Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Шуваєв Сергiй Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00190928
1.4. Місцезнаходження емітента
53300, мiсто Орджонiкiдзе, Калiнiна, 11
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
05667 44688 44043
1.6. Електронна поштова адреса емітента
dep_act@ordgok.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81   28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.ordgok.com/ в мережі Інтернет 28.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 квiтня 2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство "Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат" змiнило найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Емiтент не належить до будь-яких об'єднань. Рейтингова оцiнка не проводилась. Єдиним засновником емiтента є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не має. Дивiденди за 2010 та 2011 роки не нараховувались i не виплачувались. Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не надається, так як випуск цiнних паперiв не здiйснювався. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери у звiтному перiодi не виникала. Емiтент не складав за звiтний перiод рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ОГЗК"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 53300
3.1.5. Область, район 12000, -
3.1.6. Населений пункт мiсто Орджонiкiдзе
3.1.7. Вулиця, будинок Калiнiна, 11
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя А00 №656389
3.2.2. Дата державної реєстрації 15.12.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 736133730.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 736133730.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку 305299
3.3.3. Поточний рахунок 26006057007376
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.5. МФО банку 305299
3.3.6. Поточний рахунок 26005103000002
3.4. Основні види діяльності
13.20.0 Добування руд кольорових металiв
60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
60.23.0 Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АВ №301631 09.02.2007 Мiнiстерство освiти i науки України 26.12.2011
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 07 червня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АВ №585658.
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АВ №585658 07.06.2011 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України 26.12.2011
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту Серiя АВ №491172 23.12.2009 Мiнiстерство України у справах сiм'ї, молодi та спорту 04.12.2014
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Здiйснення медичної практики (Терапiя, дерматовенерологiя, акушерство i гiнекологiя, терапевтична стоматологiя, фiзiотерапiя, психотерапiя, рефлексотерапiя, функцiональна дiагностика, лiкувальна фiзкультура, дiєтологiя, медична сестра Серiя АВ № 300451 18.12.2006 Мiнiстерство охорони здоров'я України 17.11.2011
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 05 червня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №601927.
 
Медична практика. Серiя АГ № 601927 05.06.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України 17.11.2011
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
На експлуатацiю родовища корисних копалин 597 06.08.1996 Державний Комiтет України но геологiї i використанню надр 06.08.2016
Опис У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна.
 
Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовища корисних копалин 2. Видобування металiчних корисних копалин 2.3 Видобування марганцевої руди 7 Гiрничi роботи 7.2.1. Проходження вiдкр Серiя АВ №487958 05.10.2009 Державна геологiчна служба 01.10.2014
Опис У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна.
 
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп Серiя АВ №223119 14.06.2002 Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України 14.06.2017
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 10 травня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АВ №583040.
 
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп Серiя АВ №583040 10.05.2011 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 14.06.2017
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
На право зберiгання, перевезення, придбання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ №156349 16.08.2006 Комiтет з контролю за наркотиками 13.07.2011
Опис 24 жовтня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АВ №586836.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ №586836 24.10.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 13.10.2016
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Будiвельна дiяльнiсть (згiдно з перелiком) Серiя АВ №340564 01.10.2007 Днiпропетровська обласна Державна адмiнiстрацiя 30.08.2012
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 22 квiтня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №575434.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Серiя АГ №575434 22.04.2011 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України Iнспекцiя державного архiтектурно-будiве 30.08.2012
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi): - внутрiшнi перевезення вантажiв; - внутрiшнi перевезення пасажирiв. (додатки - 12 лi Серiя АВ №380418 17.10.2007 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 16.10.2012
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 18 серпня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №587819.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi перевезенняпасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. Серiя АГ №587819 18.08.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежений
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (зберiгання) Серiя АВ №081451 17.04.2006 Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України 09.03.2011
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання теплової енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплое Серiя АВ № 345170 31.10.2007 Мiнiстерство з питань житлово-комунального господарства України 24.10.2012
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 13 травня 2011 року отриманi три новi лiцензiї: серiя АГ №500168, серiя АГ №500169, серiя АГ №500170.
 
Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами Серiя АГ № 500168 13.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 24.10.2012
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї) Серiя АГ № 500169 13.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 24.10.2012
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Постачання теплової енергiї Серiя АГ № 500170 13.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 24.10.2012
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖIВ ЗАЛIЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Серiя АБ №271881 06.11.2007 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 29.10.2012
Опис У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - Проектування установок пожежної сигналiзацiї. - Монтаж, технiчне обслуговування установок пожежегасiння (водя Серiя АВ №319802 22.06.2007 Державний департамент пожежної безпеки МНС України 21.06.2012
Опис Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 06 травня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №595112.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - Проектування установок пожежної сигналiзацiї. - Монтаж, технiчне обслуговування установок пожежегасiння (водя Серiя АГ №595112 06.05.2011 Державний департамент пожежної безпеки МНС України 21.06.2012
Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi 13467337 49600Українамiсто ДнiпропетровськКомсомольська, 58 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н д/н 0.000000000000
Усього 0.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5410 особи. Середня чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 7 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 осiб. Фонд оплати працi - 197 822,6 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - розмiр фонду оплати працi емiтента збiльшено вiдносто попереднього року на 12 948,4 тис.грн. (збiльшення тарифiв згiдно законодавства). Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, направлена на забезпечення робочих мiсць пiд виконання виробничої програми.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шуваєв Сергiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник Голови Правлiння ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. На iнших пiдприємствах не працює.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондарець Вiктор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Голови Правлiння - головний iнженер ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є Першим Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". Працює Технiчним Директором ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тиква Геннадiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 269552 11.10.2004 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з економiки та фiнансiв ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Туз Iлля Арнольдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 381732 23.11.1998 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерцiйний Директор ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiднюк Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 836362 27.12.2001 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Директора з охорони працi та безпеки руху ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпенко Сергiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 079689 25.12.1995 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник Управлiння кадрiв ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Працює начальником вiддiлу кадрiв i навчання ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Науменко Алла Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "Нiкопольський кранобудiвний завод".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Працює Головним бухгалтером ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сотнiков Сергiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 889860 30.10.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постоловський Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 753478 16.10.1997 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Працює Директором з розвитку ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дикун Iгор Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 176689 25.12.2000 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клочек Тетяна Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 658717 15.01.2008 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** Середня-технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петрiченко Андрiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 047896 23.02.1996 Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Селезньова Юлiя Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 210399 14.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є секретарем Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iгнатьєв Євген Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 297170 24.09.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лейбер Урiел
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 111968752 30.12.1998 Паспортне агентство Нью-Йорка
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис Серiя паспорту вiдсутня. Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бугайцова Наталя Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 371474 14.11.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник бюро з податкового облiку головної бухгалтерiї ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є заступником Головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 1000 0.00003396122 1000 0 0 0
