна скарга. Постанова Вищого господарського суду України вiд 22.08.2013 — у задоволенi касацiйної скарги вiдмовлено.
8. У березнi 2013 вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Елекомп-Днепр” про стягнення 7 тис.грн. Справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 17.04.2013 — у позовi ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено.
9. У березнi 2013 вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Валтекс” про стягнення 45 тис.грн. штрафу та зобов’язання виконати договiрнi зобов’язання. Справа розглядалася у господарському судi Київської областi. Рiшення господарського суду вiд 25.06.2013 — позов ПАТ “ОГЗК” задоволено.
10. У березнi 2013 вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ЧП “Екосистем-груп” про стягнення 127 тис.грн. боргу. Справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 05.06.2013 — позов ПАТ “ОГЗК” задоволено.
11. У травнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Наумкiн В.Я. про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 1 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. 21.05.2013 р. ПАТ “ОГЗК” подано заяву про вiдмову вiд позову, у зв’язку з погашенням суми боргу.
12. У травнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Чикирева С.Г. про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 0,8 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 29.05.2013 р.: позов задоволено.
13. У травнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ФОП Шторц А.Є. про стягнення заборгованостi на суму 6 тис.грн. та розiрвання договору оренди, справа розглядался у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 18.08.2013 р. - позов ПАТ “ОГЗК” задоволено.
14. У липнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ФОП Лiтвiнова про стягнення заборгованостi на суму 14 тис.грн., справа розглядался у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 10.09.2013 р. - позов ПАТ “ОГЗК” задоволено.
15. У липнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Войт Г.П. про стягнення матерiальної шкоди на суму у розмiрi 1,9 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 24.10.2013 р.: позов задоволено. Постанова апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2013 — рiшення суду 1-ї iнстанцiї залишити без змiн.
16. У серпнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “ПАВА” про стягнення штрафу на суму 161 тис.грн., справа розглядался у господарському судi Харькiвської областi. Рiшення господарського суду вiд 12.09.2013 р. - позов ПАТ “ОГЗК” задоволено.
17. У вереснi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Техноекспорт” про стягнення штрафу на суму 49 тис.грн., справа розглядался у господарському судi м. Київ. Рiшення господарського суду вiд 12.12.2013 р. - позов ПАТ “ОГЗК” задоволено частково: стягнуто 16 тис.грн.
18. У жовтнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до Нiкопольської державної районної адмiнiстрацiї про скасування розпорядження про визначення збиткiв, справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi.
19. У жовтнi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ДП “Приднепровська залiзниця” про стягнення суми недостачi на суму 3 тис.грн., справа розглядался у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 02.12.2013 р. - позов ПАТ “ОГЗК” задоволено частково, стягнуто 1,8 тис.грн.
20. У листопадi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї у м. Днiпропетровську про скасування податкового повiдомлення-рiшення на суму 41 тис.грн. Справа розглядалася у Днiпропетровськоку окружному адмiнiстративному судi. Постанова окружного суду вiд 20.12.2013 — позов ПАТ “ОГЗК” задоволено.
21. У листопадi 2013 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Зима А.В. про стягнення заборгованостi на суму у розмiрi 6 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшення суду вiд 12.12.2013 р.: позов задоволено.
 
На 2014 рiк план виробництва концентрата заплановано на рiвнi 981,8 тис.т., а з 2015 року на рiвнi 1 000 тис.т.
ПАТ "ОГЗК" на своєму балансi має санаторiй-профiлакторiй (в т. ч. зону вiдпочинку), плавальний басейн “Дельфiн”, стадiон “Авангард”, дитячий оздоровчий комплекс “Чайка” iм. П. А. Тарана, бази вiдпочинку в цехах Товариства, культурно-розважальний центр, цех харчування та торгового обслуговування.
В плавальному басейнi “Дельфiн” в 2013 роцi пройшли оздоровлення 8 001 особа (за три роки 17 802 особи).
На стадiонi “Авангард” в 2013 роцi пройшли оздоровлення 2 432 особи (за три роки 2 698 осiб).
В санаторiї-профiлакторiї в 2013 роцi пройшли оздоровлення 794 особи (за три роки 2 096 осiб).
В дитячому оздоровчому комплексу “Чайка” iм. П. А. Тарана в 2013 роцi пройшли оздоровлення 500 осiб (за три роки 1 815 осiб).

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1507884 1620098 0 0 1507884 1620098
будівлі та споруди 879370 896400 0 0 879370 896400
машини та обладнання 521809 535386 0 0 521809 535386
транспортні засоби 43444 38525 0 0 43444 38525
інші 63261 149787 0 0 63261 149787
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1507884 1620098 0 0 1507884 1620098
Опис Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 2 500 грн., очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Термiни користування основними засобами (за основними групами) визначенi на пiдприємствi у таких дiапазонах:
- будiвлi - 20-80 рокiв;
- споруди - 15-40 рокiв;
- передавальнi присирої - 10-50 рокiв;
- виробниче устаткування - 5-40 рокiв;
- транспортнi засоби - 5-35 рокiв;
- iншi основнi засоби - 4-20 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2013 року складає -10 609 857 тис.грн.,а станом на 31 грудня 2013 року - 10 510 933 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2013 року складає - 84,59%.
Ступiнь використання емiтентом в виробничому процесi основних засобiв - 100%.
Сума нарахованого зносу за 2013 рiк складає 105 551 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв ПАТ “ОГЗК” вiдбулися за рахунок придбання.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: частка основних засобiв емiтента була надана в заставу як забеспечення її позикових коштiв. Сума застави складає 193 975 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1306432 1395436
Статутний капітал (тис. грн.) 736134 736134
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 736134 736134
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно з "Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року No 485
Висновок Вартiсть чистих активiв на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2012 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства й перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу акцiонерного товариства

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 539942 X X
у тому числі:  
Кредитний договiр №  4О12174Е 15.06.2012 6600 9.8 25.09.2017
Кредитний договiр №  4О13004И 23.01.2013 100000 11.5 14.01.2014
Кредитний договiр №  4О13024Д 30.01.2013 39965 10.5 23.01.2014
Кредитний договiр №  4О13137Д 11.03.2013 115307 10.3 04.03.2014
Кредитний договiр №  4О13138Д 12.03.2013 167017 10.3 03.03.2014
Кредитний договiр №  1357 27.03.2013 14 11.0 15.04.2014
Кредитний договiр №  1443 27.03.2013 16 11.0 10.10.2016
Кредитний договiр №  4О13443Д 15.07.2013 63944 10.5 09.07.2014
Кредитний договiр №  71 27.07.2013 40000 11.0 21.07.2014
Кредитний договiр №  4О13442Е 09.08.2013 7079 9.8 14.10.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 154376 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 179543 X X
Усього зобов'язань X 873861 X X
Опис: д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Добування i збагачення марганцевої руди 849.8 тис. тонн 796542.4 99.6 695.4 тис. тонн 676342.1 99.9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1. Фонд оплати працi 29.2
2. Вiдрахування 10.5
3. Електроенергiя 20.4
4. Амортизацiя 12.4
5. Паливо 9.5
6. Матерiали 9.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.12.2013 12.12.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ аудиторська фiрма “КАУПЕРВУД”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044,Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Гоголя,15-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ аудиторська фiрма “КАУПЕРВУД”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044,Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Гоголя,15-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0031 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв та
Головi Правлiння ПАТ «ОГЗК»
пану Шуваєву С.П.
(для подання до НКЦПФР)

