Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00190928
3. Місцезнаходження 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Постоловського Володимира Володимировича на посадi Голови Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Дикуна Iгоря Олександровича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Троян Михайла Михайловича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Яковенко Юрiя Олексiйовича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Хапатько Сергiя Георгiйовича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Акiмової Тетяни Сергiївни на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Сарафанова Миколи Петровича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Постоловський Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера — КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Директором з розвитку ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Дикун Iгор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Головний експерт.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обрана Акiмова Тетяна Сергiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Начальник вiддiлу депозитарного обслуговування.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Хапатько Сергiй Георгiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - АЛЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», Директор.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Троян Михайло Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Юрченко Iгор Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ЕКСIД IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Сарафанов Миколай Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, припинено повноваження Аршинова Дмитра Iгоревича на посадi члена Наглядової ради (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Iгнатюка Кирила Володимировича на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Селезньової Юлiї Вiталiївни на посадi члена Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000033961% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Капука Андрiя Вiкторовича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обраний Iгнатюк Кирило Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Старший менеджер.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обрана Селезньова Юлiя Вiталiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000033961% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Економiст.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обраний Капука Андрiй Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження Пашенцева В’ячеслава Володимировича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Шуваєва Сергiя Павловича на посадi Голови Правлiння (паспорт серiя СА №196576 виданий 20 червня 1996 року Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.), володiє 0,00003396122% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Бондареця Вiктора Iвановича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Мiщенко Дмитра Володимировича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АЕ №565581 виданий 26 серпня 1997 року Томакiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Бочарова Вiталiя Олександровича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя КЕ №791947 виданий 28 жовтня 1997 року Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Коркодоли Юрiя Iллiча на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №160410 виданий 14 травня 1998 року Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Сорокiної Людмили Миколаївни на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №526918 виданий 07 вересня 1999р. Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Бугайцової Наталi Валерiївни на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 21 червня 2017 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Черьомушкiна Олега Вiкторовича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АЕ №637039 виданий 07 жовтня 1997 року Апостолiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Правлiння, припинено повноваження Котiя Сергiя Григоровича на посадi члена Правлiння (паспорт серiя АК №500238 виданий 17 квiтня 1999 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00010188366% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду Голови Правлiння обраний Шуваєв Сергiй Павлович (паспорт серiя СА №196576 виданий 20 червня 1996 року Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.), володiє 0,00003396122% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Правлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Бондарець Вiктор Iванович (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «ОГЗК», Технiчний директор ПАТ “ОГЗК”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Бочаров Вiталiй Олександрович (паспорт серiя КЕ №791947 виданий 28 жовтня 1997 року Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Директор з економiчної безпеки та режиму ПАТ “ОГЗК”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обрана Бугайцова Наталя Валерiївна (паспорт серiя АК 371474 виданий 14 листопада 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00006792244% в статутному капiталi емiтента , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,обрана строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Котiй Сергiй Григорович (паспорт серiя АК №500238 виданий 17 квiтня 1999 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00010188366% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — начальник Запорiзького кар'єру ПАТ “ОГЗК”, Начальник Виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «ОГЗК», член Правлiння ПАТ “ОГЗК”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Коркодола Юрiй Iллiч (паспорт серiя АК №160410 виданий 14 травня 1998 року Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Головний iнженер ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Мiщенко Дмитро Володимирович (паспорт серiя АЕ №565581 виданий 26 серпня 1997 року Томакiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв – член Правлiння ПАТ «ОГЗК», Комерцiйний Директор ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обрана Сорокiна Людмила Миколаївна (паспорт серiя АК №526918 виданий 07 вересня 1999р. Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв — член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Начальник Юридичного управлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обраня нового складу Правлiння, на посаду члена Правлiння обраний Черьомушкiн Олег Вiкторович (паспорт серiя АЕ №637039 виданий 07 жовтня 1997 року Апостолiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — член Правлiння ПАТ “ОГЗК”, Директор по управлiнню персоналом ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2017 вiд 21 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, на посаду члена Наглядової ради обраний Аршинов Дмитро Iгоревич (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, є представником акцiонера - ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обраний Пашенцев В’ячеслав Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Шуваєв Сергiй Павлович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.04.2018
(дата)