Член Правлiння Бондарець Вiктор Iванович АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 2520 0.00008558227 2520 0 0 0
Член Правлiння Тиква Геннадiй Вiкторович АН 269552 11.10.2004 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Правлiння Туз Iлля Арнольдович АК 381732 23.11.1998 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Правлiння Бiднюк Микола Петрович АМ 836362 27.12.2001 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 3000 0.00010188366 3000 0 0 0
Член Правлiння Карпенко Сергiй Григорович АЕ 079689 25.12.1995 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Правлiння Науменко Алла Дмитрiвна АК 029394 05.01.1998 Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Правлiння Сотнiков Сергiй Васильович АЕ 889860 30.10.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Постоловський Володимир Володимирович АЕ 753478 16.10.1997 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 4830 0.00016403269 4830 0 0 0
Член Наглядової ради Дикун Iгор Олександрович АМ 176689 25.12.2000 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Клочек Тетяна Василiвна АН 658717 15.01.2008 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 2 0.00000006792 2 0 0 0
Член Наглядової ради Петрiченко Андрiй Вiкторович АЕ 047896 23.02.1996 Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Селезньова Юлiя Вiталiївна АЕ 210399 14.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 10 0.00000033961 10 0 0 0
Член Наглядової ради Iгнатьєв Євген Володимирович АК 297170 24.09.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 3 0.00000010188 3 0 0 0
Член Наглядової ради Лейбер Урiел - 111968752 30.12.1998 Паспортне агентство Нью-Йорка 3 0.00000010188 3 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Бугайцова Наталя Валерiївна АК 371474 14.11.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 2000 0.00006792244 2000 0 0 0
Усього 13374 0.00045419736 13374 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ALEXTON HOLDINGS LIMITED 177977 - Кiпр, Limassol, STRATIGOU PAPAGOU,6 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3091 715591696 24.30236745163 715591696 0 0 0
CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED 177963 - Кiпр, Limassol, PETROU TSIROU, 71, SWEPCO COURT, FLAT/OFFICE M2, NAAFI, P.C.3076 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
EXSEED INVESTMENTS LIMITED 177965 - Кiпр, Limassol, 17th DROMOS, 1, KATO POLEMIDIA, P.C. 4059 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
PROFETIS ENTERPRISES LIMITED 177948 - Кiпр, Limassol, PENTE PIGADION, 2, MESA GEITONIA 715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 2862366778 97.20946960276 2862366778 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.04.2011
Кворум зборів** 97.210020793369
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв: 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Розгляд звiту Спостережної (Наглядової) ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної (Наглядової) ради. 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2010 роцi. 7. Про змiну найменування акцiонерного товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". 8. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску). 9. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 10. Внесення та затвердження змiн до Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, шляхом викладення Положень у новiй редакцiї. 11. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства. 12. Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 13. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 14. Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзувався. 15. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, фондових бiрж (в разi необхiдностi) та номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. 16. Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй). 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 06 квiтня 2011 року по 06 квiтня 2012 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20219083
Місцезнаходження 49044мiсто ДнiпропетровськГоголя, 15а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2010
Міжміський код та телефон 0563701976
Факс 0562471636
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" провело аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "ОГЗК" за звiтний рiк. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98. Рiшенням Аудиторвської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 04 листопада 2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21603903
Місцезнаходження 01032мiсто КиївЖилянська, 75, 9 - 10 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0152
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2010
Міжміський код та телефон 0444906777
Факс 0444906638
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" провело аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi емiтента за 2008, 2009, 2010 роки. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98. Рiшенням Аудиторвської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 04 листопада 2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДНIПРОIНМЕД"
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження 49005м. ДнiпропетровськСiмферопольська, 21-307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 299673
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2007
Міжміський код та телефон 0567265551
Факс 0563701896
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068м. Запорiжжя8 Березня, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569307
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.01.2011
Міжміський код та телефон 0612899066
Факс 0612899066
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Iнгосстрах""
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49094м. ДнiпропетровськНабережна Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 100050
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2005
Міжміський код та телефон 0567165040
Факс 0567165040
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Страхування наземного транспорту (КАСКО).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062мiсто Київпроспект Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500442
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0567901004
Факс 0567901004
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження 83052мiсто Донецькпроспект Iллiча, 100
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569968
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 0566691620
Факс 0566691620
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000м. ДнiпропетровськЛенiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534239
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР у звiтному перiодi здiйснювало ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв до 09 червня 2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДНIПРОIНМЕД"
Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження 49005м. ДнiпропетровськСiмферопольська, 21-307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 360408
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2007
Міжміський код та телефон 0567265551
Факс 0563701896
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000м. ДнiпропетровськЛенiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй ПАТ "ОГЗК" уклав iз зберiгачем ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми iснування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107мiсто КиївТропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй ПАТ "ОГЗК" уклав iз депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП" договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Кращенко Марина Гамидiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2799715102
Місцезнаходження 50071мiсто Кривий РiгКосмонавтiв, 11-18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності В02 539986
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.11.2008
Міжміський код та телефон 0564040551
Факс 0564040551
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Тезiс""
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248467
Місцезнаходження 49000мiсто ДнiпропетровськЧелюскiна, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 053686
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2009
Міжміський код та телефон 0567163358
Факс 0567163359
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.05.2011 255/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA0400581007 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 2944534920 736133730.000 100.000000000000
Опис У звiтному роцi в обiгу перебувало 2 944 534 920 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 % вiд статутного капiталу емiтента. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах України не здiйснювався. Додаткова емiсiя не проводилась. Емiтентом при сприяннi мiжнародної компанiї Baker&McKenzie, як офiцiйного юридичного радника була органiзована i 31 грудня 2002 року запущена програма Американських депозитарних розписок 1-го рiвня. Перелiк i результати попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтента: Перший випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованцiв на загальну номiнальну вартiсть 6 140 987 000 000 (шiсть трильйонiв сто сорок мiльярдiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв) карбованцiв. Перший випуск акцiй зареєстровано фiнансовим управлiнням Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї Мiнiстерства фiнансiв України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 72/1/96 вiд 14 травня 1996 року). У зв'язку з визначенням форми випуску акцiй Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 106/04/1/98 вiд 02 липня 1998 року) на суму 61 409 870 грн. (шiстдесят один мiльйон чотириста дев'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень), кiлькiсть акцiй - 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю 25 копiйок. Форма випуску - документарна. Другий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 736 000 000 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 184 000 000 (сто вiсiмдесят чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Другий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 466/1/01 вiд 24 вересня 2001 року). Третiй випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 1 472 000 000 (один мiльярд чотириста сiмдесят два мiльйони) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 368 000 000 (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Третiй випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 630/1/01 вiд 21 грудня 2001 року). Четвертий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 208 401 200 (два мiльярди двiстi вiсiм мiльйонiв чотириста одна тисяча двiстi) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 552 100 300 (п'ятсот п'ятдесят два мiльйони сто тисяч триста) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Четвертий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 178/1/03 вiд 22 квiтня 2003 року). П'ятий випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. П'ятий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 261/1/04 вiд 12 травня 2004 року). У зв'язку iз дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй емiтента i змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК", Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11 вiд 18 травня 2011 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.