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ОГЗК»
за 2013 рiк станом на 31.12.2013 року
Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (ПАТ «ОГЗК») за 2013 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року (далi – «консолiдована фiнансова звiтнiсть»), що включає баланс станом на 31 грудня 2013 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»; код ЄДРПОУ - 00190928; мiсцезнаходження: поштовий iндекс – 53300, Днiпропетровська область, мiсто Орджонiкiдзе, вулиця Калiнiна, будинок 11; дата державної реєстрацiї – 15.12.1995 р.
Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – «пiдприємство») вiдповiдно до Договору про надання аудиторських послуг № 681 вiд 02.09.2013 р. (дата початку проведення аудиту – 02.09.2013 р., дата закiнчення проведення аудиту – 28.02.2014 р.).
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансової звiтностi згiдно вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Керiвництво пiдприємства вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за пiдготовку та подання достовiрної фiнансової звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360, та iнших законодавчих актiв України.
«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд аудитора планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор дотримувався вiдповiдних етичних вимог.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв, суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «ОГЗК». Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
В 2013 роцi ПАТ «ОГЗК» отримало збитки вiд операцiйної дiяльностi, що може свiдчити про наявнiсть ознак того, що кориснiсть активiв зменшилася. Всупереч вимогам МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» пiдприємством не проведено аналiз вартостi основних засобiв на предмет можливого зменшення їх корисностi. Вiдсутнiсть iнформацiї необхiдної для визначення сум очiкуваного вiдшкодування вартостi активiв не надала нам змоги оцiнити достовiрнiсть балансової вартостi основних засобiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» станом на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2013 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Висловлення додаткових думок
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. № 1360.
Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
На момент складання цього аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї пiдприємства, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю не настав, тому вона була не сформована й у нас не було можливостi ознайомитися та висловити думку стосовно цiєї iнформацiї.
Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те, що виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Система корпоративного управлiння пiдприємства перебуває у станi формування та удосконалення. Про це свiдчить, зокрема, те, що у пiдприємства на дату надання аудиторського висновку не затвердженi положення про корпоративне управлiння та принципи (кодекс) етики корпоративного управлiння.
На пiдприємствi не створено окремого пiдроздiлу з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї на пiдприємствi, окрiм Ревiзiйної комiсiї, здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної безпеки.
Нами не виявлено викривлень фiнансової звiтностi пiдприємства внаслiдок шахрайства.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згiдно iнформацiї наведенiй в фiнансовiй звiтностi пiдприємство зазнало в звiтному перiодi суттєвих збиткiв якi призвели, в свою чергу, до зменшення вартостi чистих активiв пiдприємства. Цi обставини разом з загальним впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може збiльшити ризики пов’язанi з безперервнiстю дiяльностi пiдприємства.
Генеральний директор В.В.Галасюк
Аудитор В.А.Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №54 вiд 29.05.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ № 229/3 вiд 31.03.2011 р. до 29.05.2016 р.)
28 лютого 2014 року м. Днiпропетровськ
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 №98, термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 №221/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, яка була створена iз числа представникiв Депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР». Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): За останнi три роки позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 34

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди встановлюється Загальними збора акцiонерного товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПАТ "ОГЗК" iснують iншi внутрiшнi документи (Положення, Стандарти, iншi)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД д/н
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса д/н
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть (дивитись далi).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть (дивитись далi).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть (дивитись далi).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть (дивитись далi).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдовану фiнансову звiтнiсть (дивитись далi).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ 1212100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Середня кількість працівників 4930
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 53300, Днiпропетровська обл., м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, буд. 11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 861 1111 759
 первісна вартість 1001 1415 1742 1250
 накопичена амортизація 1002 554 631 491
Незавершені капітальні інвестиції 1005 70732 84415 58421
Основні засоби: 1010 1507884 1620098 1490458
 первісна вартість 1011 10609857 10510933 10503799
 знос 1012 9101973 8890835 9013341
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 24216 4839 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 3903 4253 14908
Усього за розділом I 1095 1607596 1714716 1564546
II. Оборотні активи
Запаси 1100 325867 346415 177851
Виробничі запаси 1101 147685 151908 124238
Незавершене виробництво 1102 78969 56125 24714
Готова продукція 1103 97784 131899 25661
Товари 1104 1429 6483 3238
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 41086 236830 137846
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

37399

18213

51832
 з бюджетом 1135 22961 2939 12721
 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 276
 з нарахованих доходів 1140 600 665 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 329172 25258 52376
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 174 91 775
Готівка 1166 4 16 1
Рахунки в банках 1167 170 72 774
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 15 78 92
Усього за розділом II 1195 757274 630489 433493
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 118 2 0
Баланс 1300 2364988 2345207 1998039

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 736134 736134 736134
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 18291 18291 18291
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 641011 552007 833499
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1395436 1306432 1587924
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 143381 136615 139957
Пенсійні зобов’язання 1505 94506 85216 100145
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 57299 127209 49945
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 19877 11172 30320
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 295186 349040 290047
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 556722 539942 21238
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 38941 53629 22352
 за розрахунками з бюджетом 1620 14849 17761 4822
 у тому числі з податку на прибуток 1621 2001 162 0
 за розрахунками зі страхування 1625 3641 4192 3442
 за розрахунками з оплати праці 1630 9351 10208 7895
 за одержаними авансами 1635 167 7142 317
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 36151 37705 29528
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 14544 19156 30474
Усього за розділом IІІ 1695 674366 689735 120068
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2364988 2345207 1998039

Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 677224 365546
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 515862 ) ( 427376 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

161362

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 61830 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 274435 139664
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 36565 ) ( 92013 )
Витрати на збут 2150 ( 20866 ) ( 22569 )
Інші операційні витрати 2180 ( 403412 ) ( 115152 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 25046 ) ( 151900 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 14737 626
Інші доходи 2240 1690 20613
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 82147 ) ( 53394 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 90766 ) ( 184055 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( -1762 ) ( 8433 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 89004 ) ( 192488 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -89004 -192488
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

-89004

-192488
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

-89004

-192488
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 385775 341758
Витрати на оплату праці 2505 239450 233784
Відрахування на соціальні заходи 2510 80958 79831
Амортизація 2515 105684 109901
Інші операційні витрати 2520 89573 91333
Разом 2550 901440 856607

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2944534920 2944534920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2944534920 2944534920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.03 -0.07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.03 -0.07
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

622204

498833
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 992 906
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 153 122
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 245738 8552
Надходження від повернення авансів 3020 691994 600212
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 630 303
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 69 21
Надходження від операційної оренди 3040 1584 1815
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 52314 281418
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 588111 ) ( 423817 )
Праці 3105 ( 185389 ) ( 181585 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 96411 ) ( 94511 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 133342 ) ( 104647 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 6843 ) ( 2901 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 480467 ) ( 936314 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 34307 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 315 ) ( 312 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 53890 ) ( 171910 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 43293 -521036
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 224 27
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 26309 ) ( 14771 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -26085 -14744
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1474567 1730402
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -1491810 -1195223
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -17243 535179
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -35 -601
Залишок коштів на початок року 3405 174 775
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -48 0
Залишок коштів на кінець року 3415 91 174

Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Дана форма не заповнена, так як ПАТ "ОГЗК" надає консолiдований звiтн про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Керівник д/н
Головний бухгалтер д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 736134 0 0 18291 641011 0 0 1395436 0 1395436
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 736134 0 0 18291 641011 0 0 1395436 0 1395436
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -89004 0 0 -89004 0 -89004
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -89004 0 0 -89004 0 -89004
Залишок на кінець року 4300 736134 0 0 18291 552007 0 0 1306432 0 1306432

