Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00190928
3. Місцезнаходження 53300, мiсто Покров, Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 05666744688 44043
5. Електронна поштова адреса dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

27 квiтня 2018 року проведена державна реєстрацiя змiни типу Товариства з публiчного на приватне, згiдно з рiшенням, прийнятим 18 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерного товариства. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Шуваєв Сергiй Павлович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.05.2018
(дата)