 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 20000
у тому числі:
- сертифікатів акцій
20000
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 1691
у тому числі:
- сертифікатів акцій
1691
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 9
у тому числі:
- сертифікатів акцій
9
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органами управлiння ПАТ "ОГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До складу Правлiння входять Голова Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння, два Заступники Голови Правлiння та Члени Правлiння. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння. Головi Правлiння Товариства безпосередньо пiдпорядкованi функцiональнi напрямки на чолi з Технiчним Директором, Комерцiйним Директором, Директором з економiки та фiнансiв, Директором з економiчної безпеки та режиму, Директором iз загальних питань, Директором по управлiнню персоналом, Директором з охорони працi, Директором з розвитку, Головним бухгалтером та начальником юридичного управлiння. Напрямок, що очолює Технiчний Директор, здiйснює розкривнi та видобувнi роботи, виробництво основних видiв марганцевої продукцiї - марганцевого концентрату та агломерату, займається одночасно видобутком супутнiх видiв продукцiї. Напрямок, що очолює Комерцiйний Директор, забезпечує виробництво товароматерiальними цiнностями, а також займається збутом виробленої продукцiї. Iншi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого процесу фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та управлiнськi функцiї. ПАТ "ОГЗК" у своєму складi має вiдокремлений пiдроздiл - Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ОГЗК", який розташований в м. Орджонiкiдзе по вул. Б. Хмельницького, 32. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у звiтному роцi не вiдбулося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) МЕТОД НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦIЇ: Амортизацiя основних засобiв у 2011 роцi була нарахована iз застосуванням прямолiнiйного методу. Для об'єктiв, якi використовуються при проведеннi гiрничо - капiтальних робiт у кар'єрах, термiн служби яких залежить вiд часу експлуатацiї родовища корисних копалин, норми амортизацiйних вiдрахувань визначаються як спiввiдношення обсягу фактично видобутих запасiв до загального розрахункового обсягу (у натуральних показниках) видобутку корисних копалин. Норми амортизацiї транспортних засобiв, що постiйно працюють у кар'єрах, визначенi у вiдсотках вiд початкової вартостi на 1 000 км пробiгу. МЕТОД ОЦIНКИ ВАРТОСТI ЗАПАСIВ: Застосовуються наступнi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх в виробництво, продажу, або при iншому вибуттi: - Середньозважена собiвартiсть при вiдпуску запасiв в виробництво, реалiзацiї готової продукцiї; - Iдентифiкована собiвартiсть вiдповiдної одиницi запасiв товарiв в оптовiй торгiвлi; - За цiнами продажу - для товарiв в роздрiбнiй торгiвлi i в громадському харчуваннi. В балансi запаси вiдображати за найменшою iз 2-х оцiнок: - Первiсна вартiсть; - Чиста вартiсть реалiзацiї. В разi, якщо на дату балансу запаси застарiли, зiпсувалися, або якимсь iншим чином втратили первинну економiчну вигоду, то такi запаси вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вiднiманням iз очiкуваної цiни продажi очiкуваних затрат на завершення виробництва i збут. МЕТОД ОБЛIКУ ТА ОЦIНКИ ВАРТОСТI ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ: Облiк фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства вести за методом участi в капiталi. Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, котрi утримуються пiдприємством до їх погашення, або по методу участi в капiталi) на дату балансу вiдображають по справедливiй вартостi.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "ОГЗК" за 2011 рiк станом на 31.12.2011 року. Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (ПАТ "ОГЗК") за 2011 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року (далi - "фiнансова звiтнiсть"), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6). Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"; код ЄДРПОУ - 0190928; мiсцезнаходження: поштовий iндекс - 53300, Днiпропетровська область, мiсто Орджонiкiдзе, вулиця Калiнiна, будинок 11; дата державної реєстрацiї - 15.12.1995 р. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (далi - "пiдприємство") вiдповiдно до Договору про надання аудиторських послуг № 589 от 22.07.2011 р. (дата початку проведення аудиту - 22.07.2011 р., дата закiнчення проведення аудиту - 14.03.2012 р.). Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi згiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV (iз змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (iз змiнами та доповненнями). Керiвництво пiдприємства вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за складання та надання достовiрної фiнансової звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi. Вiдповiдальнiсть аудитора Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог ''Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг", якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360, та iнших законодавчих актiв України. "Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" вимагають вiд нас планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Ми дотримувалися вiдповiдних етичних вимог. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки В складi основних засобiв облiковуються об'єкти, балансова вартiсть яких дорiвнює нулю. На нашу думку балансова вартiсть таких об'єктiв основних засобiв може не вiдповiдати їхнiй справедливiй вартостi. У зв'язку з тим, що в господарському судi розглядаються деякi справи, в яких приймає участь пiдприємство та якi станом на 31.12.2011 р. не закiнчено, iснує вiрогiднiсть того, що суми дебiторської, кредиторської заборгованостей та власного капiталу, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, можуть зазнати змiн. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть вище наведених обмежень, консолiдована фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" в усiх суттєвих аспектах справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на кiнець дня 31 грудня 2011 року фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2011 рiк, у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україн" вiд 16.07.1999 № 996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку в Українi. Висловлення додаткових думок Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. На момент складання цього аудиторського висновку нам не надано можливостi ознайомитися та висловити думку стосовно iншої iнформацiї пiдприємства, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те, що виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Система корпоративного управлiння пiдприємства перебуває у станi формування та удосконалення. Про це свiдчить, зокрема, те, що у пiдприємства на дату надання аудиторського висновку положення про корпоративне управлiння та принципи (кодекс) етики корпоративного управлiння не затвердженi. На пiдприємствi не створено окремого пiдроздiлу з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї на пiдприємствi, окрiм Ревiзiйної комiсiї, здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної безпеки. Нами не виявлено викривлень фiнансової звiтностi пiдприємства внаслiдок шахрайства. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на п.2.18 Примiток до фiнансової звiтностi на сторiнцi 50, в якому зазначається, що оцiнка iншої поточної дебiторської заборгованостi а також iнших операцiйних доходiв в звiтному перiодi зазнала певних змiн. Параграф з iнших питань Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ "ОГЗК", може зазнати суттєвих змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi. Генеральний директор В.В.Галасюк Аудитор В.А. Лозицький (Сертифiкат аудитора № 003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 54 вiд 29.05.1997 р., продовжений рiшенням АПУ № 229/3 вiд 31.03.2011 р. дiйсний до 29.05.2016 р.) 14 березня 2012 року м. Днiпропетровськ
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" розробляє захiдну частину Нiкопольского марганцевого родовища, яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Токмакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по здобуванню, збагаченнi i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться в мiстi Орджонiкiдзе, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи. Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск марганцевого концентрату i марганцевого агломерату для споживачiв феросплавної галузi та мералургiйної промисловостi. Марганцева руда характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використанню. Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Захiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ СРСР № 7619 вiд 28.04.1976 р. Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд (24171,59 га), затверджений актом №166 Держкомiтету України по нагляду за охороною працi вiд 14.01.1999 року. Родовище розробляється вiдповiдно до Лiцензiї на експлуатацiю родовища корисних копалин, виданої Дежкомгеологiї України за № 597 вiд 06.06.1996 р. i на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення № 487958 АВ вiд 05.10.2009 р. Вилучення марганцевих руд технiчно можливе iз застосуванням гiрнично-розкривного обладнання. Всi горнi роботи на ПАТ "ОГЗК" ведуться вiдкритим способом, тобто карьерним, вiдповiдно до технiчних проектiв кар'єрiв, що дає можливiсть застосовувати високопродуктивнi комплекси безперервної дiї (роторнi комплекси) i виробляти селективний видобуток супутнiх корисних копалин. Графiк роботи комбiнату безперервний. В зимовий перiод план виробництва зменшено на 10%. З метою проведення повного комплексу робiт з рекультивацiї порушених земель, комбiнат щорiчно розробляє робочi проекти, проводить агрохiмiчнi обстеження земель, виготовляє агрохiмiчнi паспорти, щомiсячно контролює виконання робiт з технiчної та бiологiчної рекультивацiї, органiзовує комiсiйнi виїзди щодо обстеження земель разом з представниками Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї, ДП "Облдержродючисть", ДП "Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", ДП "Днiпропетровський аграрний унiверситет" i т.i. Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є концентрат марганцевий оксидний, концентрат марганцевий карбонатний та агломерат марганцевий, якi є конкурентноспроможнiми як на даний момент, так i в майбутньому. ПАТ "ОГЗК" стабiльно забезпечує виробництво феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами. Основними споживачами продукцiї емiтента на ринку металургiйної галузi є: - на внутрiшньому - ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв", ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв", ПАТ "Стахановський завод феросплавiв"; - на зовнiшньому - Росiйський i Грузинський ринки, споживачi в Сполучених Штатах Америки. ПАТ "ОГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв. Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами). Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна система оплати. Вся продукцiя ПАТ "ОГЗК" вiдповiдає дiючим державним стандартам України. Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї. Додатково купуються газ, електроенергiя, коксовий дрiб'язок, паливно-мастильнi матерiали, вода, стрiчка транспортна, автомобiльнi шини та iнше. Основним конкурентом ПАТ "ОГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Продукцiя ПАТ "МГЗК" майже iдентична продукцiї ПАТ "ОГЗК", за виключенням агломерату марганцевого, який ПАТ "МГЗК" не виробляє. За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї з Гани, ПАР, Бразилiї, Габону, iншi. До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести : - економiчне та полiтичне становище в свiтi та окремих регiонах; - iнфляцiйнi процеси в економiцi України; - випереджаюче зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси, ТМЦ i послуги в порiвняннi зi змiною цiн на марганецьвмiсну продукцiю; - постiйне пiдвищення цiн на залiзничнi перевезення; - суттєвий дефiцит порожнього рухомого складу вiдповiдної якостi. Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "ОГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi. Враховуючи специфiку виробництва, для безперебiйної роботи комбiнату потрiбне постiйне розширення меж дiючих кар'єрiв шляхом своєчасного вiдведення земель. По фронту робiт кар'єрiв, в межах гiрничого вiдводу ПАТ "ОГЗК" знаходяться землi державної та приватної (паї) власностi сiльськогосподарського призначення. Проте, у вiдповiдностi до пункту 15 Прикiнцевих положень ЗКУ не допускається купiвля-продаж земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державної та комунальної власностi, крiм вилучення (викупу) їх для суспiльних потреб. На жаль прийняття державою Закону України "Про вiдчудження земельних дiлянок, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на них розмiщенi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi" до теперiшнього часу не вирiшило питання викупу земельних дiлянок приватної власностi для суспiльних потреб чи суспiльної необхiдностi пiдприємствам, якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на користування надрами. Данi норми дiючого законодавства України унеможливлюють подальшу роботу ПАТ "ОГЗК", що призвело у 2011 роцi до часткової зупинки кар'єрiв пiдприємства. Таким чином, однiєю iз головних проблем на комбiнатi є вiдведення земельних дiлянок державної загальною площею 193,15 га та приватної власностi загальною площею 990,39 га в оренду комбiнату для його безперебiйної роботи орiєнтовно до 2019 року. Великою проблемою залишається непорозумiння з власниками паїв, якi не погоджуються передати свої земельнi дiлянки комбiнату для видобутку корисних копалин, а колiзiї у дiючому земельному законодавствi створюють значнi перепони у роботi по вiдведенню земель комбiнату. Ризики у разi не оформлення проектiв вiдведення: - зупинка кар'єрiв пiдприємства приведе до вiдсутностi сировини, необхiдної для роботи феросплавних заводiв, що слугуватиме причиною їх зупинки, а звiдси погiршенням економiчної ситуацiї в цiлому в країнi; - соцiальна напруженiсть у зв'язку з виникненням безробiття (бiля 5-ти тисяч робочих мiсць), а це 45% вiд загальної кiлькостi робочих мiсць в м. Орджоникидзе; - не отримання бюджетами м.Орджоникидзе та Нiкопольського району обов'язкових податкових платежiв, так як ПАТ "ОГЗК" фактично є мiстоутворюючим пiдприємством, вiд господарської дiяльностi якого залежить доля даних територiальних громад. Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi щодо вiдведення земель державної та приватної власностi: 1. У 2011 роцi ДП "ДIЗ", на замовлення ПАТ "ОГЗК", згiдно отриманних розпоряджень голови ОДА , були розробленi 30 проектiв вiдведення земель державної власностi загальною площею 115,77 га та комбiнатом укладено договори оренди земельних дiлянок з Нiкопольською РДА на загальну площу 67,4 га . Iншi проектi вiдведення знаходяться на погодженi у вiдповiдних державних службах. 2. Комбiнат отримав позитивнi висновки ОДА щодо погодження: - матерiалiв вибору мiсця розташування земельних дiлянок державої власностi площею 193,15 га та матерiалiв вибору мiсця розташування земельних дiлянок приватної власностi площею 361,99 га з метою отримання в КМУ розпоряджень про надання дозволiв на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок державної та приватної власностi в оренду ПАТ "ОГЗК" зi змiною цiльового призначення на землi промисловостi для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд, що пов'язанi з користуванням надрами. 3. Пiдприємством отримано вiд власникiв земельних дiлянок нотарiальнi заяви на викуп паїв в кiлькостi 265 шт. на загальну площу 511 га. 4. Матерiали погодження мiсця розташування земель приватної власностi площею 81,61 га проходять стадiю погодження з вiдповiдними державними органами та сумiжниками. 5. Багаторазово були направленi клопотання щодо: надання допомоги у вирiщеннi питання по вiдведенню земель для потреб комбiнату, внесення змiн в дiюче законодавство щодо iнiцiювання викупу земель приватної власностi за iнвестицiйнi кошти пiдприємства: Президенту України, в Секретарiат КМУ та Верховну Раду України , ОДА, Держкомзем України, Народним депутатам вiдповiдних партiй, МiнЮст України, Мiнiстерство фiнансiв України, Нiкопольську РДА i т.i.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Первiсна вартiсть основних засобiв ПАТ "ОГЗК" за звiтний рiк збiльшилася на 37 386 тис.грн. за рахунок придбання для виробництва робочих машин i обладнання. За останнi п'ять рокiв емiтентом придбано активiв на 178 520 тис. грн. (в тому числi нових на суму 171 026 тис. грн.). Вибуття активiв за останнi п'ять рокiв склало 68 951 тис. грн. (в тому числi лiквiдованих активiв на суму 62 637 тис. грн.).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Згiдно з облiковою полiтикою емiтента, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 2500 грн., очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2011 року складає 1 328 244 тис.грн., а станом на 31 грудня 2011 року складає 1 365 727 тис.грн. Об'єкти основних засобiв використовуються ПАТ "ОГЗК" в виробничому процесi у повному обсязi. Основнi засоби в основному знаходяться у м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi (мiсце розташування емiтента), та частково у ближнiх районах. Стосовно екологiчних питань наводимо план зменшення забруднення навколишнього природнього середовища на ПАТ "ОГЗК" за 2011 рiк: 1). Охорона атмосферного повiтря. Найменування заходу - Виконання проекту реконструкцiї газоочисних споруд Богданiвської збагачувально-агломерацiйної фабрики. Початок - 2008 рiк. Закiнчення - 2011 рiк. Загальна кошторисна вартiсть - 1 050,0 тис.грн. Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2011 року - 0 %. Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2012 року - 98,1 %. Iнформацiя про хiд виконання заходу - з ТОВ НВП "Днiпроенергосталь" укладений договiр на розробку проектної документацiї та проведення замiрiв параметрiв викидiв забруднюючих речовин. Виконанi 1,2,3,5,6 етапи договору. Виконується 4-ий, 7-ий етапи договору - пректування АСУ, погодження пректної документацiї. 2). Охорона та рацiональне використання водних ресурсiв. Найменування заходу - Реконструкцiя шламосховища Чкаловської збагачувальної фабрики. Початок - 2007 рiк. Закiнчення - 2012 рiк. Загальна кошторисна вартiсть - 27 945,3 тис.грн. Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2011 року - 60,1% Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2012 року - 91,0% (113,1% - фактично освоєних грошей) Обсяг фiнансування у 2012 роцi - 1 438,25 тис.грн. Iнформацiя про хiд виконання заходу - Змонтовано пульповiд дiам. 900 мм iз стальних труб довжиною 40 м.п. Виконується укрiплення дамби в районi донного водовипуску №1 насипом iз камiння. Iнформацiя про виконання капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на ПАТ "ОГЗК" в 2011 роцi: 1). "Реконструкцiя хвостового господарства Чкаловської збагачувальної фабрики з нарощуванням огороджуючих дамб до вiдм. + 62.00, I карта" - фактичнi витрати на будiвництво об'єкту в 2011 роцi склали 8 552,94 тис.грн. Початок будiвництва - квiтень 2005 року, закiнчення будiвництва планується в листопадi 2012 року. Джерело фiнансування - кошти пiдприємства. Будiвництво виконується з метою пiдтримки потужностi комбiнату. 2). Будiвництво пульповоду i трубопроводу освiтленої води - фактичнi витрати на будiвництво об'єкту в 2011 роцi склали 445,62 тис.грн. Початок будiвництва - жовтень 2011 року, закiнчення будiвництва планується в 2- му кварталi 2012 року. Джерело фiнансування - кошти пiдприємства. Будiвництво виконується з метою пiдтримки потужностi комбiнату. 3). Огорожа Богданiвської збагачувально-агломерацiйної фабрики - фактичнi витрати на будiвництво обєкту в 2011 роцi склали 274,78 тис.грн. Початок будiвництва - сiчень 2008 року, закiнчення будiвництва планується у II кварталi 2012 року. Джерело фiнансуванння - кошти пiдприємства Будiвництво виконується з метою збереження майна ПАТ "ОГЗК". 4). Огорожа Чкаловської збагачувальної фабрики - фактичнi витрати на будiвництво об'єкту в 2011 роцi склали 445,62 тис.грн. Початок будiвництва - березень 2011 року, закiнчення будiвництва планується у 4-му кварталi 2012 року. Джерело фiнансуванння - кошти пiдприємства. Будiвництво виконується з метою збереження майна ПАТ "ОГЗК".
