Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00190928
1.4 Місцезнаходження емітента 53300, мiсто Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, 11
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 05667 44688 44043
1.6 Електронна поштова адреса емітента dep_act@ordgok.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ordgok.com/?page_id=31
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Наглядовою радою (Протокол вiд 09 сiчня 2014 року) на посаду Першого Заступника Голови Правлiння призначений член Правлiння Бондарець Вiктор Iванович (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, Загальними зборами акцiонерного Товариства призначений членом Правлiння з 11 грудня 2013 року строком на три роки. Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. Бондарець В.I. працює Технiчним Директором ПАТ «ОГЗК». Попереднi посади: з 19 травня 2006 року по 11 грудня 2013 року - член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «ОГЗК».
3. Підпис
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.