Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00190928
3. Місцезнаходження 53300, мiсто Покров, вул. Центральна, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 05667 44688 44043
5. Електронна поштова адреса dep_act@ordgok.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ordgok.com/?page_id=31
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року з посади Головного бухгалтера з 03 липня 2017 року звiльнена за власним бажанням, в зв'язку з виходом на пенсiю, Науменко Алла Дмитрiвна (паспорт серiя АК №029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 02 сiчня 1997 року.
Наказом ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" вiд 03 липня 2017 року на посаду Головного бухгалтера з 04 липня 2017 року призначена Бугайцова Наталя Валерiївна (паспорт серiя АК 371474 виданий 14 листопада 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00006792244% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,обрана на безстроковий термiн, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв – Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОГЗК», Заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ «ОГЗК».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Шуваєв Сергiй Павлович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.07.2017
(дата)