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства. На дiяльнiсть пiдприємства впливають: - нестабiльний економiчний та полiтичний стан в Українi; - пiдвищення вартостi на енергоносiї; - не стабiльний попит на товарну продукцiю; - великий розмiр податкiв; - залежнiсть дiяльностi емiтента вiд сезонних змiн; - постiйнi змiни i неврегульованiсть дiючого законодавства України, особливо вiдносно земельних питань; - складнiсть процедури оформлення вiдведення земель; - незаконне розпаювання земель в межах гiрничого вiдведення. ПАТ "ОГЗК" в своїх дiях, щодо питань землекористування в повному обсязi залежить вiд дiяльностi органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування. Щорiчно пiдприємство видiляє грошовi кошти для вирiшення земельних питань. Але є економiчнi обмеження в частинi видiлення фiнансування на викуп земель приватної власностi пiд розширення кар'єрiв комбiната, якi можливо вирiшити тiльки на законодавчому рiвнi. Комбiнат неодноразово звертався до КМУ, Верховної ради України, Держкомзему України, i Мiнiстерство фiнансiв України, Мiнiстерство юстицiї України. З метою вирiшення проблем з вiдводом земель на законодавчому рiвнi був прийнятий Закон України "Про вiдчуження земельних дiлянок, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на них розмiщеннi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi" за № 155-VI вiд 23 грудня 2009 року. Проте, Закон не передбачає процедури вiдведення (викупу) земель приватної власностi за рахунок власних коштiв пiдприємствам, якi отримали спецiальний дозвiл (лiцензiю) на користування надрами. В той же час, пiдприємства готовi виступити iнвесторами щодо викупу земель, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi, з метою розмiщення та обслуговування на них об'єктiв, пов'язаних iз видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiї i компенсацiї (грн.): 289,37 - штрафнi санкцiї за несвоєчасне повернення сум на вiдрядження; 10 990,50 - штрафи ДАI по пiдзвiтним особам; 3 880,88 - штрафнi санкцiї за несвоєчасне проведення платежу по екологiчному податку по Нiкопольському р-ну; 1,00 - штрафнi санкцiї за несвоєчасне проведення платежу по земельному податку по м. Орджонiкiдзе; 31 946,75 - штрафнi санкцiї за несвоєчасне проведення платежу по оренднiй платi за землю по Нiкопольському р-ну; 0,03 - штрафнi санкцiї за несвоєчасне проведення платежу по збору за першу реєстрацiю транспортних засобiв; 23,07 - штрафнi санкцiї за несвоєчасне проведення платежу по сплатi за використання радiочастотного ресурсу; 1 897,62 - штрафнi санкцiї по ПДВ (коригування, подання уточнюючих розрахункiв); 975,14 - пеня по податку з доходiв фiзичних осiб за результатами акту перевiрки вiд 13 грудня 2010 року; 1 915,25 - рiшення ПФУ вiд 13 жовтня 2011 року (несвоєчасна сплата єдиного внеску); 16 504,80 - Постанова державної Iнспекцiї енергонагляду вiд 27 квiтня 2011 року (нерацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв); 21 952,83 - штрафнi санкцiї згiдно рiшеннями суду постачальникам , за несвоєчасну сплату грошових коштiв; 892,71 - штрафнi санкцiї нарахованi за актом перевiрки по коштам ФСС з ТВП; 31 441,4 - штрафнi санкцiї з iншими кредиторами. Усього за 2011 рiк - 122 711,35 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Поточнi потреби пiдприємства у повному обсязi фiнансуються за рахунок власних коштiв. Касовi розриви перекриваються банкiвськими кредитами.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтнього перiоду ПАТ "ОГЗК" не має укладених, але невиконаних договорiв. Емiтент не здiйснює роботу по не виконаним договорам (контрактам) за 2011 рiк у зв'язку з закiнченням строку їх дiї.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Основною стратегiєю розвитку товариства є утримання iснуючого ринку збуту та завоювання нового,в тому числi шляхом збiльшення асортименту продукцiї. В умовах iнтеграцiйних процесiв, глобалiзацiї економiки i, як слiдство, усе бiльш загостреної конкуренцiї одним iз основних завдань емiтента є розробка механiзму забезпечення конкурентоспроможностi. Цей механiзм полягає у виборi найбiльш рацiональної органiзацiї виробництва, яка сприятиме пiдвищенню ефективностi як основного, так i допомiжного виробничого просесу. ПАТ "ОГЗК" у 2012 роцi продовжуватиме роботи щодо розширення i удосконалення основних засобiв, капiтального будiвництва, в тому числi реконструкцiя хвостового господарства Чкаловської збагачувальної фабрики з метою пiдтримки потужностi комбiнату (закiнченя будiвництва планується в 2012 роцi). По земельним питанням ПАТ "ОГЗК" планує: - оформити проекти вiдведення земель пiд розширення кар'єрiв на державнi та пайовi землi, що дасть перспективу роботi комбiнату до 2019 р.; - в зв'язку з завершенням комплексу робiт з технiчної та бiологiчної рекультивацiї повернути в користування держави рекультивованi землi загальною площею 419,2 га; - укласти договори оренди землi з метою оформлення право користування; - завершити роботi по iнвентаризацiї земель Нiкопольського району та м.Орджонiкiдзе.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік З метою покращення хiмiчного складу марганцевої продукцiї ПАТ "ОГЗК" застосовує новi методи i технологiчнi схеми збагачення марганцевого концентрату. Комбiнату належить приорiтетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи. За 2011 рiк сума витрат на дослiдження та розробку склала 1 915,5 тис.грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається ПОЗОВНI ЗАЯВИ ДО ПАТ "ОГЗК" ПРЕД'ЯВЛЕНI В 2011 РОЦI: 1. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 48 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням суду вiд 05.04.2011 р. позов прокурора задоволено частково: стягнуто з ПАТ "ОГЗК" 32 тис.грн. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 14.06.2011 - апеляцiйна скарга без задоволення. ПАТ "ОГЗК" подана касацiйна скарга. Ухвала ВГСУ вiд 15.11.2011 - касацiйну скаргу ПАО "ОГЗК" залишити без задоволення. 2. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 71 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням суду вiд 15.04.2011 р. позов прокурора задоволено частково: зобов'язано ПАТ "ОГЗК" звiльнити самовiльно зайняту земельну дiлянку. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 20.06.2011 - апеляцiйна скарга без задоволення. ПАТ "ОГЗК" подана касацiйна скарга. Ухвала ВГСУ вiд 16.09.2011 - касацiйну скаргу ПАО "ОГЗК" задоволити частково: в частинi звiльнення самовiльно зайнятої земельної дiлянки залишити без змiн, в частинi стягнення збиткiв справа направлена на новий розгляд. 3. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 98 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням суду вiд 11.04.2011 р. позов прокурора задоволено частково: стягнути з ПАТ "ОГЗК" 65 тис.грн. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 14.06.2011 - апеляцiйна скарга без задоволення. ПАТ "ОГЗК" подана касацiйна скарга. Ухвала ВГСУ вiд 16.08.2011 - касацiйну скаргу ПАО "ОГЗК" задоволити частково: в частинi стягнення збиткiв рiшення судiв скасовано, в iншiй частинi справа направлена на новий розгляд. 4. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 238 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 26.04.2011 р. - у позовi прокурору вiдмовити. Прокурором подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 09.08.2011 - апеляцiйна скарга прокурора задоволена. ПАТ "ОГЗК" подана касацiйна скарга. Постанова ВГСУ вiд 05.10.2011 - касацiйну скаргу ПАТ "ОГЗК" вiдхилити, в частинi повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки рiшення судiв залишити без змiн, в частинi стягнення збиткiв справу направити на новий розгляд. 5. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 112 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 07.04.2011 р. - у позовi прокурору вiдмовити. 6. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява громадянина Iлiнзеер до ПАТ "ОГЗК" про пiдтвердження профзахворювання, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, рiшення суду вiд 28.03.2011 р. у позовi громадянина Iлiнзеер вiдмовити. Громадянином Iлiнзеер подана апеляцiйна скаргу. Ухвала апеляцiйного суду вiд 14.07.2011 р. - апеляцiйну скаргу громадянина Iлiнзеер залишити без задоволення. 7. У березнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява прокуратури Днiпропетровської областi про стягнення збиткiв за зняття родючого грунту на суму 729 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 27.04.2011 р. позов задоволено. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 26.05.2010 р. - апеляцiйна скарга ПАТ "ОГЗК" задоволена. Постановою ВГСУ вiд 03.08.2011 - касацiйну скаргу прокурора залишити без задоволення, постанову апеляцiйного суду залишити без змiн. 8. У березнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява прокуратури Днiпропетровської областi про стягнення збиткiв за зняття родючого грунту на суму 343 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 14.04.2011 р. позов задоволено. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 30.05.2010 р. - апеляцiйна скарга ПАТ "ОГЗК" задоволена. Постановою ВГСУ вiд 09.08.2011 - касацiйну скаргу прокурора залишити без задоволення, постанову апеляцiйного суду залишити без змiн. 9. У березнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява громадянина Мороз до ПАТ "ОГЗК" про визнання права власностi на суму 28 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, рiшення суду вiд 06.04.2011 р. позов громадянина Мороз задоволено. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Рiшення апеляцiйного суду вiд 24.05.2011 р. - апеляцiйну скаргу ПАТ "ОГЗК" задовiльнити, рiшення суду 1-ї iнстанцiї скасувати. 10. У травнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява громадянина Коробки до ПАТ "ОГЗК" про скасування наказу №П-227, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, рiшення суду вiд 07.06.2011 р. у позовi вiдмовити. 11. У червнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява заступника прокуратури Днiпропетровської областi про повернення самовiльно зайняттої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 913 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi, ухвалою суду вiд 12.10.2011 р. розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справi. 12. У червнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява заступника прокуратури Днiпропетровської областi про стягнення збиткiв за зняття родючого грунту на суму 858 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 11.10.2011 р. позов прокурора задоволено. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 13.12.2011 - апеляцiйну скаргу ПАТ "ОГЗК" задовiльнити, рiшення суду 1-ї iнстанцiї скасувати. 13. У червнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява заступника прокуратури Днiпропетровської областi про стягнення збиткiв за безоплатне користування земельною дiлянкою на суму 374 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi, ухвалою суду вiд 14.07.2011 р. розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справi. 14. У червнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 40 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 07.09.2011 р. у позовi прокурору вiдмовити. Прокурором подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 24.11.2011 р. в апеляцiйнiй скарзi прокурора вiдмовити. 15. У серпнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 79 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi, ухвалою суду вiд 29.09.2011 р. розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справi. 16. У серпнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява громадянки Зорiна до ПАТ "ОГЗК" про стягнення матерiальної шкоди на 3 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, рiшення суду вiд 05.09.2011 р. у позовi задоволено частково: з ПАТ "ОГЗК" стягнуто 1,9 тис.грн. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скаргу. Ухвала апеляцiйного суду вiд 15.11.2011 р. - апеляцiйну скаргу залишити без задоволення. 17. У серпнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява громадянина Косевич до ПАТ "ОГЗК" про скасування наказу №ОД-953, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, рiшення суду вiд 06.10.2011 р. позов задоволено. 18. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява заступника прокуратури Днiпропетровської областi про стягнення збиткiв за самовiльне зайняття земельної дiлянки та зняття родючого грунту на суму 348 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 07.11.2011 р. у позовi прокурору вiдмовлено. Прокурором подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 20.12.2011 р. - апеляцiйна скарга прокурора залишена без задоволення. 19. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява заступника прокуратури Днiпропетровської областi про стягнення збиткiв за самовiльне зайняття земельної дiлянки та зняття родючого грунту на суму 131 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi, ухвалою суду вiд 08.11.2011 р. розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справi. 20. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 65 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням суду вiд 21.11.2011 р. у позовi прокурору вiдмовлено. 21. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 238 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 02.11.2011 р. - у позовi прокурору вiдмовити. 22. У жовтнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Нiкопольського мiжрайоного прокурора про повернення самовiльно зайнятої земельної дiлянки та стягнення збиткiв на суму 71 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi, ухвалою суду вiд 08.12.2011 р. розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справи. 23. У груднi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява громадянина Конкiн до ПАТ "ОГЗК" про скасування наказу №ОД-8518215-1393, справа розглядається у Орджонiкiдзевському мiському судi. ПОЗОВНI ЗАЯВИ ПРЕД'ЯВЛЕНI В 2011 РОЦI ПАТ "ОГЗК": 1. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї про скасування розпорядження про визначення збиткiв у зв'язку з самовiльним зайняттям земельної дiлянки, справа розглядається у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi. 2. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Державної екологiчної iнспекцiї у Днiпропетровську про визнання протиправними дiй iнспектора, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 07.12.2011 р. - ПАТ "ОГЗК" вiдмовити. Подана апеляцiйна скарга. 3. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї про скасування розпорядження про визначення збиткiв у зв'язку з самовiльним зайняттям земельної дiлянки на суму 71 тис.грн., справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова вiд 26.07.2011 р. - у позовi вiдмовити. ПАТ "ОГЗК" подана апеляцiйна скарга. 4. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї про скасування розпорядження про визначення збиткiв у зв'язку з самовiльним зайняттям земельної дiлянки на суму 374 тис.грн., справа розглядається у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 31.05.2011 р. - позов ПАТ "ОГЗК" задоволити. 5. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї про скасування розпорядження про визначення збиткiв у зв'язку з самовiльним зайняттям земельної дiлянки на суму 79 тис.грн., справа розглядається у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 11.05.2011 р. - позов ПАТ "ОГЗК" задоволити. Прокурором подана апеляцiйна скарга. 6. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї про скасування розпорядження про визначення збиткiв у зв'язку з самовiльним зайняттям земельної дiлянки на суму 112 тис.грн., справа розглядається у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, ухвалою суду вiд 24.06.2011 р. розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справi. 7. У лютому 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до громадянки Зорiна та громадянки Глова про стягнення матерiальної шкоди на суму 71 тис.