Примітки Програмне забезпечення не передбачає заповнення консолiдованого звiту про власний капiтал за 2012 р.
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Додаток 5 до аудиторського висновку
ПРИМIТКИ
ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ОГЗК»
ЗА 2013 РIК
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», далi за текстом – «Пiдприємство», є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», створеного шляхом перетворення державного Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату у Вiдкрите акцiонерне товариство «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат» вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi вiд 29 листопада 1995 року № 12/111-АО.
Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Орджонiкiдзевської мiської ради Днiпропетровської областi 15 грудня 1995 року, iдентифiкацiйний код 00190928, реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР №10002806819. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 №656389, виписка з ЄДРЮОФОП серiї ААВ № 841061 (дiюча).
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат» (Протокол № 1/2011 вiд 06 квiтня 2011 року) найменування Пiдприємства приведено у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року. Таким чином затверджено нове найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», про що отримана довiдка АБ № 448785 з Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 17 сiчня 2013 року № 12311050026000044. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - виконавчий комiтет Орджонiкiдзевської мiської ради Днiпропетровської областi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» знаходиться за адресою: 53300, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна,11, iдентифiкацiйний код - 00190928, мiсцезнаходження за КОАТУУ - 1212100000_, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ – 230.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi використанi показники рiчної фiнансової звiтностi материнського пiдприємства ПАТ «ОГЗК» та дочiрнiх пiдприємств:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю телерадiокомпанiї «Пектораль» (скорочено ТОВ ТРК «Пектораль»), мiсцезнаходження – 53300, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна,12.
ТОВ ТРК «Пектораль» засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ «ОГЗК» №НС-24/09/2001 г. вiд 24 вересня 2001 року, та зареєстроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 12 листопада 2001 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 04052212Ю0010167. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ ТРК «Пектораль» видане 12 листопада 2001 року. Частка ПАТ «ОГЗК» в статутному капiталi ТОВ ТРК «Пектораль» складає 99%.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» (скорочено ТОВ ТД«ОГЗК»), мiсцезнаходження – 53300, м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна,12.
ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» засноване вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв ВАТ «ОГЗК» № НС-04.04.03 вiд 04.04.2003 року, зареєстроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 14 квiтня 2003 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 04052212Ю0010251. Свiдоцтво про державну реєстрацiю ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» видане 14 квiтня 2003 року. Частка ПАТ «ОГЗК» в статутному капiталi ТОВ «Торговий дiм «Орджонiкiдзевський ГЗК» складає 99 %.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть (далi – фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена на пiдставi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, описанi нижче.
За все звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Пiдприємство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть с 01.01.2012 р. складається за вимогами МСФЗ. Перша повна фiнансова звiтнiсть, складена за МСФЗ, за 2013 рiк i мiстить iнформацiю в балансi станом на 01.01.2012 р.,31.12.2012 р.,31.12.2013 р., та звiти про фiнансовi результати,звiти про рух грошових коштiв,звiти про змiни у власному капiталi за 2012 i 2013 роки, вiдповiднi примiтки.
Враховуючи перехiдний перiод застосування МСФЗ в Українi, фiнансова звiтнiсть пiдприємства повнiстю вiдповiдає вимогам МСФЗ. Представлена фiнансова звiтнiсть мiстить порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України. Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.
Пiдприємство працює в одному сегментi - Видобування руд iнших кольорових металiв.
Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному обмiнному курсу НБУ на звiтну дату.
Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними (Таблиця № 1):
Таблиця № 1
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi
№ з/п
Найменування валюти
Дата

31.12.13
31.12.2012
31.12.2011
1
2
3
4
5
1
1 долар США
7,993000
7,993000
7,989800
2
1 євро
11,041530
10,537172
10,298053
3
1 росiйський рубль
0,244970
0,263160
0,249530
В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Основа консолiдацiї. Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Пiдприємства i його дочiрнiх компанiй за станом на 31 грудня 2013 р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Пiдприємством з дати придбання, що є датою отримання Пiдприємством контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного вживання облiкової полiтики для всiх компанiй Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй усерединi Групи, i дивiденди повнiстю виключенi.
Звiтнiсть за сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя i знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як справедлива вартiсть основних засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї (Таблиця № 2):
Таблиця № 2
Термiн експлуатацiї
№ з/п
Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
1
2
3
1
Будiвлi
20-80
2
Споруди
15-40
3
Передавальнi пристрої
10-50
4
Виробниче устаткування
5-40
5
Транспортi засоби
5-35
6
Iншi основнi засоби
4-20
Лiквiдацiйна вартiсть активiв – дорiвнює 0.
Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї. Нематерiальнi активи в основному включають лiцензiї, програмне забезпечення та iнше. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв корисного використовування:
- лiцензiї 1-20 рокiв;
- програмне забезпечення 3-10 рокiв;
- iнше 10 рокiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю зменшеною на суму нарахованої амортизацiї та суми зменшення корисностi.
Визнаються об'єктами iнвестицiйної нерухомостi, об'єкти основних засобiв (будiвлi, споруди), якi переважно використовуються в iнвестицiйних цiлях для отримання доходiв у виглядi орендної плати. Об'єкт вiдноситься до iнвестицiйної нерухомостi, якщо не менше 80% площi по ньому здано в оренду. Ця умова є критерiєм вiднесення до iнвестицiйної нерухомостi.
При нарахуваннi амортизацiї iнвестицiйної нерухомостi, застосовувати прямолiнiйний метод, враховуючи очiкуваний строк використання кожного об'єкта.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi у звiтi про фiнансове положення припиняється при її вибуттi, або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигоди в майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його визнання.
У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Пiдприємство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використовування.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторська заборгованiсть та наданi позики. Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю необоротних активiв.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв вважається їх номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Пiдприємства.
Припинення визнання фiнансових активiв. Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету вiдносно оподаткованого прибутку поточного перiоду. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на основi середньозваженої вартостi. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi.
Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи). Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
Аванси виданi. Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.

Векселi. Деякi розрахунки за реалiзовану продукцiю i придбанi ТМЦ, послуги здiйснюються за допомогою векселiв, якi є договiрними борговими iнструментами.
Пiдприємством векселi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв на знецiнення векселiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдоцтво того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Сума резерву – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї. Суми, використання яких обмежено, виключенi з складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.
Акредитиви. Акредитиви є грошовими коштами на банкiвських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Пiдприємством своїх зобов'язань за конкретними договорами купiвлi. Використовування цих грошових коштiв обмежено. Враховуються цi суми в складi виданих авансiв у вiдповiдностi до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активiв, робiт та послуг).
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання). Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви за зобов'язаннями i платежами – це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом признається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх виникнення.
Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання.
Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Пiдприємство виробляє марганцеву продукцiю для їх реалiзацiї в Українi i на мiжнародних ринках. Виручка вiд продажу марганцевої продукцiї та iнших товарiв визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Звичайно це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Пiдприємство використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС 2000, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт, якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу. Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї.
Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Фiнансовi витрати. Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної процентної ставки.

IСТОТНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Пiдприємство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть привести до значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Пiдприємства займає реалiзацiя продукцiї на експорт. У зв’язку з цим, Пiдприємством враховується значна сума податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до законодавства України Пiдприємство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. На думку керiвництва Пiдприємства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi, тому Пiдприємство не визнавало збитки вiд знецiнення.
Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах (на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу в увагу приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.
Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Пiдприємства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це вiдбудеться, чи буде Пiдприємство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про вiрогiднiсть того, що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується Пiдприємством. Поточна вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi розрахункiв Пiдприємства.
Справедлива вартiсть основних засобiв. Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкової вартостi, при її наявностi.

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк є першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно з вимогами МСФЗ. Датою переходу Пiдприємства на облiк по МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. За деякими виключеннями, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного вживання редакцiї стандартiв i iнтерпретацiй, дiючих вiдносно 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ за станом на 1 сiчня 2012 року i в подальших перiодах до 31 грудня 2013 року. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало обов'язковi виключення i наступнi звiльнення по вибору вiд повного ретроспективного вживання МСФЗ:
Справедлива вартiсть як умовна вартiсть. Пiдприємство ухвалило рiшення використати звiльнення по вибору для облiку основних засобiв, яке надане суб'єктам господарської дiяльностi, якi вперше застосовують МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1, i використало переоцiнку основних засобiв, що проведена вiдповiдно до П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцiльну собiвартiсть у вхiдному балансi по МСФЗ. Основнi засоби Пiдприємства були оцiненi незалежними оцiнювачами. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкової вартостi, при її наявностi.
Остання фiнансова звiтнiсть Пiдприємства, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, пiдготовлена станом на 31 грудня 2011 року i за 2011 рiк.
Нижче представлено пояснення впливу переходу вiд облiку по П(С)БО на облiк по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року:

