Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00190928
3. Місцезнаходження 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року) на посаду Голови Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимирович, володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера — КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), мета обрання - виконання повноважень Голови Наглядової ради, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради емiтента, член Наглядової ради емiтента, Директор з розвитку емiтента.
Наглядовою радою (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року) на посаду Першого Заступника Голови Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович. Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. Бондарець В.I. володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння емiтента, Перший Заступник Голови Правлiння емiтента, Технiчний директор емiтента.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Шуваєв Сергiй Павлович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)