грн., справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, рiшення суду вiд 02.06.2011 р. ПАТ "ОГЗК" вiдмовити. 8. У квiтнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Орджонiкiдзевської об'єднанної державної податкової iнспекцiї про скасування податкових повiдомлень рiшень, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постановою суду вiд 17.08.2011 р. позов ПАТ "ОГЗК" задоволений. 9. У травнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Орджонiкiдзевської мiської ради про визнання протиправним та скасування рiшення №13, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi, постановою суду вiд 27.07.2011 р. позов ПАТ "ОГЗК" задоволено. Орджонiкiдзевською мiською радою подана апеляцiйна скарга. Постановою апеляцiйного суду вiд 26.10.2011 р. апеляцiйна скарга Орджонiкiдзевської мiської ради залишена без задоволення. 10. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Орджонiкiдзевської об'єднанної державної податкової iнспекцiї про скасування податкових повiдомлень рiшень, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постановою суду вiд 20.08.2011 р. позов ПАТ "ОГЗК" задоволений. 11. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Контрольно-ревiзiйного управлiння у Днiпропетровськiй областi про скасування акту перевiрки, справа розглядається у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, ухвалою суду розгляд справи призупинено до винесення рiшення по пов'язанiй з нею справi. 12. У вереснi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Орджонiкiдзевської мiської ради про визнання протиправним та скасування рiшення №19, справа розглядається у Орджонiкiдзевському мiському судi. 13. У жовтнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Державного земельного комiтету у Днiпропетровськiй областi про визнання протиправними дiй щодо проведення перевiрки та скасування припису №140, 141, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 17.02.2011 р. - позов ПАТ "ОГЗК" задоволити. 14. У жовтнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Державного земельного комiтету у Днiпропетровськiй областi про визнання протиправними дiй щодо проведення перевiрки та скасування припису №99, 100, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 14.02.2011 р. - позов ПАТ "ОГЗК" задоволити. 15. У жовтнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Державного земельного комiтету у Днiпропетровськiй областi про визнання протиправними дiй щодо проведення перевiрки та скасування припису №124, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 06.02.2011 р. - позов ПАТ "ОГЗК" задоволити. 16. У жовтнi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї про визнання права власностi на базу вiдпочинку, справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшення суду вiд 05.12.2011 - у позовi вiдмовити. 17. У листопадi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Державного земельного комiтету у Днiпропетровськiй областi про визнання протиправними дiй щодо проведення перевiрки та скасування припису №138, 139, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постанова суду вiд 06.02.2011 р. - позов ПАТ "ОГЗК" задоволити. 18. У листопадi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Орджонiкiдзевської мiської ради про визнання протиправним та скасування рiшення вiд 15.11.2011 р., справа розглядається у Орджонiкiдзевському мiському судi. 19. У листопадi 2011 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ "ОГЗК" до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї про скасування податкових повiдомлень рiшень з податку на прибуток за 1 квартал 2011 року, справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi, постановою суду вiд 19.12.2011 р. позов ПАТ "ОГЗК" задоволений.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Продовжуються роботи по реконструкцiї Чкаловської збагачувальної фабрики з метою переробки хвостiв вiд збагачування марганцевої руди дiючого виробництва та отримання марганцевої продукцiї 2 сорту. В 2012 роцi планується перебудова дiльницi ВМС, що дозволить збiльшити вихiд та витяг концентрату, обсяги виробництва, таким чином пiдвищити його ефективнiсть.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 269443.000 308566.000 0.000 0.000 269443.000 308566.000
будівлі та споруди 150011.000 140910.000 0.000 0.000 150011.000 140910.000
машини та обладнання 104902.000 153525.000 0.000 0.000 104902.000 153525.000
транспортні засоби 12380.000 10372.000 0.000 0.000 12380.000 10372.000
інші 2150.000 3759.000 0.000 0.000 2150.000 3759.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 270247.000 269443.000 0.000 0.000 270247.000 269443.000
Опис Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 2500 грн., очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Термiни корисного використання основних засобiв визначенi на пiдприємствi у таких дiапазонах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 8 до 100 рокiв; - машини та обладнання вiд 3 до 25 рокiв; - транспортнi засоби вiд 5 до 30 рокiв; - iншi основнi засоби вiд 2 до 22 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2011 року складає 1 328 244 тис.грн., а станом на 31 грудня 2011 року складає 1 365 727 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв пiдприємства станом на 31 грудня 2011 року складає 80,3%. Об'єкти основних засобiв використовуються пiдприємством ПАТ "ОГЗК" в виробничому процесi у повному обсязi (100%). Сума нарахованого зносу за 2011 рiк складає 27 386 тис.грн. Первiсна вартiсть за 2011 рiк збiльшилася на 37 483 тис.грн. Це збiльшення вартостi вiдбулося за рахунок придбання ПАТ "ОГЗК" для виробництва робочих машин та обладнання. Первiсна вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та распорядження складає 2 533 тис.грн., сума зносу 1 354 тис.грн. Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомiсть в складi основних засобiв станом на 01 сiчня 2011 року складає 409 тис.грн., а станом на 31 грудня 2011 року складає 382 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 775230.000 959504.000
Статутний капітал (тис. грн.) 736134.000 736134.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 736134.000 736134.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно з "Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв на 31 грудня 2011 року та на 31 грудня 2010 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства й перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу акцiонерного товариства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 21172.000 X X
у тому числі:  
кредитний договiр 29.06.2011 611.000 11.000000000000 27.06.2013
кредитний договiр 22.08.2011 11823.000 10.500000000000 21.08.2012
кредитний договiр 30.08.2011 8738.000 11.000000000000 29.08.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 4823.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 35996.000 X X
Усього зобов'язань X 61991.000 X X
Опис: В iнформацiї про зобов'язання емiтента (у цiй таблицi) всi значення щодо непогашеної частини боргу вказанi у тис. грн. з точнiстю до одної тисячi гривень. Програма самостiйно проставляє кому та три нулi пiсля коми. Тож значення слiд читати з точнiстю до тис.грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Добування руд кольорових металiв (добування i збагачення марганцевої руди) 603.5 тис. тонн 550008.70 99.10 810.2 тис. тонн 690824.70 69.20

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 69.50
2 Фонд оплати працi 35.30
3 вiдрахування на соцiальнi потреби 13.70

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, яка була створена iз числа представникiв Реєстратора. Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): За останнi три роки позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 7
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

35

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): У ПАТ "ОГЗК" iснують iншi внутрiшнi документи (Положення, Стандарти, iншi).