Таблиця № 3
Порiвняння капiталу по П(С)БО i капiталу по МСФЗ

тис. грн.
№ з/п
Показник
Вiдхилення на 01.01.2012 р.
1
2
3
1
Капiтал по П(С)БО
775 230
2
Вiдстроченi податки
-157 651
3
Оцiнка готової продукцiї за чистою вартiстю реалiзацiї
-2 504
4
Переоцiнка основних засобiв
1 149 687
5
Оцiнка дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi, iншої дебiторської заборгованостi i авансiв
-5 112
6
Оцiнка дебiторської заборгованостi з бюджетом
-10 432
7
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
-148 458
8
Витрати майбутнiх перiодiв
-3 660
9
Доходи майбутнiх перiодiв
39
10
Iншi чинники
-6 315
11
Капiтал по МСФЗ
1 590 824
Основнi коригування рiзниць мiж П(С)БО та МСФЗ вiдносяться до наступного:
1) Вiдстроченi податки. Вiдстрочений податок був розрахований, виходячи з балансової вартостi активiв i зобов'язань по МСФЗ.
2) Оцiнка дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi, iншої дебiторської заборгованостi. Пiдприємство визнало в фiнансовiй звiтностi по МСФЗ дебiторську заборгованiсть по основнiй дiяльностi, iншу дебiторську заборгованiсть за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
3) Оцiнка дебiторської заборгованостi з бюджетом. Пiдприємство списало нараховану пеню з ПДВ (за рiшенням суду) до вiдшкодування, виходячи з принципу обачностi вiдповiдно до МСФЗ, так як отримання нарахованої пенi представляється малоймовiрним. Пiдприємство класифiкує ПДВ до отримання з термiном вiдшкодування з бюджету понад 1 рiк як довгостроковi активи у складi iнших необоротних активiв.
4) Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню. Пiдприємство не визнавало в своїй фiнансовiй звiтностi по П(С)БО зобов'язання по пенсiйному забезпеченню. Цi зобов'язання були визнанi при складаннi звiтностi по МСФЗ
5) Зобов'язання вiдновлення порушених земель. Пiдприємство не визнавало в своїй фiнансовiй звiтностi по П(С)БО зобов'язання з вiдновлення порушених земель. Пiдприємство оцiнило очiкуванi витрати на пiдставi технiко-економiчного та технiчного обґрунтування, пiдготовлених технiчними спецiалiстами Пiдприємства з урахуванням сучасних стандартiв i технологiй вiдновлення земель пiсля гiрничих робiт.
6) Iнвестицiйна нерухомiсть. Пiдприємство вiдобразило iнвестицiйну нерухомiсть в фiнансовiй звiтностi по МСФЗ у складi основних засобiв.
7) Основнi засоби. На дату переходу на МСФЗ пiдприємством прийняте рiшення враховувати малоцiннi необоротнi активи за вартiсним критерiєм. В фiнансовiй звiтностi по МСФЗ МНМА, що знаходяться в експлуатацiї та по яким нарахован знос 100% знос виключенi з балансу.
8) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Пiдприємство в фiнансовiй звiтностi по МСФЗ визнало малоцiннi необоротнi активи, що не введенi в експлуатацiю у складi запасiв.
9) Аванси виданi. Аванси, виданi Пiдприємством за придбання необоротних активiв класифiкованi як витрати на придбання необоротних активiв у складi необоротних активiв.
10) Акредитиви. Згiдно П(С)БО акредитиви класифiкуються як грошовi кошти i їх еквiваленти, а по МСФЗ – як аванси у складi дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської заборгованостi.
11) Витрати майбутнiх перiодiв. Вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за П(С)БО витрати майбутнiх перiодiв були вiднесенi до нерозподiленого прибутку вiдповiдно МСФО.
12) Додатковий капiтал. На дату переходу на МСФЗ пiдприємством прийняте рiшення переоцiнену вартiсть основних засобiв враховувати як доцiльну собiвартiсть. Вiдповiдно сума переоцiнки, що враховувалась в додатковому капiталi i вiдстроченi податки з суми переоцiнки, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за П(С)БО були вiднесенi до нерозподiленого прибутку.
13) Забезпечення виплат персоналу. Пiдприємство вiдображало резерв на виплату вiдпусток працiвникiв в своїй фiнансовiй звiтностi по П(С)БО як забезпечення майбутнiх витрат та платежiв, а згiдно МСФЗ включила в iншi поточнi зобов'язання.
14) Аванси одержанi. Аванси, якi повернутi Пiдприємством класифiкованi як позиковi кошти згiдно МСФЗ.
15) Доходи майбутнiх перiодiв. Вiдповiдно МСФО 1 отримана передплата за пiдписку на перiодичнi видання,якi друкуються на пiдприємствi класифiкованi в статтю поточнi зобов'язання за одержаними авансами. Iншi доходи майбутнiх перiодiв вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за П(С)БО були вiднесенi до нерозподiленого прибутку.
У 2013 роцi переглянутi результати iнвентаризацiї зобов’язань по пенсiйному забезпеченню, якi станом на 01.01.2012 р. зменшенi на суму 19 668 тис. грн.
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв наведена в Таблицi № 4.
Таблиця № 4
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв
тис. грн.
№ з/п
Показник
Групи основних засобiв
Разом

Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Залишок на початок року
3
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4450063
5652900
430220
7842
68832
10609857
4
Знос
3570693
5131090
386776
3761
9653
9101973
5
Надiйшло за рiк
66300
70287
1356
453
90875
229271
6
Вибуло за рiк
7
первiсна (переоцiнена) вартiсть
14069
308334
5619
29
144
328195
8
Знос
10125
300821
5590
23
131
316690
9
Нараховано амортизацiї за рiк
45767
48612
6246
471
4456
105552
10
Iншi змiни за рiк
11
первiсної (переоцiненої) вартостi
441
-608
-12
179

12
зносу
-22
-1
23
13
Залишок на кiнець року
14
первiсна (переоцiнена) вартiсть
4502735
5414245
425957
8254
159742
10510933
15
Знос
3606335
4878859
387432
4208
14001
8890835
Пiдприємство залучило незалежного оцiнювача для проведення оцiнки своїх основних засобiв за станом на 31.12.2011 року. Велика частина цих основних засобiв має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi, унаслiдок чого справедлива вартiсть визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворювання або замiни основних засобiв, скоректованої на погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.
Частина основних засобiв Пiдприємства у 2013р. була надана в заставу як забезпечення її позикових коштiв. Сума застави складає 193974800грн.
До складу активiв пiдприємства входять незавершенi капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби. Вони складаються з:
незавершеного будiвництва об’єктiв виробничого призначення;
машини та обладнання такi, що потребують встановлення та монтажу;
незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв;
iншi об’єкти капiтальних iнвестицiй.

Нематерiальнi активи
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв наведена в Таблицi № 5.
Таблиця № 5
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв
тис. грн.
№ з/п
Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом

Патенти i лiцензiї
Програмне забезпечення
Iнше
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на початок року


2
Первiсна вартiсть
25
962
428
1415
3
Знос
5
407
142
554
4
Надiйшло за рiк
159
222
381
5
Вибуло за рiк


6
Первiсна вартiсть
54
54
7
Знос
54
54
8
Нараховано амортизацiї за рiк
10
100
21
131
9
Залишок на кiнець року


10
Первiсна вартiсть
184
1130
428
1742
11
Знос
15
453
163
631

Довгострокова дебiторська заборгованiсть наведена в Таблицi № 6.
Таблиця № 6
тис. грн.
№ з/п
Показник
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на
31.12.2013 р.
1
2
3
4
1
Дисконтована вартiсть
24 216
4 839
2
Номiнальна вартiсть
28 676
6 082
3
Ефект дисконтування заборгованостi
4 460
1 243

Iншi необоротнi активи
Iнформацiя про склад iнших необоротних активiв наведена в Таблицi № 7.

Таблиця № 7
Iншi необоротнi активи
тис. грн.
№ з/п
Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2013
Балансова вартiсть на 31.12.2012
Балансова вартiсть на 01.01.2012
1
2
3
4
5
1
Сировина i матерiали, що не пiдлягають використанню на протязi операцiйного циклу
4 253
3 903
3 819
2
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню довгострокового характеру
-
-
11 089
3
Разом
4 253
3 903
14 908

Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 8.
Таблиця № 8
Запаси
тис. грн.
№ з/п
Найменування показника
Балансова вартiсть на 31.12.2013
Балансова вартiсть на 31.12.2012
Балансова вартiсть на 01.01.2012
1
2
3
4
5
1
Сировина i матерiали
43484
36 790
35 909
2
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
1003

3
Паливо
8275
9 667
12 908
4
Тара i тарнi матерiали
157
108
122
5
Запаснi частини
98258
100 338
74 572
6
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
731
782
727
7
Незавершене виробництво
56125
78 969
24 714
8
Готова продукцiя
131899
97 784
25 661
9
Товари
6483
1 429
3 238
10
Разом
346415
325 867
177 851
Частина товарно-матерiальних запасiв Пiдприємства у 2013 р. у сумi 135 635 тис. грн. була надана в заставу як забезпечення позикових коштiв.

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2013 р. та на 31.12.2012 р. i на 01.01.2012 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах (Таблиця № 9):
Таблиця № 9
Валюта дебiторської заборгованостi
№ з/п
Валюта
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
1
2
3
4
5
1
Українськi гривнi
262 088
363 170
68 517
2
Долари США
4
7 688
84 278
3
Євро
-
-
37 427
4
Iншi валюти
661
-
-
5
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (ряд. 1125+1140+1155)
262 753
370 858
190 222
Iнформацiя по змiнам в сумi резерву сумнiвних боргiв вiдбулися наступнi (Таблиця № 10):
Таблиця № 10
Резерв сумнiвних боргiв
№ з/п
Показник
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Резерв сумнiвних боргiв на початок року
25210
88 091
2
Резерв сумнiвних боргiв нарахований протягом року
241
579
3
Використано у звiтному роцi
1447
262
4
Сторно невикористаних сум
466
63 198
5
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року
23538
25 210
В складi резерву сумнiвних боргiв також враховуються суми, що пов’язанi з знецiненням векселiв отриманих, та складають: на 01.01.2012 р. – 54 317 тис. грн., на 31.12.2012 р. – 16 401 тис. грн., на 31.12.2013 р.-16 401 тис. грн.

Аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) i iншої дебiторської заборгованостi (рядок 1155) по строкам представлений нижче:
Таблиця № 11
Термiни дебiторської заборгованостi
№ з/п
Показник
На 31.12.2013 р.
На 31.12.2012 р.
На 01.01.2012 р.
1
2
3
4
5
1
Не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
2
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
86374
33 944
136 206
3
Iнша дебiторська заборгованiсть
25007
311 844
51 565
4
Всього не прострочена i не знецiнена заборгованiсть
111381
345788
187 771
5
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
6
- прострочена менше 90 днiв
121452
24 470
2 451
7
- прострочена вiд 90 до 360 днiв
29255
-
-
8
- прострочена бiльше 360 днiв
-
-
9
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi
150707
24 470
2 451
10
Знецiнена дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
821
1 475
6 679
11
Знецiнена iнша дебiторська заборгованiсть
6316
7 334
27 051
12
Всього знецiнена дебiторська заборгованiсть
7137
8 809
33 774
13
Резерв сумнiвних боргiв
-7137
(8 809)
(33 774)
14
Всього дебiторська заборгованiсть
262088
370 258
190 222
Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Iндивiдуально знецiненi статтi дебiторської заборгованостi – це, в основному, заборгованiсть клiєнтiв, що зазнають фiнансовi труднощi.
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.
Таблиця № 12
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
№ з/п
Показник
На 31.12.2013
На 31.12.2012
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
2937
22 961
2
Аванс з податку на прибуток
-
3
Iнша заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
2
-
В складi статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» також вiдображенi перерахованi контрагентам грошовi кошти, використовування яких обмежено станом на 31.12.2012 р. в сумi 31 647 тис. грн. та станом на 31.12.2013 р. в сумi 6 716 тис. грн., кошти зарезервованi банком як забезпечення по акредитивах, виданих Пiдприємством.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi якi не пiдлягають вiдображенню у складi наведених статей облiку дебiторської заборгованостi (Таблиця № 13 ).
Таблиця № 13
Розшифрування ряд. 1155 балансу
«Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»
тис. грн.
№ з/п
Вид заборгованостi
31 грудня 2013 р.
31 грудня 2012 р.
1
2
3
4
1
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам за оренду майна
772
582
2
Розрахунки з робiтниками пiдприємства
2082
2 383
3
Розрахунки з передплати
1035
301 736
4
Розрахунки за договором комiсiї
-
7 688
5
Розрахунки за мировою угодою (ВАТ «ПГЗК»)
22170
16 510
6
Розрахунки по претензiями i позовами
4641
6 667
7
Iншi дебiтори
874
940
8
Резерв сумнiвної заборгованостi
-6316
(7 334)
9
Разом
25258
329 172

Грошовi кошти i їх еквiваленти
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 14.
Таблиця № 14
Кошти
тис. грн.
№ з/п
Показник
31 грудня 2013 р.
31 грудня 2012 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
30
143
2
Депозитнi рахунки
0
0
3
Готiвка (каса)
16
4
4
Iншi кошти
45
27
5
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв
91
174
Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.
Iншi оборотнi активи
До складу статтi «Iншi оборотнi активи» балансу пiдприємства (рядок 1190). включенi суми податкового кредиту i податкових зобов’язань з податку на додану вартiсть станом на 31.12.2012 р у сумi 13 тис. грн. та станом на 31.12.2013 р. у сумi 76 тис. грн. за окремими господарськими операцiями, розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України (податковi зобов’язання за отриманими авансами, податковий кредит, непiдтверджений податковими накладними).

Капiтал
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 736134 тис. грн. i розподiлений на 2 944 534 920 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну величини статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний капiтал у розмiрi не менше 5% вiд статутного капiталу. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв. Резервний капiтал на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Станом на 31.12.2013 р. сума резервного капiталу склала 18 291 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2013 року складає 552 007 тис. грн.

Резерви та забезпечення
Пiдприємство створює резерви на:
1. Виплату вiдпусток працiвникам;
2. Виплату пенсiй за списками 1, 2, а також виплати згiдно колективного договору вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»;
3. Резерв на вiдновлення порушених земель.
Iнформацiя про рух резервiв наведено в Таблицi № 15.

Таблиця № 15
Резерви та забезпечення

№ з/п
Показник
Резерв на вiдновлення порушених земель
Резерв на виплату пенсiй
Резерв на виплату вiдпусток
1
2
3
4
5
1
Залишок на 01.01.2013
60336
138073
12461
2
Змiни бухгалтерських оцiнок
78968
383
3
Зобов'язання, що виникли на протязi року

28635
4
Вплив дисконтування
5314
-2802
5
Використання резерву
(13093)
-14303
(28354)
6
Залишок на 31.12.2013
131525
120968
13125
Згiдно iз законодавством пiдприємство зобов'язане вiдновлювати територiю, на якiй розташованi її кар'єри, пiсля їх закриття. Резерв створюється у зв'язку iз зобов'язанням пiдприємства з рекультивацiї землi, рiвновага якої порушено добувними роботами i вiдновленню хвостосховищ. Кiнцеву суму витрат на цi роботи, а також термiни виконання цих робiт на протязi експлуатацiї кар’єрiв достовiрно визначити неможливо, однак Пiдприємство оцiнило очiкуванi витрати на пiдставi технiчного обґрунтування вiдповiдних спецiалiстiв Пiдприємства. Змiнi в оцiночнiй сумi зобов’язань, що виникають в наслiдок змiни очiкуваних термiнiв використання або суми необхiдних ресурсiв для виконання зобов’язання, або в наслiдок змiни ставок дисконтування визнаються в складi прибуткiв або збиткiв перiоду, в якому вiдбулись такi змiни.
Основнi припущення, застосованi при розрахунку резерву вiдновлення порушених земель наведенi в Таблицi № 16.
Таблиця № 16
№ з/п
Показник
2013 р.
1
2
3
1
Ставка дисконту
11,25
2
Очiкуваний термiн завершення вiдновлення порушених земель
2017 р. – 2041 р.

Витрати за видами
В фiнансовiй звiтностi залишки резервiв, вiдповiдно до термiнiв погашення вiдображенi в складi зобов’язань в роздiлi «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення » та в складi зобов’язань в роздiлi «Поточнi зобов’язання та забезпечення». Iнформацiя щодо залишкiв резервiв, вiдповiдно до термiнiв погашення наведена в Таблицях № 17, 18:
Таблиця № 17
Резерви та забезпечення на 01.01.2012 р.
№ з/п
Резерв
На 01.01.2012 р.

Сума в складi «Довгостроковi забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань»та «Поточних забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
19 625
12 583
2
Резерв на виплату пенсiй
130465
17993
3
Резерв на виплату вiдпусток
0
11 535
У 2013 роцi переглянутi результати iнвентаризацiї зобов’язань по пенсiйному забезпеченню, якi станом на 01.01.2012 р. зменшенi на суму 19 668 тис. грн.
Таблиця № 18
Резерви та забезпечення на 31.12.2012 р.
№ з/п
Резерв
На 31.12.2012 р.

Сума в складi «Довгостроковi забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань» та «Поточних забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
48 587
11 749
2
Резерв на виплату пенсiй
114383
23 690
3
Резерв на виплату вiдпусток
0
12 461
У 2013 роцi переглянутi результати iнвентаризацiї зобов’язань по пенсiйному забезпеченню, якi станом на 01.01.2013 р. збiльшенi на суму 98 214 тис. грн.
Таблиця № 19
Резерви та забезпечення на 31.12.2013 р.
№ з/п
Резерв
На 31.12.2013 р.

Сума в складi «Довгостроковi забезпечення»
Сума в складi «Поточних зобов’язань» та «Поточних забезпечень»
1
2
3
4
1
Резерв на вiдновлення порушених земель
116037
15488
2
Резерв на виплату пенсiй
96388
24580
3
Резерв на виплату вiдпусток
0
13125
Позиковi кошти
Склад позикових коштiв Пiдприємства наведено в Таблицi № 20:
Таблиця № 20
Позиковi кошти
№ з/п
Показник
На 31.12.2013 р.
На 31.12.2012 р.
На 31.12.2011 р.
1
2
3
4
5
1
Довгостроковi позиковi кошти
2
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
-
3
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
-
4
Поточнi позиковi кошти за довгостроковими зобов'язаннями
5
- банкiвськi позиковi кошти
-
-
-
6
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
-
7
Короткостроковi кредити банкiв

8
- банкiвськi позиковi кошти
539942
556722
21172
9
- небанкiвськi позиковi кошти
-
-
66
10
Всього позиковi кошти
539942
556722
21238
Позиковi кошти Пiдприємством отриманi в наступних валютах (Таблиця № 21).
Таблиця № 21
Валюта позикових коштiв
№ з/п
Показник
На 31.12.2013 р.
На 31.12.2012 р.
На 01.01.2012 р.
1
2
3
4
5
1
Українськi гривнi
140 000
212 511
8804
2
Долари США
386 263
336 337
12434
3
Євро
13 679
7 874
-
4
Всього позикових коштiв
539942
556 722
21238
Таблиця № 22
Ефективнi вiдсотковi ставки
№ з/п
Валюта
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Українськi гривнi
11,3
11
2
Долари США
10,6
10,5
3
Євро
9,7
9,8
4
Росiйськi рублi
-
-
Довгострокова заборгованiсть переводиться в короткострокову заборгованiсть у випадку, коли за умовами договору до повернення основної суми боргу залишається 365 днiв. У випадку якщо зобов’язання з повернення позикових коштiв пiдлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш вiдображається в бухгалтерському облiку в якостi самостiйного зобов’язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про переведення довгострокової заборгованостi в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.
Станом на звiтнi дати справедлива вартiсть позикових коштiв Пiдприємства приблизно рiвна їх балансовiй вартостi.
Пiдприємство надало деякi активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштiв.
Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
Суми зобов'язань по пенсiйному забезпеченню в балансi,були визначенi таким чином:
Таблиця № 23
№ з/п
Показник
31 грудня 2013 р.
31 грудня 2012 р.
1 сiчня 2012 р.
1
2
3
4
5
1
Поточна вартiсть зобов'язань по пенсiйному забезпеченню
24580
23 690
17 993
2
Довгострокова вартiсть зобов'язань по пенсiйному забезпеченню
96388
114383
130465
3
Зобов'язання в балансi
120968
138073
148458
Пiдприємство в 2012 роцi здiйснило виплати по пенсiйному забезпеченню у розмiрi 12 227 тис. грн. та 2013 роцi у розмiрi 14 303 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах (Таблиця № 24):
Таблиця № 24
Кредиторська заборгованiсть по валютах
№ з/п
Показник
На 31.12.2013 р.
На 31.12.2012 р.
На 01.12.2012 р.
1
2
3
4
5
1
Українськi гривнi
67501
50032
51820
2
Долари США
-
-
-
3
Євро
1741
-
-
4
Росiйськi рублi
3543
3 453
1 006
5
Всього зобов’язань(ряд.1615+1690)
72785
53485
52826
Станом на 31.12.2013 р., на 31.12.2013 р. та 01.01.2012 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу пiдприємства «Iншi поточнi зобов’язання» вiдображенi зобов’язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 25).
Таблиця № 25
Розшифрування рядку 1690 балансу «Iншi поточнi зобов’язання»
тис. грн.
№ з/п
Зобов’язання
На 31.12.2013 р.
На 31.12.2012 р.
1
2
3
4
1
Розрахунки за нарахованими вiдсотками
1113
1 152
2
Розрахунки за податковий кредит
1744
751
3
Поточнi зобов'язання по резерву на вiдновлення земель
15488
11 749
4
Iнше
811
892
5
Разом
19156
14544
Реалiзацiя (продаж)
Iнформацiя про обсяги реалiзацiї продукцiї наведено в Таблицi № 26.
Таблиця № 26
Обсяги реалiзацiї продукцiї
№ з/п
Показник
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий оксидний
301974
252 893
2
Реалiзацiя готової продукцiї: концентрат марганцевий карбонатний
15492
4 779
3
Реалiзацiя готової продукцiї: агломерат марганцевий
450906
168 629
4
Реалiзацiя готової продукцiї:концентрат марганцевий оксидний зернистий
38878
-
5
Реалiзацiя готової продукцiї:брикет марганцевий
4360
-
6
Iнша реалiзацiя
1059
297
7
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
812669
426 598
Продовження Таблицi № 26
1
2
3
4
8
Реалiзацiя готової продукцiї: агломерат марганцевий
-
10 048
9
Всього реалiзацiя на експорт
-
10 048
10
Всього доходiв вiд реалiзацiї
812669
436 646
11
Податок на додану вартiсть
135445
71100
12
Чистий дохiд вiд реалiзацiї
677224
365546

Витрати за видами
Склад основних витрат Пiдприємства наведено в Таблицi № 27.
Таблиця № 27
Склад основних витрат
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Сировина
38970
33663
2
Газ, Електроенергiя i паливо
208712
173188
3
Товари для перепродажу
215910
36879
4
Амортизацiя основних засобiв
105684
109901
5
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату
320408
313615
6
Транспортнi витрати
5967
4404
7
Iншi матерiали
74910
95142
8
Придбання iнших послуг
35727
29319
9
Податки, мито, екологiчний податок
91031
66825
10
Ремонт i техобслуговування
4410
7666
11
Страхування фiнансових ризикiв i майна
205
109
12
Змiна в залишках готової продукцiї i незавершеного виробництва (зворотнiй знак)
63718
126 413
13
Iншi витрати
24885
13979
14
Витрати, що не входять до готової продукцiї (зворотнiй знак)
70883
79088
15
Використано для внутрiшнiх потреб (зворотнiй знак)
16186
22 152
16
Оприбутковано надлишки
673
73
17
Всього операцiйних витрат
976705
657110

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 28.
Таблиця № 28
Категорiї витрат
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
515862
427376
2
Адмiнiстративнi витрати
36565
92013
3
Витрати на збут
20866
22569
4
Всього операцiйних витрат
573293
541958
5
Собiвартiсть товарiв
216103
36930
6
Собiвартiсть послуг
7203
10252
7
Iншi операцiйнi витрати
180106
67970
8
Всього
976705
657110
Сировина складається переважно з марганцевої руди, рудного концентрату, коксового дрiб'язку i вугiлля. Витратнi матерiали представленi переважно транспортерною стрiчкою, матерiалами i запасними частинами.
На протязi 2012, 2013 рокiв Пiдприємство зупиняло виробництво в деяких цехах внаслiдок низького попиту на готову продукцiю. Постiйнi виробничi витрати, понесенi пiд час простою вiдповiдних цехiв, виключенi з собiвартостi реалiзованої продукцiї i показанi окремим компонентом прибутку або збитку. Цi витрати представленi, в основному, амортизацiєю основних засобiв i витратами на персонал, включаючи податки на заробiтну плату.
Склад iнших операцiйних доходiв наведено в таблицi № 29.
Таблиця № 29
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Доход вiд продажу товарiв, робiт, послуг
230536
49519
2
Списання кредиторської заборгованостi
14
26
6
Доход вiд продажу оборотних активiв
13973
15 042
7
Доход вiд операцiй продажу валюти
12592
1 039
8
Доход вiд операцiйної оренди активiв
2044
2068
9
Доход вiд операцiйної курсової рiзницi
1871
9871
10
Штрафи,пенi,неустойки
133
91
11
Вiдшкодування раннє списаних активiв
490
18 134
12
Цiльове фiнансування
801
899
13
Iнше
11981
42975
14
Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума
274435
139664
Iншi доходи та витрати
Склад iнших доходiв наведено в Таблицi № 30.
Таблицi № 30
Iншi доходи та витрати
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Списання необоротних активiв
-14581
-4693
2
Прибуток/(збиток) вiд неоперацiйної курсової рiзницi
-16
-58
3
Безоплатно одержанi активи
10
1
4
Iнше
16277
25363
5
Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума
1690
20613

Фiнансовi доходи
Склад фiнансових доходiв наведено в Таблицi № 31.
Таблиця № 31
Фiнансовi доходи
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 р.
2012 р.
1
2
3
4
1
Доходи вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших позикових засобах
2998
626
2
Вiдсотковi доходи по банкiвських та iнших позикових коштах
12
-
3
Дохiд вiд дисконтування довгострокової заборгованостi
8933
-
4
Дохiд вiд дисконтування довгострокової вартостi зобов'язань по пенсiйному забезпеченню
2794
5
Всього фiнансових доходiв
14737
626

Фiнансовi витрати
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 32.
Таблиця № 32
Фiнансовi витрати
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 р.
2012 р.
1
2
3
4
1
Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових коштах
67234
42910
2
Вiдсотковi витрати за зобов'язанням
6131
7712
3
Вiдсотковi витрати за забезпеченням
5314
1843
4
Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших позикових засобах
3468
929
5
Всього фiнансових витрат
82147
53394

Податок на прибуток
Податок на прибуток ПАТ “ОГЗК” розраховує у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Через вiдмiнностi помiж принципами оподаткування в Українi та принципами МСФО виникають певнi тимчасовi та постiйнi рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв та зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiни таких тимчасових рiзниць враховується у вiдповiдностi з вимогами Податкового кодексу України для рiзниць, якi планується реалiзувати у перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. за ставкою 18 %, у перiод з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. за ставкою 17 %, у перiод пiсля 01.01.2016 р. за ставкою 16 %.
Станом на 01.01.2012 р. тимчасовi рiзницi, якi планувалося реалiзувати у перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. за ставкою 21% складали 200941 тис. грн., у перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. за ставкою 19 % складали 93 047 тис. грн., у перiод пiсля 01.01.2014 р. за ставкою 16 % складали 1 160 041 тис. грн.
Станом на 01.01.2013 р. тимчасовi рiзницi, якi планувалося реалiзувати у перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. за ставкою 19 % складали 151 420 тис. грн., у перiод пiсля 01.01.2014 р. за ставкою 16 % складали 1 197 911 тис. грн.
Станом на 01.01.2014 р. тимчасовi рiзницi, якi планується реалiзувати у перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. за ставкою 18% складають 158 022 тис. грн., у перiод з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. за ставкою 17% складають 107 299 тис. грн., у перiод з 01.01.2016 р. за ставкою 16% складають 1 168 895 тис. грн.
У фiнансовiй звiтностi за 2013 р. витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
- поточний податок за 2013 р., визначений у вiдповiдностi з вимогами Податкового кодексу України склав 5 004 тис. грн;
- вiдстрочений податок - 6 766 тис. грн.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшують суму оподаткування наведено в Таблицi № 33.
Таблиця № 33
тис. грн.
№ з/п

Показник
01.01.2012р.
01.01.2013р.
31.12.2013р.

Вiдстроченi податковi зобов’язання
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi зобов’язання
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основнi засоби
1158770
191049
1101101
178120
1119019
181207
2
Iншi необоротнi активи
3089
649
3074
584
3050
519
3
Виробничi запаси
3741
786
5408
1027
1415
255
4
Незавершене виробництво

4113
898

5
Готова продукцiя
1131
237
6731
1279
10753
1935
6
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї


7326
1319
7
Усього вiдстроченого податкового зобов’язання
192721
181908
185235
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування наведено в Таблицi № 34.
Таблиця № 34
тис. грн.
№ з/п
Показник
01.01.2012 р.
01.01.2013 р.
31.12.2013 р.

Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
Тимчасовi рiзницi
Вiдстроченi податковi активи
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Незавершене виробництво
1210
(254)

565
(16)
2
Векселя одержанi (у складi резерву сумнiвних боргiв)
16401
(3444)
16401
(3116)
16401
(2952)
3
Дебiторська заборгованiсть (у складi резерву сумнiвних боргiв)
6679
(1403)
1475
(280)
821
(148)
4
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
62995
(13229)
5453
(1036)
5436
(978)
5
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
та групи вибуття

37
(7)

6
Пенсiйнi зобов’язання
100145
(16389)
94506
(15121)
85216
(13763)
Продовження Таблицi № 34
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Довгостроковi забезпечення
19625
(3140)
37422
(5988)
116037
(18719)
8
Довгостроковi забезпечення виплат персоналу
30320
(5196)
19877
(3180)
11172
(1801)
9
Iншi поточнi зобов’язання
12583
(2095)
11749
(1936)
15488
(2788)
10
Короткостроковi кредити банкiв
55
(12)


11
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв
132
(28)
115
(22)

12
Поточнi забезпечення
29528
(6201)
36151
(6869)
37705
(6787)
13
Податковi збитки
7625
(1373)
5718
(972)
3812
(667)
14
Усього вiдстроченого податкового активу
-52764
(38527)
(48620)
Визначене вiдстрочене податкове зобов’язання складає:
- станом на 01.01.2012 р. 139957 тис. грн.;
- станом на 31.12.2012 р. 143 381 тис. грн.;
- станом на 31.12.2013 р. 136315 тис. грн.
Податок на прибуток розрахований за правилами податкового облiку, якi застосовуються на Українi вiдрiзняється вiд його теоретичного розмiру, який розраховується шляхом множення ставки податку на суму збитку до оподаткування, вiдображеного у складi прибутку чи збитку.
Порiвняльна таблиця очiкуваного та фактичного податку на прибуток наведена в Таблицi № 35:
Таблиця № 35
тис. грн.
№ з/п
Показник
2013 р.
1
2
3
1
Збиток до оподаткування згiдно фiнансової звiтностi
-90766
2
Доходи, якi не враховуються при визначеннi об’єкту оподаткування у податковому облiку
-13525
3
Доходи, якi враховуються при визначеннi об’єкту оподаткування у податковому облiку та не враховуються у бухгалтерському облiку
475
4
Витрати, якi не враховуються при визначенi об’єкту оподаткування у податковому облiку
146098
5
Витрати, якi враховуються при визначеннi об’єкту оподаткування у податковому облiку та не враховуються у бухгалтерському облiку
-14041
6
Податковi збитки минулих перiодiв, якi зменшили об’єкт оподаткування у звiтному роцi
-1906
7
Прибуток згiдно декларацiї з податку на прибуток
26335
8
Ставка оподаткування
19,00%
9
Податок на прибуток
5004


Операцiї з пов’язаними сторонами
Залишки по розрахунках i операцiях мiж Пiдприємством i його дочiрнiми пiдприємствами були виключенi при консолiдацiї, i iнформацiя про них в цiй примiтцi не розкривається.
Протягом року Пiдприємство не здiйснювало операцiї по основнiй дiяльностi iз пов'язаними сторонами.
В 2013 роках винагорода керiвництва i вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування склали 2 773 тисяч гривень.
Iнформацiя за сегментами
Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом Пiдприємства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент – «Добування руд iнших кольорових металiв».
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в фiнансовiй звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Пiдприємства, а також податки на прибуток розглядаються з погляду всього Пiдприємства i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв i iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами наведена в Таблицi № 36.
Таблиця № 36
Господарськi сегменти
тис. грн.
№ з/п
Показник
Добування руд кольорових металiв
Нерозподiленi статтi
Всього

2013
2012
2013
2012
2013
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
677224
365546
-
677224
365546
2
Реалiзацiя iншим звiтним сегментам
( - )
( - )
( - )
3
Iншi операцiйнi доходи
14452
86487
259983
53177
274435
139664
4
Фiнансовi доходи
х
х
14737
626
14737
626
5
Iншi доходи
1599
20609
91
4
1690
20613
6
Дохiд з податку на прибуток
х
х
1762
-
1762
-
7
Всього доходiв
693275
472642
276573
53807
969848
526 449
8
Собiвартiсть реалiзацiї
515862
427376
-
-
515862
427376
9
Адмiнiстративнi витрати
36035
91 808
530
205
36565
92013
10
Витрати на збут
13588
19 704
7278
2865
20866
22569
11
Iншi операцiйнi витрати
151441
46921
251971
68231
403412
115152
12
Iншi витрати
-
-
-
-
-
-
13
Фiнансовi витрати
х
х
82147
53394
82147
53394
14
Податок на прибуток
х
х
-
8433
-
8433
Продовження Таблицi № 36
1
2
3
4
5
6
7
8
15
Всього витрат
716926
585 809
341926
133128
1058852
718 937
16
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
-23651
-113 167
-65353
-79321
-89 004
-192488
17
Активи пiдприємства
2325767
2230502
19440
134 486
2345207
2364988
18
Зобов’язання i забезпечення пiдприємства
998 651
794739
40124
174 813
1038775
969552
19
Капiтальнi iнвестицiї
90699
115 540
9
13
90708
115 553
20
Амортизацiя необоротних активiв
101682
106 065
4002
3 836
105684
109 901

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 37.
Таблиця № 37
Географiчнi збутовi сегменти
тис. грн.
№ з/п
Країна
2013 рiк
2012 рiк
1
2
3
4
1
Україна
677224
355 498
2
Белиз
10 048
3
Iншi країни
-
4
Всього доходiв
677224
365 546

Умовнi i iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
Податкове законодавство.
За три роки дiї до Податкового кодексу України прийнятого у 2010 р. було внесено 49 змiн та доповнень. Бували випадки коли змiни вносилися попереднiми датами. Але й дотепер багато положень Податкового кодексу мiстять неоднозначнi тлумачення, тому пiд час перевiрок податковими органами трапляються випадки тлумачення пiдприємством та державною податковою службою України норм законодавства по-рiзному.
Станом на 01.01.2014 р. органами державної податкової служби перевiрено фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства по 31.03.2012 р. Неперевiреним є перiод з 01.04.2012 р. по 31.12.2013 р.
Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Пiдприємство час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Пiдприємства вважає, що iстотнi збитки по позовах понесенi не будуть.
Зобов'язання по капiтальних витратах. На 31 грудня 2013 року договiрнi зобов'язання Пiдприємства по капiтальних витратах на виробниче устаткування склали 50640 тисяч гривень. Керiвництво Пiдприємства упевнене, що майбутнiх доходiв i фiнансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.
Активи, переданi в заставу, i активи, використання яких обмежено. Пiдприємство передало в заставу як забезпечення залучених позикових коштiв наступнi активи - суми показанi за балансовою вартiстю (Таблиця № 38):
Таблиця № 38
Активи, переданi в заставу, активи, використання яких обмежено

(тис.грн)

з/п
Показник
На 31.12.2013р.
На 31.12.2012 р.
На 31.12.2011 р.

Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
Активи в заставi
Вiдповiднi зобов’язання Пiдприємства
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основнi засоби
193975
204 184
40 000
-
-
2
Товарно-матерiальнi цiнностi
135635
102 476
172 510
16 092
8 738
3
Всього
329610
306 660
212 510
16 092
8 738

Управлiння фiнансовими ризиками
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками – визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. Пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Пiдприємство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту. Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Керiвництво Пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. На думку керiвництва Пiдприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
Концентрацiя кредитного ризику
У Пiдприємства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi найбiльших клiєнтiв i її частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 39):
Таблиця № 39
Загальна сукупна сума заборгованостi найбiльших клiєнтiв
тис. грн.
№ з/п
Показник
31.12.2013 р.
31.12.2012 р.
01.01.2012 р.
1
2
3
4
5
1
Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбiльших контрагентiв
258977
338 749
119 624
2
Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi
98,8
91,3
62,9
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебiторську заборгованiсть, кредити i позики, депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Валютний ризик
Пiдприємство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї (головним чином, в доларах США та євро). Аналiз чутливостi до ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату за умови 10-процентної змiни курсiв валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.
В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду:
Таблиця № 40
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв
тис. грн.
№ з/п
Валюта
На 31.12.2012 р.
На 31.12.2012 р.
На 01.01.2012 р.

Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
Монетарнi активи
Монетарнi зобов’язання
Разом вплив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Долар США
-
-386263
-386263
309 424
(336 337)
(26 913)
84 278
(12 434)
71 844
2
Євро
-
-15420
-15420
(7 874)
(7 874)
37 427
37 427
3
Росiйськi рублi
-
-3544
-3544
(3 453)
(3 453)
(1 006)
(1 006)
3
Всього
-
-405227
-405227
309 424
(347 664)
(38 240)
121 705
(13 440)
108 265
Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2013 року, якби курс iноземних валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизитися на 10% при незмiнностi iнших чинникiв, чистий збиток до оподаткування за 2012 рiк був би на 4 052 тис. гривень бiльше/менше (на 31грудня 2012року на 3 824тис.гривень та на 31 грудня 2011 рiк – на 10 827 тис гривень бiльше/менше).
Ризик змiни вiдсоткової ставки
Доходи i грошовi потоки Пiдприємства вiд операцiйної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, до якого схильне Пiдприємство, пов'язаний з позиковими засобами.
На 1 сiчня 2013 року i 31 грудня 2013 року банкiвськi кредити були залученi Пiдприємством по фiксованiй вiдсотковiй ставцi. При цьому всiма кредитними договорами передбаченi положення, що дозволяють кредитору мiняти вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiдного кредиту за наявностi iстотних змiн на фiнансових ринках. Позиковi засоби, виданi пiд фiксовану вiдсоткову ставку, пiддають Пiдприємство ризику справедливої вартостi вiдсоткової ставки.
Цiновий ризик
Пiдприємство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Пiдприємства вiдсутнi значних iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику змiни товарних цiн.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань.
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi термiну їх погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Пiдприємства здiйснюється шляхом контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими на iнвестування, i використання короткострокового фiнансування.
Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення на 31 грудня 2013 року (Таблиця № 41):
Таблиця № 41
Аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення
тис. грн.
№ з/п
Показник
На 31.12.2013 р.

до 1 мiсяця
Вiд 1 мiсяця до 6 мiсяцiв
Вiд 6 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв
Всього
1
2
3
4
5
6
7
1
Кредити банкiв
129814
396419
13709
-
539942
2
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
48344
5285

53629
3
Поточнi зобов’язання
39141
162

39303
4
Поточнi забезпечення
3142
15711
18852
37705
5
Iншi поточнi зобов’язання
4957
6455
7744
19156
6
Всього
225398
424032
40305
689735

Управлiння капiталом
Метою Пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Пiдприємства як безперервно дiючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї пiдприємства повинен складати не менше 1 250 мiнiмальної заробiтної платнi;
- якщо вартiсть чистих активiв Пiдприємства за станом на кiнець другого або кожного наступного фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Пiдприємство зобов'язано зменшити свiй акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПiФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 31.12.2013 року 1 306 432 тис. грн.
Подiї пiсля звiтної дати
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк вiдсутнi.
Затвердження фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк затверджена до випуску Правлiнням ПАТ «ОГЗК» 12 лютого 2014 року та пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв.

Керiвник ________________

Головний бухгалтер ________________

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н