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв'язку з прийняттям рiшення про дематерiалiзацiю акцiй.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00190928
Територія за КОАТУУ 1212100000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності Добування руд кольорових металiв за КВЕД 13.20.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 53300, Днiпропетровська обл., м. Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, будинок 11
Середня кількість працівників 5410
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 409 759
- первісна вартість 011 851 1251
- накопичена амортизація 012 ( 442 ) ( 492 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 54463 57351
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 269034 308184
- первісна вартість 031 1326965 1364052
- знос 032 ( 1057931 ) ( 1055868 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 409 382
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 1279 1675
Знос інвестиційної нерухомості 057 870 1293
Відстрочені податкові активи 060 57533 20594
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 381848 387270
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 96325 127718
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 16253 17995
Готова продукція 130 150879 25429
Товари 140 457 3238
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 37997 142090
- первісна вартість 161 40244 144512
- резерв сумнівних боргів 162 ( 2247 ) ( 2422 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 46738 34242
- за виданими авансами 180 1560667 10269
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 81891 52910
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 18499 19929
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 13202 24035
Інші оборотні активи 250 14536 52
Усього за розділом II 260 2037444 457907
III. Витрати майбутніх періодів 270 1356 3660
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2420648 848837
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 736134 736134
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 356236 356160
Резервний капітал 340 18078 18291
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -150944 -335355
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 959504 775230
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 9479 11535
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 9479 11535
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 1317916 21172
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 15057 22176
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 84941 297
- з бюджетом 550 17842 4823
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3571 3588
- з оплати праці 580 8039 7895
- з учасниками 590 154 154
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3852 1886
Усього за розділом IV 620 1451372 61991
V. Доходи майбутніх періодів 630 293 81
Баланс 640 2420648 848837
Примітки У рядку з кодом 057 (стовпчик 3 та 4) програма самостiйно не проставляє дужки. Враховуючи на це слiд читати: - рядок з кодом 057 стовпчик 3: (870); - рядок з кодом 057 стовпчик 4: (1293).
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 998485 888541
Податок на додану вартість 015 123446 108631
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 875039 779910
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 761687 ) ( 712507 )
Валовий:
- прибуток 050 113352 67403
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 895418 332498
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 53226 ) ( 39954 )
Витрати на збут 080 ( 29374 ) ( 17196 )
Інші операційні витрати 090 ( 951903 ) ( 316876 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 25875
- збиток 105 ( 25733 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 15300 17942
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 115649 ) ( 39017 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 21175 ) ( 23405 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 147257 ) ( 18605 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 37
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 36941 ) ( 5085 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 184198 ) ( 23690 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 184198 ) ( 23690 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 359288 313942
Витрати на оплату праці 240 205345 190272
Відрахування на соціальні заходи 250 87709 79612
Амортизація 260 27439 30865
Інші операційни витрати 270 82921 62311
Разом 280 762702 677002
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2944534.92000000 2944534.92000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2944534.92000000 2944534.92000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.06000000 -0.01000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.06000000 -0.01000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки У рядку з кодом 300 (стовпчики 3 та 4) i у рядку з кодом 310 (стовпчики 3 та 4) програма не дає змоги зазначити необхiдне значення (у програмi передбачено максимальне цiле число iз семи знакiв). Враховуючи на це, слiд читати: - рядок 300 стовпчик 3: 2944534920; - рядок 300 стовпчик 4: 2944534920; - рядок 310 стовпчик 3: 2944534920; - рядок 310 стовпчик 4: 2944534920. У рядку з кодом 320 (стовпчики 3 та 4) i у рядку з кодом 330 (стовпчики 3 та 4) значення зазначається з точнiсть до сотих (тобто до двох знакiв пiсля цiлої частини), а програма самостiйно дописує нулi. Враховуючи на це, слiд читати: - рядок 320 стовпчик 3: -0,06; - рядок 320 стовпчик 4: -0,01; - рядок 330 стовпчик 3: -0,06; - рядок 330 стовпчик 4: -0,01. У рядку з кодом 015 (стовпчик 3 та 4) програма самостiйно не проставляє дужки. Враховуючи на це слiд читати: - рядок з кодом 015 стовпчик 3: (123446); - рядок з кодом 015 стовпчик 4: (108631).
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 736053 1110469
Погашення векселів одержаних 015 11893 33691
Покупців і замовників авансів 020 149305 283358
Повернення авансів 030 233 803
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 5 166
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 11 223
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 672 493
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 78 260
Інші надходження 080 892625 1873489
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 582701 ) ( 694222 )
Авансів 095 ( 14347 ) ( 24437 )
Повернення авансів 100 ( 80185 ) ( 34256 )
Працівникам 105 ( 164277 ) ( 151172 )
Витрат на відрядження 110 ( 596 ) ( 430 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2283 ) ( 162 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 85194 ) ( 73435 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 92713 ) ( 84863 )
Цільових внесків 140 ( 371 ) ( 360 )
Інші витрачання 145 ( 1004404 ) ( 1992496 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -236196 247119
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -236196 247119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 9732
- необоротних активів 190 140 10
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 2543256 534875
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 24164 ) ( 20067 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 969533 ) ( 2023951 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 1549699 -1499401
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 1549699 -1499401
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 2217846 2163548
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 3518954 ) ( 850215 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 29759 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1301108 1283574
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1301108 1283574
Чистий рух коштів за звітній період 400 12395 31292
Залишок коштів на початок року 410 31701 501
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -132 -92
Залишок коштів на кінець року 430 43964 31701
Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 736134 0 0 363938 18078 -130671 0 0 987479
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -27975 0 0 -27975
Інші зміни 040 0 0 0 -7702 0 7702 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 736134 0 0 356236 18078 -150944 0 0 959504
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -184198 0 0 -184198
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 213 -213 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 -29 0 0 0 0 -29
280 0 0 0 -47 0 0 0 0 -47
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -76 213 -184411 0 0 -184274
Залишок на кінець року 300 736134 0 0 356160 18291 -335355 0 0 775230
Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 13 6 2 0 0 0 0 23 0 424 96 439 125
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 397 329 395 0 0 0 0 29 0 0 0 792 358
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 441 107 6 0 0 3 3 1 0 -424 -96 20 9
Разом 080 851 442 403 0 0 3 3 53 0 0 0 1251 492
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 1279 870 0 0 0 0 0 26 0 396 397 1675 1293 0 0 1675 1293
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 626374 476772 2543 0 0 5509 4533 10598 0 -442 -399 622966 482438 0 0 1426 532
Машини та обладнання 130 600226 495324 62472 0 0 24547 23863 13250 0 4084 3999 642235 488710 0 0 76 9
Транспортні засоби 140 90249 77869 775 0 0 236 227 2621 0 -4509 -4356 86279 75907 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 3470 2175 1133 0 0 59 59 207 0 81 77 4625 2400 0 0 32 30
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 5426 4573 836 0 0 267 264 261 0 390 282 6385 4852 0 0 96 83
Бібліотечні фонди 190 90 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 91 91 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 1130 1128 421 0 0 80 80 422 0 0 0 1471 1470 0 0 10 10
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 1328244 1058801 68181 0 0 30698 29026 27386 0 0 0 1365727 1057161 0 0 3315 1957
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 2533
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 26713
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 1354
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 13578 43434
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 57440 13777
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 381 140
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 403 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 71802 57351
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 1685 33
Операційна курсова різниця 450 17821 9988
Реалізація інших оборотних активів 460 13444 6029
Штрафи, пені, неустойки 470 523 123
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 861945 935730
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 640
непродуктивні витрати і втрати 492 X 12056
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 115649
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 13663 17915
Безоплатно одержані активи 610 82 X
Списання необоротних активів 620 X 3259
Інші доходи і витрати 630 1555 1
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 743
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 43220
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 43964
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 9479 27785 0 25650 79 0 11535
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 93599 640 0 5569 5690 0 82980
Разом 780 103078 28425 0 31219 5769 0 94515
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 39732 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 12705 0 0
Тара і тарні матеріали 830 122 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 74572 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 587 0 0
Незавершене виробництво 890 17995 0 0
Готова продукція 900 25429 0 0
Товари 910 3238 0 0
Разом 920 174380 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 20
оформлених в заставу (923) 16092
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 144512 141684 485 292
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 77343 52845 229 520
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 5573
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2068
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 53
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 2015
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 2
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 57533
- на кінець звітного року 1225 20594
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 36941
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 2
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 36939
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 27439
Використано за рік - усього 1310 27438
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 13578
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 13463
- з них машини та обладнання 1313 13463
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 397
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна